loader image
Άσε με να σου εξηγήσω

Παρασκευή, 31/05/2024

Προετοιμάσου

Θυμήσου μια φορά που ένα κοντινό σου πρόσωπο παρεξήγησε τις πράξεις σου. Πώς ένιωσες και τι έκανες;

Απόσπασμα της Βίβλου:
Β΄Κορινθίους 1:12–2:4

12Διότι τὸ καύχημα ἡμῶν εἶναι τοῦτο, ἡ μαρτυρία τῆς συνειδήσεως ἡμῶν, ὅτι ἐν ἁπλότητι καὶ εἰλικρινείᾳ Θεοῦ, οὐχὶ ἐν σοφίᾳ σαρκικῇ, ἀλλ᾿ ἐν χάριτι Θεοῦ ἐπολιτεύθημεν ἐν τῷ κόσμῳ, περισσότερον δὲ πρὸς ἐσᾶς. 13Διότι δὲν σᾶς γράφομεν ἄλλο, παρ᾿ ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα ἀναγινώσκετε ἤ καὶ γνωρίζετε, ἐλπίζω δὲ ὅτι καὶ ἕως τέλους θέλετε γνωρίσει.14Καθὼς καὶ μᾶς ἐγνωρίσατε κατὰ μέρος, ὅτι εἴμεθα καύχημα εἰς ἐσᾶς, καθὼς σεῖς εἰς ἡμᾶς, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.
15Καὶ μὲ ταύτην τὴν πεποίθησιν ἤθελον νὰ ἔλθω πρὸς ἐσᾶς πρότερον, διὰ νὰ ἔχητε δευτέραν χάριν,16καὶ δι᾿ ὑμῶν νὰ διαβῶ εἰς Μακεδονίαν, καὶ πάλιν ἀπὸ Μακεδονίας νὰ ἔλθω πρὸς ἐσᾶς καὶ ἀπὸ σᾶς νὰ προπεμφθῶ εἰς τὴν Ἰουδαίαν.17Τοῦτο λοιπὸν βουλευόμενος μήπως τάχα μετεχειρίσθην ἐλαφρότητα; ἤ ὅσα βουλεύομαι, κατὰ σάρκα βουλεύομαι, διὰ νὰ ἦναι εἰς ἐμὲ τὸ ναὶ ναί, καὶ τὸ οὔ οὔ; 18Ἀλλ᾿ ὅμως πιστὸς ὁ Θεὸς ὅτι ὁ λόγος ἡμῶν ὁ λαληθεὶς πρὸς ἐσᾶς δὲν ἔγεινε ναὶ καὶ οὔ.19Διότι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ κηρυχθεὶς μεταξὺ σας δι᾿ ἡμῶν, δι᾿ ἐμοῦ καὶ τοῦ Σιλουανοῦ καὶ τοῦ Τιμοθέου, δὲν ἔγεινε ναὶ καὶ οὔ, ἀλλὰ ναὶ ἔγεινεν ἐν αὐτῷ.20Διότι πᾶσαι αἱ ἐπαγγελίαι τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐν αὐτῷ, τὸ ναὶ καὶ ἐν αὐτῷ τὸ ἀμήν, πρὸς δόξαν τοῦ Θεοῦ δι᾿ἡμῶν.21Ὁ δὲ βεβαιῶν ἡμᾶς μεθ᾿ ὑμῶν εἰς Χριστὸν καὶ ὁ χρίσας ἡμᾶς εἶναι ὁ Θεός, 22ὅστις καὶ ἐσφράγισεν ἡμᾶς καὶ ἔδωκε τὸν ἀρραβῶνα τοῦ Πνεύματος ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν.
23Ἐγὼ δὲ μάρτυρα τὸν Θεὸν ἐπικαλοῦμαι εἰς τὴν ψυχήν μου, ὅτι φειδόμενος ὑμῶν δὲν ἦλθον ἔτι εἰς Κόρινθον.24Οὐχὶ διότι ἔχομεν ἐξουσίαν ἐπὶ τῆς πίστεώς σας, ἀλλ᾿ εἴμεθα συνεργοὶ τῆς χαρᾶς σας· ἐπειδή ἐν τῇ πίστει στέκεσθε.

