loader image
Ο Θεός επιτρέπει την επιλογή

Τρίτη, 05/09/2023

Απόσπασμα της Βίβλου:
Α' Σαμουήλ 8

1Καὶ ὅτε ἐγήρασεν ὁ Σαμουήλ, κατέστησε τοὺς υἱοὺς αὑτοῦ κριτὰς ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ.2Ἦτο δὲ τὸ ὄνομα τοῦ πρωτοτόκου υἱοῦ αὐτοῦ Ἰωήλ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ δευτέρου αὐτοῦ Ἀβιά· οὗτοι ἦσαν κριταὶ ἐν Βήρ-σαβεέ.3Πλήν δὲν περιεπάτησαν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ εἰς τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ, ἀλλ᾿ ἐξέκλιναν ὀπίσω τοῦ κέρδους καὶ ἐδωροδοκοῦντο καὶ διέστρεφον τὴν κρίσιν.4Ὅθεν συνηθροίσθησαν πάντες οἱ πρεσβύτεροι τοῦ Ἰσραήλ καὶ ἦλθον πρὸς τὸν Σαμουήλ εἰς Ῥαμά,5καὶ εἶπον πρὸς αὐτόν, Ἰδού, σὺ ἐγήρασας, καὶ οἱ υἱοὶ σου δὲν περιπατοῦσιν εἰς τὰς ὁδοὺς σου· κατάστησον λοιπὸν εἰς ἡμᾶς βασιλέα διὰ νὰ κρίνῃ ἡμᾶς, καθὼς ἔχουσι πάντα τὰ ἔθνη.
6Τὸ πρᾶγμα ὅμως δὲν ἤρεσεν εἰς τὸν Σαμουήλ, ὅτι εἶπον, Δὸς εἰς ἡμᾶς βασιλέα διὰ νὰ κρίνῃ ἡμᾶς. Καὶ ἐδεήθη ὁ Σαμουήλ πρὸς τὸν Κύριον.7Καὶ εἶπεν ὁ Κύριος πρὸς τὸν Σαμουήλ, Ἄκουσον τῆς φωνῆς τοῦ λαοῦ, κατὰ πάντα ὅσα λέγουσι πρὸς σέ· διότι δὲν ἀπέβαλον σέ, ἀλλ᾿ ἐμὲ ἀπέβαλον ἀπὸ τοῦ νὰ βασιλεύω ἐπ᾿ αὐτούς·8κατὰ πάντα τὰ ἔργα τὰ ὁποῖα ἔπραξαν, ἀφ᾿ ἧς ἡμέρας ἀνεβίβασα αὐτοὺς ἐξ Αἰγύπτου ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, ἐγκαταλίποντές με καὶ λατρεύσαντες ἄλλους θεούς, οὕτω κάμνουσι καὶ πρὸς σέ·9τώρα λοιπὸν ἄκουσον τῆς φωνῆς αὐτῶν· πλήν διαμαρτυρήθητι παρρησίᾳ πρὸς αὐτοὺς καὶ δεῖξον εἰς αὐτοὺς τὸν τρόπον τοῦ βασιλέως, ὅστις θέλει βασιλεύσει ἐπ᾿ αὐτούς.
10Καὶ ἐλάλησεν ὁ Σαμουήλ πάντας τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου πρὸς τὸν λαόν, τὸν ζητοῦντα παρ᾿ αὐτοῦ βασιλέα·11καὶ εἶπεν, Οὗτος θέλει εἶσθαι ὁ τρόπος τοῦ βασιλέως, ὅστις θέλει βασιλεύσει ἐφ᾿ ὑμᾶς· τοὺς υἱοὺς ὑμῶν θέλει λαμβάνει καὶ διορίζει εἰς ἑαυτόν, διὰ τὰς ἁμάξας αὑτοῦ καὶ διὰ ἱππεῖς αὑτοῦ καὶ διὰ νὰ προτρέχωσι τῶν ἁμαξῶν αὐτοῦ.12Καὶ θέλει διορίζει εἰς ἑαυτὸν χιλιάρχους καὶ πεντηκοντάρχους· καὶ εἰς τὸ νὰ ἐργάζωνται τὴν γῆν αὐτοῦ καὶ νὰ θερίζωσι τὸν θερισμὸν αὐτοῦ, καὶ νὰ κατασκευάζωσι τὰ πολεμικὰ αὐτοῦ σκεύη καὶ τὴν σκευήν τῶν ἁμαξῶν αὐτοῦ.13Καὶ τὰς θυγατέρας σας θέλει λαμβάνει διὰ μυρεψοὺς καὶ μαγειρίσσας καὶ ἀρτοποιούς·14καὶ τοὺς ἀγροὺς σας καὶ τοὺς ἀμπελῶνάς σας καὶ τοὺς ἐλαιῶνάς σας τοὺς καλητέρους θέλει λάβει καὶ δώσει εἰς τοὺς δούλους αὑτοῦ.15Καὶ τὸ δέκατον τῶν σπαρτῶν σας καὶ τῶν ἀμπελώνων σας θέλει λαμβάνει καὶ δίδει εἰς τοὺς εὐνούχους αὑτοῦ καὶ εἰς τοὺς δούλους αὑτοῦ.16Καὶ τοὺς δούλους σας καὶ τὰς δούλας σας καὶ τοὺς καλητέρους νέους σας καὶ τοὺς ὄνους σας θέλει λαμβάνει καὶ διορίζει εἰς τὰς ἐργασίας αὑτοῦ.17Τὰ ποίμνιά σας θέλει δεκατίζει· καὶ σεῖς θέλετε εἶσθαι δοῦλοι αὐτοῦ.18Καὶ θέλετε βοᾷ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἕνεκα τοῦ βασιλέως σας, τὸν ὁποῖον σεῖς ἐκλέξατε εἰς ἑαυτούς· ἀλλ᾿ ὁ Κύριος δὲν θέλει σᾶς ἐπακούσει ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ.
19Ὁ λαὸς ὅμως δὲν ἠθέλησε νὰ ὑπακούσῃ εἰς τὴν φωνήν τοῦ Σαμουήλ· καὶ εἶπον, Οὐχί· ἀλλὰ βασιλεὺς θέλει εἶσθαι ἐφ᾿ ἡμᾶς·20διὰ νὰ ἤμεθα καὶ ἡμεῖς ὡς πάντα τὰ ἔθνη· καὶ νὰ κρίνῃ ἡμᾶς ὁ βασιλεὺς ἡμῶν καὶ νὰ ἐξέρχηται ἔμπροσθεν ἡμῶν καὶ νὰ μάχηται τὰς μάχας ἡμῶν.21Καὶ ἤκουσεν ὁ Σαμουήλ πάντας τοὺς λόγους τοῦ λαοῦ καὶ ἀνέφερεν αὐτοὺς εἰς τὰ ὦτα τοῦ Κυρίου.
22Καὶ εἶπεν ὁ Κύριος πρὸς τὸν Σαμουήλ, Ἄκουσον τῆς φωνῆς αὐτῶν καὶ κατάστησον ἐπ᾿ αὐτοὺς βασιλέα. Καὶ εἶπεν ὁ Σαμουήλ πρὸς τοὺς ἄνδρας τοῦ Ἰσραήλ, Ὑπάγετε ἕκαστος εἰς τὴν πόλιν αὑτοῦ.

