loader image
Απατημένος Θεός

Τρίτη, 02/04/2024

Προετοιμάσου

Πώς αντέδρασες με τον τίτλο του σημερινού αναγνώσματος; Προσευχήσου τα μάτια σου να δουν την καρδιά του Θεού.

Απόσπασμα της Βίβλου:
Ιερεμίας 2:1-19

1Καὶ ἔγεινε λόγος Κυρίου πρὸς ἐμὲ λέγων,2Ὕπαγε καὶ βόησον εἰς τὰ ὦτα τῆς Ἱερουσαλήμ λέγων, Οὕτω λέγει Κύριος· Ἐνθυμοῦμαι περὶ σοῦ τὴν πρὸς σὲ εὐμένειάν μου ἐν τῇ νεότητί σου, τὴν ἀγάπην τῆς νυμφεύσεώς σου, ὅτε μὲ ἠκολούθεις ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἐν γῇ ἀσπάρτῳ·3ὁ Ἰσραήλ ἦτο ἅγιος εἰς τὸν Κύριον, ἀπαρχή τῶν γεννημάτων αὐτοῦ· πάντες οἱ κατατρώγοντες αὐτὸν ἦσαν ἔνοχοι· κακὸν ἦλθεν ἐπ᾿ αὐτούς, λέγει Κύριος.
4Ἀκούσατε τὸν λόγον τοῦ Κυρίου, οἶκος Ἰακὼβ καὶ πᾶσαι αἱ συγγένειαι τοῦ οἴκου Ἰσραήλ·5Οὕτω λέγει Κύριος· Ποῖαν ἀδικίαν εὕρηκαν ἐν ἐμοὶ οἱ πατέρες σας, ὥστε ἀπεμακρύνθησαν ἀπ᾿ ἐμοῦ καὶ περιεπάτηααν ὀπίσω τῆς ματαιότητος καὶ ἐματαιώθησαν;6καὶ δὲν εἶπον, Ποῦ εἶναι ὁ Κύριος, ὁ ἀναβιβάσας ἡμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ὁ ὁδηγήσας ἡμᾶς διὰ τῆς ἐρήμου, διὰ τόπου ἐρημίας καὶ χασμάτων, διὰ τόπου ἀνυδρίας καὶ σκιᾶς θανάτου, διὰ τόπου τὸν ὁποῖον δὲν ἐπέρασεν ἄνθρωπος καὶ ὅπου ἄνθρωπος δὲν κατῴκησε;7Καὶ σᾶς εἰσήγαγον εἰς τόπον καρποφόρον, διὰ νὰ τρώγητε τοὺς καρποὺς αὐτοῦ καὶ τὰ ἀγαθὰ αὐτοῦ· ἀφοῦ ὅμως εἰσήλθετε, ἐμιάνατε τὴν γῆν μου καὶ κατεστήσατε βδέλυγμα τὴν κληρονομίαν μου.8Οἱ ἱερεῖς δὲν εἶπον, Ποῦ εἶναι ὁ Κύριος; καὶ οἱ κρατοῦντες τὸν νόμον δὲν μὲ ἐγνώρισαν· καὶ οἱ ποιμένες ἐγίνοντο παραβάται ἐναντίον μου, καὶ οἱ προφῆται προεφήτευον διὰ τοῦ Βάαλ καὶ περιεπάτουν ὀπίσω πραγμάτων ἀνωφελῶν.9Διὰ τοῦτο ἔτι θέλω κριθῆ μὲ ἐσᾶς, λέγει Κύριος, καὶ μὲ τοὺς υἱοὺς τῶν υἱῶν σας θέλω κριθῆ.
10Διότι διάβητε εἰς τὰς νήσους τῶν Κητιαίων καὶ ἰδέτε· καὶ πέμψατε εἰς Κηδάρ· καὶ παρατηρήσατε ἐπιμελῶς, καὶ ἰδέτε ἄν ἐστάθη τοιοῦτον πρᾶγμα.11Ἤλλαξεν ἔθνος θεούς, ἄν καὶ οὗτοι δὲν ἦναι θεοί; ὁ λαὸς μου ὅμως ἤλλαξε τὴν δόξαν αὑτοῦ μὲ πρᾶγμα ἀνωφελές.12Ἐκπλάγητε, οὐρανοί, διὰ τοῦτο, καὶ φρίξατε, συνταράχθητε σφόδρα, λέγει Κύριος.13Διότι δύο κακὰ ἔπραξεν ὁ λαὸς μου· ἐμὲ ἐγκατέλιπον, τὴν πηγήν τῶν ζώντων ὑδάτων, καὶ ἔσκαψαν εἰς ἑαυτοὺς λάκκους, λάκκους συντετριμμένους, οἵτινες δὲν δύνανται νὰ κρατήσωσιν ὕδωρ.
14Μήπως εἶναι δοῦλος ὁ Ἰσραήλ; ἤ δοῦλος οἰκογενής; διὰ τί κατεστάθη λάφυρον;15Οἱ σκύμνοι ἐβρύχησαν ἐπ᾿ αὐτόν, ἐξέδωκαν τὴν φωνήν αὑτῶν καὶ κατέστησαν τὴν γῆν αὐτοῦ ἔρημον· αἱ πόλεις αὐτοῦ κατεκάησαν καὶ ἔμειναν ἀκατοίκητοι.16Οἱ υἱοὶ προσέτι τῆς Νὼφ καὶ τῆς Τάφνης συνέτριψαν τὴν κορυφήν σου.17Δὲν ἔκαμες τοῦτο σὺ εἰς σεαυτόν, διότι ἐγκατέλιπες Κύριον τὸν Θεὸν σου ὅτε σὲ ὡδήγει ἐν τῇ ὁδῷ;18Καὶ τώρα τί ἔχεις νὰ κάμῃς ἐν τῇ ὁδῷ τῆς Αἰγύπτου, διὰ νὰ πίῃς τὰ ὕδατα Σιώρ; ἤ τί ἔχεις νὰ κάμῃς ἐν τῇ ὁδῷ τῆς Ἀσσυρίας, διὰ νὰ πίῃς τὰ ὕδατα τοῦ ποταμοῦ;19Ἡ ἀσέβειά σου θέλει σὲ παιδεύσει καὶ αἱ παραβάσεις σου θέλουσι σὲ ἐλέγξει· γνώρισον λοιπὸν καὶ ἰδέ, ὅτι εἶναι κακὸν καὶ πικρόν, τὸ ὅτι ἐγκατέλιπες Κύριον τὸν Θεὸν σου, καὶ δὲν εἶναι ὁ φόβος μου ἐν σοί, λέγει Κύριος ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων.

Σκέψου

Είναι μια δύσκολη περικοπή. Ο Θεός θυμίζει στον Ιούδα την ιστορία του. Υπήρχαν καλές στιγμές, αλλά αυτές έχουν παρέλθει. Ο γάμος έχει χαλάσει (εδ. 2). