loader image
Αληθινή και σωστή δοξολογία

Τετάρτη, 10/05/2023

Εισαγωγή:

Ρωμαίους 12–16
Διαστρέβλωση της αλήθειας

Τα εδάφια Ρωμαίους 12:1-2 κοιτούν προς τα πίσω, καλώντας μας να θυμηθούμε όσα δίδαξε ο Παύλος μετά τη διακήρυξή του στο Ρωμαίους 1:16-17. Αλλά, επιπλέον, κοιτούν μπροστά, ενθαρρύνοντάς μας να προσφέρουμε όλη τη ζωή μας στον Κύριο. Σε αυτό το κομμάτι μέχρι το 15:13, το μέλημα του Παύλου είναι να σκιαγραφήσει πώς μοιάζει μια ζωή θυσίας.

Το κεντρικό θέμα όλης της επιστολής είναι η σχέση μεταξύ Ιουδαίων και εθνικών εν Χριστώ (π.χ. Ρωμαίους 2,3, 9-11), αλλά γίνεται ακόμα πιο σημαντικό όταν μπαίνει στη συζήτηση το θέμα των δυνατών και των αδύναμων. Αν και οι μελετητές συμφωνούν ότι η διαμάχη ήταν μεταξύ εθνικών και Ιουδαίων χριστιανών, υπάρχουν διάφορες απόψεις πώς να τη μελετήσουμε. Έτσι, η πιο λογική προσέγγιση θα μας πει ότι οι δυνατοί, από τη μία, ήταν χριστιανοί εξ εθνών και Ιουδαιοχριστιανοί που δεν υπάκουαν πια στον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Οι αδύναμοι, από την άλλη, ήταν Ιουδαιοχριστιανοί που αγωνίζονταν να εγκαταλείψουν τις παλιές θρησκευτικές συνήθειές τους. Μάλλον κατοικούσαν ανάμεσα σε εθνικούς και επειδή είχαν ομολογήσει ότι ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας, τώρα είχαν γίνει μια μειονότητα που πιεζόταν ανάμεσα στη νέα πίστη και τις παλιές παραδόσεις.

Ότι η διαμάχη αυτή ήταν σημαντική μπορούμε να το καταλάβουμε λόγω του υποτιμητικού χαρακτηρισμού «αδύναμοι». Μάλλον αυτός ο χαρακτηρισμός τούς αποδόθηκε από τους άλλους χριστιανούς, οι οποίοι δεν έδειχναν και πολλή υπομονή ή κατανόηση για τον αγώνα τους. Με τη συμπεριφορά τους οι δυνατοί κινδύνευαν να σπρώξουν τους αδύναμους έξω από την εκκλησία (Ρωμαίους 14:15). Διαστρεβλώνουν τόσο πολύ την αλήθεια, που κινδυνεύουν να αρνηθούν τον Σταυρό.

Προετοιμάσου

Ρώτα τον Θεό για το πρόγραμμα της μέρας και της βδομάδας σου, αν θέλει να αλλάξεις, να τονίσεις ή να θυσιάσεις κάτι.

Απόσπασμα της Βίβλου:
Ρωμαίους 12:1-8

1Σᾶς παρακαλῶ λοιπόν, ἀδελφοί, διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ Θεοῦ, νὰ παραστήσητε τὰ σώματά σας θυσίαν ζῶσαν, ἁγίαν, εὐάρεστον εἰς τὸν Θεόν, ἥτις εἶναι ἡ λογική σας λατρεία,2καὶ μή συμμορφόνεσθε μὲ τὸν αἰῶνα τοῦτον, ἀλλὰ μεταμορφόνεσθε διὰ τῆς ἀνακαινίσεως τοῦ νοὸς σας, ὥστε νὰ δοκιμάζητε τί εἶναι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον.
3Διότι λέγω διὰ τῆς χάριτος τῆς εἰς ἐμὲ δοθείσης πρὸς πάντα ὅστις εἶναι μεταξὺ σας, νὰ μή φρονῇ ὑψηλότερα παρ᾿ ὅ, τι πρέπει νὰ φρονῇ, ἀλλὰ νὰ φρονῇ ὥστε νὰ σωφρονῇ, κατὰ τὸ μέτρον τῆς πίστεως, τὸ ὁποῖον ὁ Θεὸς ἐμοίρασεν εἰς ἕκαστον.4Διότι καθὼς ἔχομεν ἐν ἑνὶ σώματι μέλη πολλά, πάντα δὲ τὰ μέλη δὲν ἔχουσι τὸ αὐτὸ ἔργον,5οὕτω καὶ ἡμεῖς οἱ πολλοὶ ἕν σῶμα εἴμεθα ἐν Χριστῷ, ὁ δὲ καθεὶς μέλη ἀλλήλων.6Ἔχοντες δὲ χαρίσματα διάφορα κατὰ τὴν δοθεῖσαν εἰς ἡμᾶς χάριν, εἴτε προφητείαν, ἄς προφητεύωμεν κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως,7εἴτε διακονίαν, ἄς καταγινώμεθα εἰς τὴν διακονίαν, εἴτε διδάσκει τις, ἄς καταγίνηται εἰς τὴν διδασκαλίαν,8εἴτε προτρέπει τις, εἰς τὴν προτροπήν· ὁ μεταδίδων, ἄς μεταδίδῃ ἐν ἁπλότητι, ὁ προϊστάμενος ἄς προΐσταται μετ᾿ ἐπιμελείας, ὁ ἐλεῶν ἄς ἐλεῇ ἐν ἱλαρότητι.

Σκέψου

Στο Ρωμαίους 12:1-8, ο Παύλος μάς καλεί να θυμηθούμε όσα δίδαξε στην επιστολή του (υπό το φως του ελέους του Θεού), ακόμα και όταν μας καλεί να ανταποκριθούμε με δοξολογία. Η δοξολογία μας είναι θυσία ζωντανή, προσφέρουμε ολοκληρωτικά τον εαυτό μας (εδ. 1). Βασική προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η προσφορά μας είναι να μην συμμορφωνόμαστε με τον κόσμο, δηλαδή να μην υποκύπτουμε σε εξωτερικές πιέσεις, αλλά συνειδητά να αποφασίζουμε να μας μεταμορφώσει εσωτερικά το έλεος του Θεού. Καθώς τα εδάφια 1-2 αποτελούν μία μόνο πρόταση στο πρωτότυπο κείμενο, καταλαβαίνουμε ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα: η ζωντανή θυσία μας δεν μπορεί να είναι ευάρεστη στον Θεό αν δεν μεταμορφωθούμε όπως μας ζητά ο Θεός.

Η ζωντανή θυσία απαιτεί ταπείνωση. Ας μην προσπαθούμε να κατακτήσουμε ένα δώρο ή μια κλήση που δεν μας ανήκει, αλλά ας αναγνωρίσουμε ότι μαζί με τους άλλους πιστούς αποτελούμε το σώμα του Χριστού. Οι φράσεις: ‘με τρόπο κατανοητό’, ‘με επιμέλεια’, ‘με χαρά’ μας θυμίζουν η υπηρεσία μας να γίνεται με όλη μας την καρδιά.

Στην ατομικιστική κοινωνία μας, είναι αξιοσημείωτο ότι ο Παύλος ενώνει τη ζωντανή θυσία μας με το σώμα της εκκλησίας: θυσιάζουμε αποκλειστικά εμείς τον εαυτό μας, αλλά δεν μπορούμε μόνοι μας.

Ανταποκρίσου
Σε ποια σημεία αισθάνεσαι μεγάλη πίεση από τον κόσμο; Ζήτα ο Θεός να σε βοηθήσει να αντισταθείς.
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Β΄ Σαμουήλ 11–12, Ψαλμός 51

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.