Προετοιμάσου

Ξέρεις κάποιον που πρέπει να πάρει μια δύσκολη απόφαση στη ζωή του; Άκου τι λέει ο Θεός.

Σκέψου

Μήπως συμπονάς τον Σαμουήλ, τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ ή τον Θεό; Έχουμε συνιθήσει να βλέπουμε τους ανθρώπους του λαού του Θεού να γυρνάνε την πλάτη τους στο σωστό και εύκολα τους καταδικάζουμε, γιατί ζήτησαν τον δικό τους βασιλιά. Όμως, καταλαβαίνουμε τα κίνητρά τους. Ποιος θα ήθελε ένας από τους γιους του Σαμουήλ να διαδεχτεί τον Σαμουήλ (εδ. 3); Οι γειτονικές χώρες είχαν βασιλιάδες κι αυτό είναι ελκυστικό για τους Ισραηλίτες (εδ. 20). Όμως, ο Σαμουήλ ξέρει τις αδυναμίες που υπήρχαν την εποχή των κριτών, όταν δεν υπήρχε διαδοχή στην ηγεσία. Ο ίδιος συνδύασε πνευματική και πολιτική ηγεσία, αλλά αυτό δεν ισχύει για τους γιους του. Δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό και νιώθει απόρριψη (εδ. 7).

Ο Θεός ξέρει ότι ο λαός Του είναι πιστός κατά διαστήματα, όχι συνεχώς (εδ. 8). Με τη μεγάλη σοφία Του, επιτρέπει στον λαό να έχει δικό του βασιλιά και επιμένει να γνωρίζουν καλά τους κινδύνους. Η βασιλεία του Δαβίδ, του Εζεκία και του Ιωσία δείχνουν ότι το πολίτευμα της βασιλείας δεν ήταν απόλυτη καταστροφή. Αποτελεί παράδειγμα για το πώς ο Θεός με τη χάρη Του δίνει στους ανθρώπους δικαίωμα επιλογής.
Σαν τον λαό του Θεού κι εμείς μπορεί να ζητάμε πράγματα από τον Θεό χωρίς καθαρά κίνητρα. Μπορούμε να επιλέγουμε να συμβιβαστούμε ή απλά να κάνουμε λάθος.

Ανταποκρίσου
Ζήτα ο Θεός να σε βοηθήσει να ζεις με δέος για Αυτόν, ώστε να απολαμβάνεις την ευσπλαχνία Του, αλλά και να κάνεις σωστές επιλογές.
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Ησαΐας 6–7, Β΄ Τιμόθεο 2

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.