loader image
Ακούστε

Δευτέρα, 18/09/2023

Εισαγωγή:

Ματθαίος 13–15
Ζήτησε πρώτα τη βασιλεία

Στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο διαβάζουμε τις παραβολές και τα θαύματα του Ιησού πολύ οργανωμένα και συχνά έχουμε αναφορές στην Παλαιά Διαθήκη. Το Ευαγγέλιο γράφτηκε για μια εκκλησία που αποτελείται κυρίως από άτομα που μεταστράφηκαν στον Χριστό από τον Ιουδαϊσμό. Θέλοντας να δείξει πώς ο Ιησούς εκπλήρωσε τις ελπίδες και τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, ο Ματθαίος έδωσε έναν εβραϊκό-χριστιανικό χαρακτήρα στο Ευαγγέλιό του. «Η βασιλεία του Θεού» είναι ένα βασικό μοτίβο που τοποθετεί και ξεκαθαρίζει το ιστορικό και θεολογικό πλαίσιο στο οποίο ενέργησε ο Ιησούς και έγινε αντιληπτός από τους ανθρώπους. Ο Ιησούς περιγράφει τη βασιλεία του Θεού, την εισάγει και την ενσαρκώνει. Είναι ένας βασιλιάς που εγκαθιδρύει τη βασιλεία Του.

Στα αναγνώσματα που ακολουθούν, ο Ιησούς αποκαλύπτεται ως Μεσσίας, αλλά απορρίπτεται. Πώς όμως αποκαλύπτεται ο Υιός του Θεού στις μέρες μας; Τι σημαίνει να εισέλθουμε στη βασιλεία του Θεού; Τι σημαίνει να είναι ο Ιησούς βασιλιάς; Καθώς διαβάζεις, άφησε τον Ιησού να έρθει στη ζωή σου και στη σκέψη σου. Δες Τον μέσα από τους αποστόλους που προσπαθούν να καταλάβουν ποιος είναι. Είναι ένας άνθρωπος με φίλους και οικογένεια, ο οποίος ταξιδεύει, θεραπεύει, διδάσκει και γνωρίζει χιλιάδες ανθρώπων. Κινείται, μιλάει, αναπνέει, περπατάει και τρώει. Άφησε Τον να έρθει και στη δική σου ζωή ως ο αναστημένος και ζωντανός Υιός του Θεού, που αξίζει τη δοξολογία. Η ζωή Του στη γη άλλαξε όλη την ιστορία και το Πνεύμα Του εργάζεται ακόμα με δύναμη, καθώς περιμένουμε να επιστρέψει και να ολοκληρώσει την εγκαθίδρυση της βασιλείας των ουρανών.

