loader image
Άγιος, Άγιος, Άγιος

Παρασκευή, 26/05/2023

Προετοιμάσου

Πριν διαβάσεις το παρακάτω, σκέψου: «Ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός». (Ψαλμός 46:10).

Απόσπασμα της Βίβλου:
Έξοδος 28:31-43

31Καὶ θέλεις κάμει τὸν ποδήρη τοῦ ἐφὸδ ὅλον ἐκ κυανοῦ.32Καὶ θέλει εἶσθαι εἰς τὴν κορυφήν αὐτοῦ ἄνοιγμα κατὰ τὸ μέσον αὐτοῦ· θέλει ἔχει ταινίαν ὑφαντήν κύκλῳ τοῦ ἀνοίγματος αὐτοῦ, καθὼς εἶναι τὸ ἄνοιγμα τοῦ θώρακος, διὰ νὰ μή σχίζηται.33Καὶ θέλεις κάμει ἐπὶ τῶν κρασπέδων αὐτοῦ ῥόδια ἐκ κυανοῦ καὶ πορφυροῦ καὶ κοκκίνου ἐπὶ τῶν κρασπέδων αὐτοῦ κύκλῳ· καὶ κώδωνας χρυσοῦς μεταξὺ αὐτῶν κύκλῳ·34χρυσοῦν κώδωνα καὶ ῥόδιον, χρυσοῦν κώδωνα καὶ ῥόδιον, ἐπὶ τῶν κρασπέδων τοῦ ποδήρους κύκλῳ.35Καὶ θέλει εἶσθαι ἐπὶ τοῦ Ἀαρὼν διὰ νὰ λειτουργῇ· καὶ ὁ ἦχος αὐτοῦ θέλει εἶσθαι ἀκουστός, ὅταν εἰσέρχηται εἰς τὸ ἅγιον ἐνώπιον τοῦ Κυρίου καὶ ὅταν ἐξέρχηται, διὰ νὰ μή ἀποθάνῃ.
36Καὶ θέλεις κάμει πέταλον ἐκ χρυσίου καθαροῦ καὶ θέλεις ἐγχαράξει ἐπ᾿ αὐτὸ, ὡς χάραγμα σφραγίδος, ΑΓIΑΣΜΟΣ ΕIΣ ΤΟΝ ΚΥΡIΟΝ.37Καὶ θέλεις βάλει αὐτὸ ἐπὶ κυανῆς ταινίας, διὰ νὰ ἦναι ἐπὶ τῆς μίτρας· εἰς τὸ ἔμπροσθεν μέρος τῆς μίτρας θέλει εἶσθαι.38Καὶ θέλει εἶσθαι ἐπὶ τοῦ μετώπου τοῦ Ἀαρών, διὰ νὰ σηκόνῃ ὁ Ἀαρὼν τὴν ἀνομίαν τῶν ἁγίων πραγμάτων, τὰ ὁποῖα οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰσραήλ θέλουσιν ἁγιάζει εἰς πάσας αὑτῶν τὰς ἁγίας προσφοράς· καὶ θέλει εἶσθαι διαπαντὸς ἐπὶ τοῦ μετώπου αὐτοῦ, διὰ νὰ ἦναι δεκταὶ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου.
39Καὶ θέλεις ὑφάνει τὸν χιτῶνα ἐκ βύσσου καὶ θέλεις κάμει μίτραν ἐκ βύσσου καὶ θέλεις κάμει ζώνην ἐργασίας κεντητοῦ.
40Καὶ διὰ τοὺς υἱοὺς τοῦ Ἀαρὼν θέλεις κάμει χιτῶνας καὶ θέλεις κάμει δι᾿ αὐτοὺς ζῶνας καὶ μιτρίδια θέλεις κάμει δι᾿ αὐτοὺς πρὸς δόξαν καὶ τιμήν.41Καὶ θέλεις ἐνδύσει αὐτὰ τὸν Ἀαρὼν τὸν ἀδελφὸν σου καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ, καὶ θέλεις χρίσει αὐτοὺς καὶ θέλεις καθιερώσει αὐτοὺς καὶ ἁγιάσει αὐτούς, διὰ νὰ ἱερατεύωσιν εἰς ἐμέ.42Καὶ θέλεις κάμει εἰς αὐτοὺς λινὰ περισκελῆ, διὰ νὰ σκεπάζωσι τὴν γύμνωσιν τῆς σαρκὸς αὐτῶν· ἀπὸ τῆς ὀσφύος μέχρι τῶν μηρῶν θέλουσι φθάνει·43καὶ θέλουσιν εἶσθαι ἐπὶ τοῦ Ἀαρὼν καὶ ἐπὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ, ὅταν εἰσέρχωνται εἰς τὴν σκηνήν τοῦ μαρτυρίου ἤ ὅταν πλησιάζωσιν εἰς τὸ θυσιαστήριον διὰ νὰ λειτουργήσωσιν ἐν τῷ ἁγίῳ, διὰ νὰ μή φέρωσιν ἐφ᾿ ἑαυτοὺς ἀνομίαν καὶ ἀποθάνωσι τοῦτο θέλει εἶσθαι νόμος παντοτεινὸς εἰς αὐτὸν καὶ εἰς τὸ σπέρμα αὐτοῦ μετ᾿ αὐτόν.

Σκέψου

Στον 21ο αιώνα είναι δύσκολο να διαβάσουμε την Παλαιά Διαθήκη. Η κουλτούρα είναι διαφορετική, οι λεπτομέρειες μάς μπερδεύουν και τονίζονται περίεργα πράγματα. Σου έκανε εντύπωση καθώς διάβαζες ότι τη μια στιγμή μιλούσε για τα ρούχα των ιερέων, ενώ την επόμενη έλεγε ότι μπορεί να πεθάνουν στην παρουσία του Θεού (εδ. 35); Αν ο ιερέας υπηρετεί τον Θεό, γιατί ο Θεός να τον θεωρήσει ένοχο (εδ. 43) με τίμημα τη ζωή του; Είναι δύσκολο να δώσουμε απάντηση, καθώς ζούμε σε μια κοινωνία που είναι πολύ ελαστική και ανεκτική. Μας εμποδίζει επίσης η τάση μας να βλέπουμε τα πράγματα από τη δική μας οπτική γωνία. Ωστόσο, καμία αλήθεια του Θεού δεν μας έγινε γνωστή χάρη σε ανθρώπινα συμπεράσματα ή διορατικότητα, αλλά μόνο χάρη στην αποκάλυψη του Θεού.

Στην Αποκάλυψη 4:8 τέσσερα όντα στον ουρανό λένε ασταμάτητα: «Άγιος, άγιος, άγιος Κύριος ο Θεός ο παντοκράτωρ». Είναι η μόνη φορά στη Βίβλο που κάποια περιγραφή του Θεού επαναλαμβάνεται τρεις φορές. Όταν μιλά για τον Θεό, η λέξη «άγιος» δεν σημαίνει απλά και μόνο αγνός, αλλά ξεχωριστός και υπέρτατος (πάνω και πέρα από μας). Το όνομα του Θεού είναι τόσο άγιο, που οι Ιουδαίοι σήμερα δεν το γράφουν ολόκληρο. Αυτός είναι ο Θεός που μας εμπνέει δόξα, δέος και τιμή.

Ανταποκρίσου
«Είπε ο Κύριος, μην πλησιάσης εδώ… ο τόπος επί του οποίου ίστασαι είναι γη αγία» (Έξοδος 3:5). Έλα με δέος στην παρουσία του Θεού.
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Α΄ Βασιλέων 20–21, Β΄ Κορινθίους 1

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.