loader image
Έτοιμοι; Φύγαμε!

Πέμπτη, 28/03/2024

Προετοιμάσου

Σκέψου κάποιες ιδιότητες του Ιησού: Εμμανουήλ, ποιμένας, λυτρωτής, φως κλπ. Ευχαρίστησέ Τον που είναι όλα αυτά για σένα.

Απόσπασμα της Βίβλου:
Ματθαίος 24:15-35

15Ὅταν λοιπὸν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως, τὸ λαληθὲν διὰ τοῦ προφήτου Δανιήλ, ἱστάμενον ἐν τῷ τόπῳ τῷ ἁγίῳ -ὁ ἀναγινώσκων ἄς ἐννοῆ-16τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ἄς φεύγωσιν ἐπὶ τὰ ὄρη·17ὅστις εὑρεθῇ ἐπὶ τοῦ δώματος, ἄς μή καταβῇ διὰ νὰ λάβῃ τι ἐκ τῆς οἰκίας αὑτοῦ·18καὶ ὅστις εὑρεθῇ ἐν τῷ ἀγρῷ, ἄς μή ἐπιστρέψῃ ὀπίσω διὰ νὰ λάβῃ τὰ ἱμάτια αὑτοῦ.19Οὐαὶ δὲ εἰς τὰς ἐγκυμονούσας καὶ τὰς θηλαζούσας ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις.
20Προσεύχεσθε δὲ διὰ νὰ μή γείνῃ ἡ φυγή ὑμῶν ἐν χειμῶνι μηδὲ ἐν σαββάτῳ.21Διότι τότε θέλει εἶσθαι θλῖψις μεγάλη, ὁποία δὲν ἔγεινεν ἀπ᾿ ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ νῦν, οὐδὲ θέλει γείνει.22Καὶ ἄν δὲν συνετέμνοντο αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, δὲν ἤθελε σωθῆ οὐδεμία σάρξ· διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς ὅμως θέλουσι συντμηθῆ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι.
23Τότε ἐὰν τις εἴπῃ πρὸς ὑμᾶς· Ἰδοὺ ἐδὼ εἶναι ὁ Χριστὸς ἤ ἐδώ, μή πιστεύσητε·24διότι θέλουσιν ἐγερθῆ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ θέλουσι δείξει σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα, ὥστε νὰ πλανήσωσιν, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς.25Ἰδού, προεῖπα πρὸς ὑμᾶς.26Ἐὰν λοιπὸν εἴπωσι πρὸς ὑμᾶς, Ἰδού, ἐν τῇ ἐρήμῳ εἶναι, μή ἐξέλθητε, Ἰδού, ἐν τοῖς ταμείοις, μή πιστεύσητε·27διότι καθὼς ἡ ἀστραπή ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτω θέλει εἶσθαι καὶ ἡ παρουσία τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.28Διότι ὅπου εἶναι τὸ πτῶμα, ἐκεῖ θέλουσι συναχθῆ οἱ ἀετοί.
29Εὐθὺς δὲ μετὰ τὴν θλῖψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ὁ ἥλιος θέλει σκοτισθῆ καὶ ἡ σελήνη δὲν θέλει δώσει τὸ φέγγος αὑτῆς, καὶ οἱ ἀστέρες θέλουσι πέσει ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ καὶ αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν θέλουσι σαλευθῆ.
30Καὶ τότε θέλει φανῆ τὸ σημεῖον τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ τότε θέλουσι θρηνήσει πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ θέλουσιν ἰδεῖ τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς.31Καὶ θέλει ἀποστείλει τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος φωνῆς μεγάλης, καὶ θέλουσι συνάξει τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ᾿ ἄκρων οὐρανῶν ἕως ἄκρων αὐτῶν.
32Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν· Ὅταν ὁ κλάδος αὐτῆς γείνῃ ἤδη ἀπαλὸς καὶ ἐκβλαστάνῃ τὰ φύλλα, γνωρίζετε ὅτι πλησιάζει τὸ θέρος·33οὕτω καὶ σεῖς, ὅταν ἴδητε πάντα ταῦτα, ἐξεύρετε ὅτι πλησίον εἶναι ἐπὶ τὰς θύρας.34Ἀληθῶς σᾶς λέγω, δὲν θέλει παρέλθει ἡ γενεὰ αὕτη, ἑωσοῦ γείνωσι πάντα ταῦτα.35Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ θέλουσι παρέλθει, οἱ δὲ λόγοι μου δὲν θέλουσι παρέλθει.

Σκέψου

Γι’ αυτή την περικοπή εμείς οι χριστιανοί συνηθίζουμε να έχουμε πολύ σίγουρη άποψη – ή απλά την αγνοούμε, ακριβώς επειδή δεν την καταλαβαίνουμε. Το εδάφιο 15 παραπέμπει στον Δανιήλ 9:27, 11:31 και 12:11. Η προφητεία του Δανιήλ σχετίζεται ξεκάθαρα με τη βεβήλωση και καταστροφή του ναού της Ιερουσαλήμ που συνέβη το 168 π.Χ. Αυτό οδηγεί στην ερμηνεία ότι ο Ιησούς προλέγει την καταστροφή του ναού της Ιερουσαλήμ που συνέβη το 70 μ.Χ., όταν οι χριστιανοί είχαν όντως διαφύγει στους λόφους (εδ. 16). Άλλοι, ωστόσο, ισχυρίζονται ότι αυτή η περικοπή – και αυτές στον Δανιήλ – αναφέρονται στη δεύτερη έλευση του Χριστού.

Όποια κι αν είναι η στάση σου (ή κι αν δεν το έχεις σκεφτεί), ο Ιησούς μάς διδάσκει να γνωρίζουμε τι συμβαίνει γύρω μας (εδ. 32-33) και να είμαστε έτοιμοι με οποιονδήποτε τρόπο είναι απαραίτητος (εδ. 16-20).

Αν υπάρχει ένα πράγμα που μας έμαθε η πανδημία, είναι να μην εμπιστευόμαστε τα σχέδιά μας ούτε να θεωρούμε την κανονικότητά μας δεδομένη. Τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν κάθε στιγμή. Δεν θα έχεις πάντα τον χρόνο να επιστρέψεις να πάρεις π.χ. το παλτό σου (εδ. 17-18). Σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει, το μόνο στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε είναι τα λόγια του Ιησού (εδ. 35).

Ανταποκρίσου
Σκέψου το Ματθαίος 28:20β: «και ιδού, εγώ είμαι μεθ’ υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν».
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Δευτερονόμιο 27–28, Ρωμαίους 7

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.