Απόσπασμα της Βίβλου:
Ματθαίος 13:1-17

1Ἐν ἐκείνῃ δὲ τῇ ἡμέρᾳ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς οἰκίας ἐκάθητο πλησίον τῆς θαλάσσης·2καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ὄχλοι πολλοί, ὥστε ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον ἐκάθητο, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἵστατο ἐπὶ τὸν αἰγιαλόν.
3Καὶ ἐλάλησε πρὸς αὐτοὺς πολλὰ διὰ παραβολῶν, λέγων· Ἰδού, ἐξῆλθεν ὁ σπείρων διὰ νὰ σπείρῃ.4Καὶ ἐνῷ ἔσπειρεν, ἄλλα μὲν ἔπεσον παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ ἦλθον τὰ πετεινὰ καὶ κατέφαγον αὐτά·5ἄλλα δὲ ἔπεσον ἐπὶ τὰ πετρώδη, ὅπου δὲν εἶχον γῆν πολλήν, καὶ εὐθὺς ἀνεφύησαν, ἐπειδή δὲν εἶχον βάθος γῆς,6καὶ ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος ἐκαυματίσθησαν καὶ ἐπειδή δὲν εἶχον ῥίζαν ἐξηράνθησαν·7ἄλλα δὲ ἔπεσον ἐπὶ τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ ἀπέπνιξαν αὐτά·8ἄλλα δὲ ἔπεσον ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλήν καὶ ἔδιδον καρπὸν τὸ μὲν ἑκατόν, τὸ δὲ ἑξήκοντα, τὸ δὲ τριάκοντα.9Ὁ ἔχων ὦτα διὰ νὰ ἀκούῃ, ἄς ἀκούῃ.
10Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταί, εἶπον πρὸς αὐτόν· Διὰ τί λαλεῖς πρὸς αὐτοὺς διὰ παραβολῶν;11Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε πρὸς αὐτούς· Διότι εἰς ἐσᾶς ἐδόθη νὰ γνωρίσητε τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, εἰς ἐκείνους ὅμως δὲν ἐδόθη.12Διότι ὅστις ἔχει, ἔτι θέλει δοθῆ εἰς αὐτὸν καὶ θέλει περισσευθῆ· ὅστις ὅμως δὲν ἔχει, καὶ ὅ, τι ἔχει θέλει ἀφαιρεθῆ ἀπ᾿ αὐτοῦ. 13Διὰ τοῦτο λαλῶ πρὸς αὐτοὺς διὰ παραβολῶν, διότι βλέποντες δὲν βλέπουσι καὶ ἀκούοντες δὲν ἀκούουσιν οὐδὲ νοοῦσι.
14Καὶ ἐκπληροῦται ἐπ᾿ αὐτῶν ἡ προφητεία τοῦ Ἡσαΐου ἡ λέγουσα· Μὲ τὴν ἀκοήν θέλετε ἀκούσει καὶ δὲν θέλετε ἐννοήσει, καὶ βλέποντες θέλετε ἰδεῖ καὶ δὲν θέλετε καταλάβει·15διότι ἐπαχύνθη ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ μὲ τὰ ὦτα βαρέως ἤκουσαν καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὑτῶν ἔκλεισαν μήποτε ἴδωσι μὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ ἀκούσωσι μὲ τὰ ὦτα καὶ νοήσωσι μὲ τὴν καρδίαν καὶ ἐπιστρέψωσι, καὶ ἰατρεύσω αὐτούς.
16Ὑμῶν δὲ οἱ ὀφθαλμοὶ εἶναι μακάριοι, διότι βλέπουσι, καὶ τὰ ὦτά σας, διότι ἀκούουσιν.17Ἐπειδή ἀληθῶς σᾶς λέγω ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν νὰ ἴδωσιν ὅσα βλέπετε, καὶ δὲν εἶδον, καὶ νὰ ἀκούσωσιν ὅσα ἀκούετε, καὶ δὲν ἤκουσαν.

Προετοιμάσου

Άνοιξε αφτιά και καρδιά σε όσα σού λέει ο Θεός σήμερα και ζήτα Του καρδιά διαθέσιμη να μάθει.

Σκέψου

Γιατί να κηρύξει ο Ιησούς ένα μήνυμα που κάποιοι δεν ήθελαν ή δεν μπορούσαν να καταλάβουν (εδ. 13); Αυτή η παραβολή περιγράφει τον Ιησού να κηρύττει προς ένα κοινό που επιμένει πεισματικά να είναι άπιστο. Η αναφορά στον Ησαΐα 6:9-10 δείχνει ποιο είναι το πρόβλημα: αυτοί οι ακροατές ήταν κολλημένοι στις δικές τους προκαταλήψεις για τον Θεό και δεν ήθελαν να δεχτούν τον Ιησού ως τον θεραπευτή που είχε υποσχεθεί ο Θεός (εδ. 13-15).

Αντίθετα, ο Ιησούς έδωσε στους μαθητές το προνόμιο της πνευματικής ενόρασης (εδ. 16). Η παραβολή αποκαλύπτει σε αυτούς τη βασιλεία και ταυτόχρονα τους εισάγει σε αυτήν. Καθώς ξοδεύουν χρόνο με τον Ιησού και ακούν τη διδασκαλία Του, σιγά σιγά αρχίζουν να αποδέχονται ποιος είναι: η ζωντανή εκπλήρωση της μεσσιανικής προφητείας στην Παλαιά Διαθήκη (εδ. 17). Ο Ιησούς είναι ταυτόχρονα ο βασιλιάς και ο μόνος δρόμος για τη βασιλεία των ουρανών. Σήμερα μας προσκαλεί να μην αρκούμαστε στα λόγια και στις ιστορίες που γνωρίζουμε, αλλά να δεχτούμε την αποκάλυψη του Ιησού για το ποιος είναι. Καθώς το κάνουμε αυτό, μπορούμε να εμπιστευτούμε ότι ο Ιησούς, μέσω του Αγίου Πνεύματός Του, θα ανανεώσει τον νου μας, ώστε να Τον καταλάβουμε με το μυαλό και με την καρδιά.

Ανταποκρίσου
Όπως ο λαός στη Γαλιλαία, άκου όχι μόνο τα λόγια Του, αλλά τον ίδιο τον βασιλιά που σε θεραπεύει και κηρύττει την αγάπη του Θεού.
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Ησαΐας 35–36, Εβραίους 3

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.