loader image
Ένας γενναίος άνθρωπος

Τετάρτη, 13/09/2023

Προετοιμάσου

«Είσαι Κύριος τη μέρα και τη νύχτα μου, όταν ξυπνάω, κοιμάμαι, πηγαίνω, έρχομαι, Σε παρακαλώ και στο σήμερα και το αύριο».

Απόσπασμα της Βίβλου:
Α' Σαμουήλ 13:23–14:23

23Ἡ δὲ φρουρὰ τῶν Φιλισταίων ἐξῆλθε πρὸς τὸ πέρασμα Μιχμάς.

1Ἡμέραν δὲ τινὰ εἶπεν Ἰωνάθαν, ὁ υἱὸς τοῦ Σαούλ, πρὸς τὸν νέον τὸν βαστάζοντα τὰ ὅπλα αὐτοῦ, Ἐλθέ, καὶ ἄς περάσωμεν πρὸς τὴν φρουράν τῶν Φιλισταίων, τὴν ἐν τῷ πέραν· πρὸς τὸν πατέρα αὑτοῦ ὅμως δὲν ἐφανέρωσε τοῦτο.2Ὁ δὲ Σαοὺλ ἐκάθητο ἐπὶ τοῦ ἄκρου τοῦ Γαβαά, ὑπὸ τὴν ῥοδιὰν τὴν ἐν Μιγρών· καὶ ὁ λαὸς ὁ μετ᾿ αὐτοῦ ἦτο ἕως ἑξακόσιοι ἄνδρες·3καὶ Ἀχιά, ὁ υἱὸς τοῦ Ἀχιτώβ, ἀδελφοῦ τοῦ Ἰχαβώδ, υἱοῦ τοῦ Φινεές, υἱοῦ τοῦ Ἠλεί, ἱερεὺς τοῦ Κυρίου ἐν Σηλώ, φορῶν ἐφόδ. Καὶ ὁ λαὸς δὲν ἤξευρεν ὅτι ὑπῆγεν ὁ Ἰωνάθαν.
4Μεταξὺ δὲ τῶν διαβάσεων, διὰ τῶν ὁποίων ὁ Ἰωνάθαν ἐζήτει νὰ περάσῃ πρὸς τὴν φρουράν τῶν Φιλισταίων, ἦτο ἀπότομος βράχος ἐξ ἑνὸς μέρους καὶ ἀπότομος βράχος ἐκ τοῦ ἄλλου μέρους· καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἑνὸς Βοσές, τὸ δὲ ὄνομα τοῦ ἄλλον Σενέ.5Τὸ μέτωπον τοῦ ἑνὸς βράχου ἦτο πρὸς βορρᾶν ἀπέναντι Μιχμάς, καὶ τὸ τοῦ ἄλλου πρὸς νότον ἀπέναντι Γαβαά.6Καὶ εἶπεν ὁ Ἰωνάθαν πρὸς τὸν νέον τὸν βαστάζοντα τὰ ὅπλα αὐτοῦ, Ἐλθέ, καὶ ἄς περάσωμεν πρὸς τὴν φρουρὰν τῶν ἀπεριτμήτων τούτων· ἴσως ἐνεργήσῃ ὁ Κύριος ὑπὲρ ἡμῶν· διότι δὲν εἶναι εἰς τὸν Κύριον ἐμπόδιον νὰ σώσῃ διὰ πολλῶν ἤ δι᾿ ὀλίγων.7Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν ὁ ὁπλοφόρος αὐτοῦ, Κάμε ὅ, τι εἶναι ἐν τῇ καρδίᾳ σου· προχώρει· ἰδού, ἐγὼ εἶμαι μετὰ σοῦ κατὰ τὴν καρδίαν σου.8Τότε εἶπεν ὁ Ἰωνάθαν, Ἰδού, ἡμεῖς θέλομεν περάσει πρὸς τοὺς ἄνδρας καὶ θέλομεν δειχθῆ εἰς αὐτούς·9ἐὰν εἴπωσι πρὸς ἡμᾶς οὕτω, Στάθητε ἕως νὰ ἔλθωμεν πρὸς ἐσᾶς· τότε θέλομεν σταθῆ ἐν τῷ τόπῳ ἡμῶν καὶ δὲν θέλομεν ἀναβῆ πρὸς αὐτούς·10ἀλλ᾿ ἐὰν εἴπωσιν οὕτως, Ἀνάβητε πρὸς ἡμᾶς· τότε θέλομεν ἀναβῆ· διότι ὁ Κύριος παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς τὴν χεῖρα ἡμῶν· καὶ τοῦτο θέλει εἶσθαι εἰς ἡμᾶς τὸ σημεῖον.