1Ἀπεφάσισα δὲ τοῦτο κατ᾿ ἐμαυτόν, τὸ νὰ μή ἔλθω πάλιν πρὸς ἐσᾶς μὲ λύπην.2Διότι ἐὰν ἐγὼ σᾶς λυπῶ, καὶ τίς εἶναι ὁ εὐφραίνων ἐμὲ εἰμή ὁ λυπούμενος ὑπ᾿ ἐμοῦ;3Καὶ ἔγραψα πρὸς ἐσᾶς τοῦτο αὐτό, ὥστε ὅταν ἔλθω νὰ μή ἔχω λύπην ἀπ᾿ ἐκείνων, ἀφ᾿ ὧν ἔπρεπε νὰ ἔχω χαράν, ἔχων πεποίθησιν εἰς πάντας ὑμᾶς ὅτι ἡ χαρὰ μου εἶναι πάντων ὑμῶν.4Διότι ἐκ πολλῆς θλίψεως καὶ στενοχωρίας καρδίας ἔγραψα πρὸς ἐσᾶς μετὰ πολλῶν δακρύων, οὐχὶ διὰ νὰ λυπηθῆτε, ἀλλὰ διὰ νὰ γνωρίσητε τὴν ἀγάπην, ἥν ἔχω περισσοτέρως εἰς ἐσᾶς.

Σκέψου

Αυτοί που χαρακτηρίζουν τον Παύλο ως αυστηρό θεολόγο, μάλλον δεν έχουν διαβάσει αυτή την επιστολή του. Σίγουρα ήταν ισχυρογνώμων (εδ. 12) και είχε κοφτερό μυαλό (εδ. 20). Αλλά ψυχρή καρδιά; ποτέ! Ο Παύλος που συναντούμε σήμερα μοιάζει σαν να καταρρέει συναισθηματικά.

Ο Παύλος ακύρωσε μια επίσκεψή του στην Κόρινθο (εδ. 23) και τους έγραψε μια αυστηρή επιστολή (2:3). Αυτά δεν μπορεί να τα ξεχάσει και θέλει απεγνωσμένα η εκκλησία να μάθει την αλήθεια. Δεν είναι άστατος, ούτε προσπαθεί να τους χειραγωγήσει. Απλά αγαπάει αυτή την πεισματάρα εκκλησία και θέλει να βρίσκεται στη συντροφιά τους.

Τα συναισθήματα είναι γνήσια και ειλικρινή και η θεολογία ανατρεπτική. Η σχέση έχει τραυματιστεί, αλλά δεν μπορεί να σπάσει εντελώς, καθώς πηγάζει από την κοινή εμπιστοσύνη στον Θεό Πατέρα που τους έχει ριζώσει στον Υιό Του Ιησού και έχει στείλει το Πνεύμα στις καρδιές τους διαβεβαιώνοντάς τους ότι ανήκουν σε Αυτόν (εδ. 21-22). Καμία παρεξήγηση δεν μπορεί να αντέξει αυτή την τριαδική ασφάλεια. Αν σήμερα νιώθουμε αδικημένοι από κάποιον χριστιανό, θυμήσου την ενότητα που μπορείτε να έχετε χάρη στην ενότητά σας με τον Χριστό. Έπειτα, παρόλο που η επούλωση της σχέσης θα χρειαστεί χρόνο, θα βρίσκεστε καθ’ οδόν για μια ευχάριστη επανένωση.

Ανταποκρίσου
«Κύριε, βοήθησέ με να κάνω την πρώτη κίνηση σήμερα για την επούλωση της τραυματισμένης σχέσης. Αμήν.»
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Β΄ Βασιλέων 8–9, Ψαλμοί 62–63

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.