loader image
Έτοιμοι για αγάπη

Σάββατο, 25/05/2024

Προετοιμάσου

Προσευχήσου για δύναμη να κατανοήσεις το πλάτος, μήκος, ύψος και βάθος της αγάπης του Χριστού για σένα.

Απόσπασμα της Βίβλου:
Αποκάλυψη 21:1-14

1Καὶ εἶδον οὐρανὸν νέον καὶ γῆν νέαν· διότι ὁ πρῶτος οὐρανὸς καὶ ἡ πρώτη γῆ παρῆλθε, καὶ ἡ θάλασσα δὲν ὑπάρχει πλέον. 2Καὶ ἐγὼ ὁ Ἰωάννης εἶδον τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν, τὴν νέαν Ἱερουσαλήμ καταβαίνουσαν ἀπὸ τοῦ Θεοῦ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσμημένην διὰ τὸν ἄνδρα αὑτῆς.3Καὶ ἤκουσα φωνήν μεγάλην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, λέγουσαν· Ἰδού, ἡ σκηνή τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ θέλει σκηνώσει μετ᾿ αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ θέλουσιν εἶσθαι λαοὶ αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς θέλει εἶσθαι μετ᾿ αὐτῶν Θεὸς αὐτῶν·4καὶ θέλει ἐξαλείψει ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ ὁ θάνατος δὲν θέλει ὑπάρχει πλέον, οὔτε πένθος οὔτε κραυγή οὔτε πόνος δὲν θέλουσιν ὑπάρχει πλέον· διότι τὰ πρῶτα παρῆλθον.
5Καὶ εἶπεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τοῦ θρόνου· Ἰδού, κάμνω νέα τὰ πάντα. Καὶ λέγει πρὸς ἐμέ· Γράψον, διότι οὗτοι οἱ λόγοι εἶναι ἀληθινοὶ καὶ πιστοί.6Καὶ εἶπε πρὸς ἐμέ· Ἐτελέσθη. Ἐγὼ εἶμαι τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχή καὶ τὸ τέλος. Ἐγὼ θέλω δώσει εἰς τὸν διψῶντα ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς δωρεάν.7Ὁ νικῶν θέλει κληρονομήσει τὰ πάντα, καὶ θέλω εἶσθαι εἰς αὐτὸν Θεὸς καὶ αὐτὸς θέλει εἶσθαι εἰς ἐμὲ υἱός.8Οἱ δὲ δειλοὶ καὶ ἄπιστοι καὶ βδελυκτοὶ καὶ φονεῖς καὶ πόρνοι καὶ μάγοι καὶ εἰδωλολάτραι καὶ πάντες οἱ ψεῦσται θέλουσιν ἔχει τὴν μερίδα αὑτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καιομένῃ μὲ πῦρ καὶ θεῖον· οὗτος εἶναι ὁ δεύτερος θάνατος.
9Καὶ ἦλθε πρὸς ἐμὲ εἷς τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας τὰς πλήρεις ἀπὸ τῶν ἑπτὰ ἐσχάτων πληγῶν, καὶ ἐλάλησε μετ᾿ ἐμοῦ, λέγων· Ἐλθέ, θέλω σοὶ δείξει τὴν νύμφην, τοῦ Ἀρνίου τὴν γυναῖκα.10Καὶ μὲ ἔφερεν ἐν πνεύματι ἐπὶ ὄρος μέγα καὶ ὑψηλόν, καὶ μοὶ ἔδειξε τὴν πόλιν τὴν μεγάλην, τὴν ἁγίαν Ἰερουσαλήμ, καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ,11ἔχουσαν τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ· καὶ ἡ λαμπρότης αὐτῆς ἦτο ὁμοία μὲ λίθον πολύτιμον, ὡς λίθον ἴασπιν κρυσταλλίζοντα·12καὶ εἶχε τεῖχος μέγα καὶ ὑψηλόν, εἶχε καὶ δώδεκα πυλῶνας, καὶ εἰς τοὺς πυλῶνας δώδεκα ἀγγέλους, καὶ ὀνόματα ἐπιγεγραμμένα, τὰ ὁποῖα εἶναι τῶν δώδεκα φυλῶν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ.13Πρὸς ἀνατολὰς πυλῶνες τρεῖς, πρὸς βορρᾶν πυλῶνες τρεῖς, πρὸς νότον πυλῶνες τρεῖς, πρὸς δυσμὰς πυλῶνες τρεῖς.14Καὶ τὸ τεῖχος τῆς πόλεως εἶχε θεμέλια δώδεκα, καὶ ἐν αὐτοῖς τὰ ὀνόματα τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῦ Ἀρνίου.

Σκέψου

Καθένα από τα 14 αυτά εδάφια περιέχει όμορφες αλήθειες για τον Θεό, τη φύση Του και το σχέδιό Του. Σκέψου τα εδάφια 1, 4 και 8. Η κρίση και η καταστροφή του θανάτου (20:4,14) και όλων όσα δεν καλύπτονται με τη δικαιοσύνη του Χριστού (20:15, 21:8) σημαίνει πως η νέα δημιουργία του Θεού θα είναι απελευθερωμένη από πόνο (εδ. 4) και ασφαλής (το ψηλό τείχος συμβολίζει ασφάλεια, εδ. 12).

Η άγια πόλη/νύμφη του Θεού αντιπαραβάλλεται με την «πόρνη» πόλη Βαβυλώνα. Ενώ η Βαβυλώνα ήταν χορτασμένη με τη δική της δόξα, ο λαός του Θεού λάμπει με τη δόξα του Θεού (εδ. 11). Αυτοί που ήταν βουτηγμένοι στην αμαρτία και μακριά από τον Θεό είναι τώρα κοντά Του κι αυτό έγινε με πρωτοβουλία του Θεού. Ετοιμάζει τον λαό Του (την άγια πόλη) με αγιότητα (εδ. 2, 6, 10), ώστε να ενωθούμε για πάντα με τον αμνό (Χριστός).

Τα εδ. 3, 7, 9 μιλούν για τη σχέση μας με τον Θεό. Τι μας λένε για την επιθυμία του Θεού να μας γνωρίσει, να μας αγαπήσει και να μας προστατεύσει; Είμαστε λαός του Θεού, παιδιά Του, νύμφη και γυναίκα Του. Η ουράνια πόλη δηλώνει τη φύση της σχέσης μας με τον Κύριο: είναι στενή και προσωπική (εδ. 9), φιλόξενη και προσβάσιμη (εδ. 13), άγια (καθαρή σαν κρύσταλλο, εδ. 11) και μόνιμη (σαν πολύτιμος λίθος, εδ. 11).

Ανταποκρίσου
Είσαι δούλος, παιδί και νύμφη του Θεού. Με ποια έννοια ταυτίζεσαι πιο εύκολα και πού χρειάζεται να εμβαθύνεις περισσότερο;
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Α΄ Βασιλέων 18–19, Α΄ Κορινθίους 16

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.