11Ἐδείχθησαν λοιπὸν ἀμφότεροι εἰς τὴν φρουρὰν τῶν Φιλισταίων· καὶ οἱ Φιλισταῖοι εἶπον, Ἰδού, οἱ Ἑβραῖοι ἐξέρχονται ἐκ τῶν τρυπῶν, ὅπου εἶχον κρυφθῆ.12Καὶ ἐλάλησαν οἱ ἄνδρες τῆς φρουρᾶς πρὸς τὸν Ἰωνάθαν καὶ πρὸς τὸν βαστάζοντα τὰ ὅπλα αὐτοῦ, καὶ εἶπον, Ἀνάβητε πρὸς ἡμᾶς, καὶ θέλομεν σᾶς φανερώσει τί. Καὶ εἶπεν ὁ Ἰωνάθαν πρὸς τὸν ὁπλοφόρον αὑτοῦ, Ἀνάβα κατόπιν μου· διότι παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Κύριος εἰς τὴν χεῖρα τοῦ Ἰσραήλ.13Καὶ ἀνέρπυσεν ὁ Ἰωνάθαν μὲ τὰς χεῖρας αὑτοῦ καὶ μὲ τοὺς πόδας αὑτοῦ, καὶ ὁ βαστάζων τὰ ὅπλα αὑτοῦ κατόπιν αὑτοῦ· καὶ ἔπεσον ἔμπροσθεν τοῦ Ἰωνάθαν· καὶ ὁ βαστάζων τὰ ὅπλα αὐτοῦ ἐθανάτονεν αὐτοὺς κατόπιν αὐτοῦ.
14Αὕτη δὲ ἡ πρώτη σφαγή, τὴν ὁποίαν ἔκαμον ὁ Ἰωνάθαν καὶ ὁ ὁπλοφόρος αὐτοῦ, ἦτο περίπου εἴκοσι ἄνδρες, εἰς διάστημα γῆς ἡμίσεως στρέμματος.15Καὶ ἔγεινε τρόμος ἐν τῷ στρατοπέδῳ, ἐν τοῖς ἀγροῖς καὶ ἐν παντὶ τῷ λαῷ· ἡ φρουρὰ καὶ οἱ λεηλατοῦντες, καὶ αὐτοὶ κατετρόμαξαν, καὶ ἡ γῆ συνεταράχθη· ὥστε ἦτο ὡς τρόμος Θεοῦ.
16Καὶ εἶδον οἱ φρουροὶ τοῦ Σαοὺλ ἐν Γαβαὰ τοῦ Βενιαμίν, καὶ ἰδού, τὸ πλῆθος διελύετο καὶ βαθμηδὸν διεσκορπίζετο.17Τότε εἶπεν ὁ Σαοὺλ πρὸς τὸν λαὸν τὸν μετ᾿ αὐτοῦ, Ἀπαριθμήσατε τώρα καὶ ἰδέτε τίς ἀνεχώρησεν ἐξ ἡμῶν. Καί ὅτε ἀπηρίθμησαν, ἰδού, ὁ Ἰωνάθαν καὶ ὁ ὁπλοφόρος αὐτοῦ δὲν ἦσαν.18Καὶ εἶπεν ὁ Σαοὺλ πρὸς τὸν Ἀχιά, Φέρε ἐδὼ τὴν κιβωτὸν τοῦ Θεοῦ. Διότι ἡ κιβωτὸς τοῦ Θεοῦ ἦτο τότε μετὰ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ.19Καὶ ἐνῷ ἐλάλει ὁ Σαοὺλ πρὸς τὸν ἱερέα, ὁ θόρυβος ἐν τῷ στρατοπέδῳ τῶν Φιλισταίων ἐπροχώρει ἐπὶ τὸ μᾶλλον καὶ ἐπληθύνετο· ὁ δὲ Σαοὺλ εἶπε πρὸς τὸν ἱερέα, Σύρε ὀπίσω τὴν χεῖρά σου.20Καὶ συνηθροίσθησαν ὁ Σαοὺλ καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὁ μετ᾿ αὐτοῦ καὶ ἦλθον ἕως εἰς τὴν μάχην· καὶ ἰδού, παντὸς ἀνδρὸς ἡ ῥομφαία ἦτο ἐναντίον τοῦ συντρόφου αὐτοῦ, σφαγή μεγάλη σφόδρα.
21οἱ δὲ Ἑβραῖοι οἱ μετὰ τῶν Φιλισταίων ὄντες ὡς ἄλλοτε, οἵτινες εἶχον ἀναβῆ μετ᾿ αὐτῶν εἰς τὸ στρατόπεδον ἐκ τῶν πέριξ, καὶ αὐτοὶ ἔτι ἡνώθησαν μετὰ τῶν Ἰσραηλιτῶν, οἵτινες ἦσαν μετὰ τοῦ Σαοὺλ καὶ Ἰωνάθαν.22Καὶ πάντες οἱ ἄνδρες τοῦ Ἰσραήλ οἱ κρυπτόμενοι ἐν τῷ ὄρει Ἐφραΐμ, ἀκούσαντες ὅτι οἱ Φιλισταῖοι ἔφευγον, ἔδραμον καὶ αὐτοὶ κατόπιν αὐτῶν εἰς πόλεμον.23Καὶ ἔσωσεν ὁ Κύριος τὸν Ἰσραήλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ· καὶ ἡ μάχη ἐπέρασεν εἰς Βαὶθ-αὐέν.

