loader image
Έρχεται σύντομα

Τετάρτη, 29/05/2024

Προετοιμάσου

Μέσω του Ιησού μπορούμε να πλησιάσουμε τον ζωντανό Θεό (Εβραίους 10:19-22). Ηρέμησε και απόλαυσε την παρουσία Του.

Απόσπασμα της Βίβλου:
Αποκάλυψη 22:10-21

10Καὶ λέγει πρὸς ἐμέ· Μή σφραγίσῃς τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου· διότι ὁ καιρὸς εἶναι ἐγγύς.11Ὅστις ἀδικεῖ ἄς ἀδικήσῃ ἔτι, καὶ ὅστις εἶναι μεμολυσμένος ἄς μολυνθῇ ἔτι, καὶ ὁ δίκαιος ἄς γείνῃ ἔτι δίκαιος, καὶ ὁ ἅγιος ἄς γείνῃ ἔτι ἅγιος.
12Καὶ ἰδού, ἔρχομαι ταχέως, καὶ ὁ μισθὸς μου εἶναι μετ᾿ ἐμοῦ, διὰ νὰ ἀποδώσω εἰς ἕκαστον ὡς θέλει εἶσθαι τὸ ἔργον αὐτοῦ.13Ἐγὼ εἶμαι τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἀρχή καὶ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος.
14Μακάριοι οἱ πράττοντες τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, διὰ νὰ ἔχωσιν ἐξουσίαν ἐπὶ τὸ δένδρον τῆς ζωῆς καὶ νὰ εἰσέλθωσι διὰ τῶν πυλώνων εἰς τὴν πόλιν.15Ἔξω δὲ εἶναι οἱ κύνες καὶ οἱ μάγοι καὶ οἱ πόρνοι καὶ οἱ φονεῖς καὶ οἱ εἰδωλολάτραι καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν καὶ πράττων τὸ ψεῦδος.
16Ἐγὼ ὁ Ἰησοῦς ἔπεμψα τὸν ἄγγελόν μου νὰ μαρτυρήσῃ εἰς ἐσᾶς ταῦτα εἰς τὰς ἐκκλησίας. Ἐγὼ εἶμαι ἡ ῥίζα καὶ τὸ γένος τοῦ Δαβίδ, ὁ ἀστήρ ὁ λαμπρὸς καὶ ὀρθρινός.17Καὶ τὸ Πνεῦμα καὶ ἡ νύμφη λέγουσιν· Ἐλθέ. Καὶ ὅστις ἀκούει, ἄς εἴπῃ. Ἐλθέ. Καὶ ὅστις διψᾷ, ἄς ἔλθῃ, καὶ ὅστις θέλει, ἄς λαμβάνῃ δωρεὰν τὸ ὕδωρ τῆς ζωῆς.
18Διότι μαρτύρομαι εἰς πάντα ἀκούοντα τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου· Ἐὰν τις ἐπιθέσῃ εἰς ταῦτα, ὁ Θεὸς θέλει ἐπιθέσει εἰς αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ·19καὶ ἐὰν τις ἀφαιρέσῃ ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης, ὁ Θεὸς θέλει ἀφαιρέσει τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ βιβλίου τῆς ζωῆς καὶ ἀπὸ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας καὶ τῶν γεγραμμένων ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ.
20Λέγει ὁ μαρτυρῶν ταῦτα· Ναί, ἔρχομαι ταχέως. Ἀμήν, ναί, ἔρχου, Κύριε Ἰησοῦ.
21Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ μετὰ πάντων.

Σκέψου

Ο λόγος του Ιησού στις επτά εκκλησίες (1:8) εμφανίζεται ξανά (εδ. 13), θυμίζοντάς μας ότι αυτή η αποκάλυψη είναι το δώρο του Ιησού στην εκκλησία (εδ. 16).

Ο Ιησούς θέλει να είμαστε σίγουροι για τον προορισμό μας – τη ζωή με τον Θεό (εδ. 14). Και αν είμαστε πιστοί στη σχέση μας μαζί Του (εδ. 17), θα μπορέσουμε να αντέξουμε μέχρι το τέλος. Επομένως, αντί να ακούμε τις αμφιβολίες του κόσμου γύρω μας, ας ακούσουμε τον Ιησού. Επιθυμεί τόσο πολύ να καταλάβουμε ότι έρχεται, που το λέει τρεις φορές (εδ. 7,12,20).

Η βέβαιη επιστροφή του Ιησού θα αντιστρέψει την κατάρα της Γένεσης. Οι απόγονοι του Αδάμ και της Εύας θα ζήσουν με τον Θεό στην πόλη Του και θα φάνε από το δέντρο της ζωής (εδ. 14). Σκοπός μας είναι να είμαστε έτοιμοι (εδ. 12). Πρόσεξε τους κανόνες εισόδου (εδ. 14-15): μόνο όσοι «έπλυναν τας στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν τω αίματι του Αρνίου» (7:14) θα εισέλθουν. Δεν είναι τα καλά μας έργα, αλλά μόνο το αίμα του Χριστού που χύθηκε στον Σταυρό που μας ελευθερώνει από τις επιπτώσεις της αμαρτίας (εδ. 15, Εφεσίους 1:7) και μας εισάγει στην νέα Ιερουσαλήμ του Θεού (εδ. 14).

Ανταποκρίσου
Όπως χρειαζόμαστε νερό, έτσι ο λαός του Θεού χρειάζεται το Πνεύμα (εδ. 17, Ιωάννης 7:37-39), γιατί το Πνεύμα μάς ετοιμάζει για τον ερχομό του Ιησού. Διψάς; Έλα και πιες.
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Β΄ Βασιλέων 4–5, Β΄ Κορινθίους 3

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.