loader image
«Έλθετε, ίδετε». Αναστήθηκε!

Κυριακή, 05/05/2024

Προετοιμάσου

Ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε! Αλληλούια! Δοξάστε τον Θεό!

Απόσπασμα της Βίβλου:
Ματθαίος 28:1-10

1Ἀφοῦ δὲ ἐπέρασε τὸ σάββατον, περὶ τὰ χαράγματα τῆς πρώτης ἡμέρας τῆς ἑβδομάδος ἦλθε Μαρία ἡ Μαγδαληνή καὶ ἡ ἄλλη Μαρία, διὰ νὰ θεωρήσωσι τὸν τάφον.2Καὶ ἰδοὺ ἔγεινε σεισμὸς μέγας· διότι ἄγγελος Κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ ἦλθε καὶ ἀπεκύλισε τὸν λίθον ἀπὸ τῆς θύρας καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ.3Ἦτο δὲ ἡ ὄψις αὐτοῦ ὡς ἀστραπή καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡς χιών.4Καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου αὐτοῦ ἐταράχθησαν οἱ φύλακες καὶ ἔγειναν ὡς νεκροί.5Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος εἶπε πρὸς τὰς γυναῖκας· Μή φοβεῖσθε σεῖς· διότι ἐξεύρω ὅτι Ἰησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε·6δὲν εἶναι ἐδώ· διότι ἀνέστη, καθὼς εἶπεν. Ἔλθετε, ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο ὁ Κύριος.7Καὶ ὑπάγετε ταχέως καὶ εἴπατε πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ὅτι ἀνέστη ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ ἰδού, ὑπάγει πρότερον ὑμῶν εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ θέλετε ἰδεῖ αὐτόν· ἰδού, σᾶς εἶπον.
8Καὶ ἐξελθοῦσαι ταχέως ἀπὸ τοῦ μνημείου μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης ἔδραμον νὰ ἀπαγγείλωσι πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ.9Ἐνῷ δὲ ἤρχοντο νὰ ἀπαγγείλωσι πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, ἰδού, ὁ Ἰησοῦς ἀπήντησεν αὐτάς, λέγων· Χαίρετε. Καὶ ἐκεῖναι προσελθοῦσαι ἐπίασαν τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ προσεκύνησαν αὐτόν.10Τότε λέγει πρὸς αὐτὰς ὁ Ἰησοῦς· Μή φοβεῖσθε· ὑπάγετε, ἀπαγγείλατε πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς μου, διὰ νὰ ὑπάγωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν· καὶ ἐκεῖ θέλουσι μὲ ἰδεῖ.

Σκέψου

Δεν ήταν μια συνηθισμένη «πρώτη μέρα της εβδομάδας», ήταν η πρώτη μέρα της νέας εποχής, της νέας δημιουργίας. Ο Θεός έκανε κάτι μοναδικό. Με όλα τα σημάδια της θεϊκής παρουσίας (σεισμός, άγγελος, η «όψις αυτού ως αστραπή», ρούχα κάτασπρα σαν χιόνι), το σκηνικό έχει στηθεί. Η Μαρία Μαγδαληνή προηγείται κι εμείς ακολουθούμε. Οι γυναίκες έρχονται στον τάφο του Ιησού και συναντούν έναν άγγελο και μετά τον ίδιο τον Κύριο (εδ. 2-3, 5-7, 9). Πόσο έχουν αλλάξει όλα σε δυο νύχτες! Ο τάφος είναι κενός. Ο Χριστός αναστήθηκε όπως το είχε πει (π.χ. Ματθαίος 20:18-19). Οι καρδιές πάνε να σπάσουν και οι γυναίκες φεύγουν με βιάση για την αποστολή τους. Τα λόγια του αγγέλου (εδ. 5-7) απευθύνονται και σε μας:

«Μη φοβείσθε σεις». Ο Θεός εργάζεται. Η δικαιοσύνη του Θεού νίκησε την ανθρώπινη κακία. Ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, ώστε να αναστηθούμε κι εμείς.

«Έλθετε, ίδετε». Δείτε και ερευνήστε. Όλα δείχνουν ότι Αυτός που ήταν νεκρός τώρα ζει και θα ζει παντοτινά (Αποκάλυψη 1:18). «Υπάγετε ταχέως και είπατε» στους άλλους να γνωρίσουν τον Ιησού.

Ο άγγελος είπε «υπάγετε». Ο Κύριος είπε «υπάγετε». Οι άλλοι μαθητές έπρεπε να «υπάγουν» στη Γαλιλαία. Και πήγαν (εδ. 7, 10, 16). Η ανάσταση του Ιησού άλλαξε τον κόσμο τους – και τον δικό μας. Υψώνουμε απ’ την καρδιά ύμνο για τη νίκη της ανάστασης.

Ανταποκρίσου
Γιόρτασε για τον ζωντανό σωτήρα. Προσευχήσου για γνωστούς σου που θρηνούν ή πεθαίνουν. Πού θα «υπάγεις» ως μαθητής του αναστημένου Χριστού;
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Α΄ Σαμουήλ 29–31, Α΄ Κορινθίους 2

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.