Σκέψου

Ο Σαούλ περιβάλλεται από ανθρώπους πιο καλούς απ’ αυτόν. Τα ελαττώματα του χαρακτήρα του τονίζονται από την αντίθεση με τους λαμπρούς ανθρώπους που είναι γύρω του. Το πάθος του Σαμουήλ για τη δόξα του Θεού αποκαλύπτει τον πραγματισμό του Σαούλ. Σε αυτό το ανάγνωσμα γνωρίζουμε και τον γιο του Σαούλ, τον Ιωνάθαν.

Βρισκόμαστε σε σκηνικό μάχης. Οι Φιλισταίοι πρόκειται να συντρίψουν στη Μιχμάς τον στρατό των Ισραηλιτών, που υποστηριζόταν ανεπαρκώς. Ο Σαούλ και οι άνδρες του είναι κρυμμένοι. Αλλά ο Ιωνάθαν βλέπει ότι η τοποθεσία είναι ευνοϊκή, γεμάτη χαράδρες, ρεματιές και γκρεμούς. Με την ικανότητά τους να μένουν κρυμμένοι, οι δύο άνδρες χτυπούν τον εχθρό αιφνιδιαστικά. Έτσι, οι εχθροί πανικοβάλλονται και ο στρατός του Σαούλ καταφέρνει να νικήσει στη μάχη.

Η λογική του Ιωνάθαν στηρίζεται στην πίστη: αν ο Θεός είναι μαζί μας, τότε τίποτα δεν μπορεί να μας σταματήσει (εδ. 6). Αυτά τα λόγια και οι πράξεις του Ιωνάθαν μάς προετοιμάζουν για έναν άλλον νεαρό που θα νικήσει τον Φιλισταίο γίγαντα εκ μέρους του Σαούλ (Α΄ Σαμουήλ 1:17) και θα παίξει σημαντικό ρόλο στη ζωή του Σαούλ. Η γενναιότητα του Ιωνάθαν υπογραμμίζει την απουσία του Σαούλ την κρίσιμη στιγμή.

Ανταποκρίσου
«Κύριε, εμπιστεύομαι τη δύναμη και τον λόγο Σου. Ας έχω τη γενναία πίστη του Ιωνάθαν, που τον οδήγησε σε κάτι σπουδαίο».
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Ησαΐας 25–26, Ψαλμός 104

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.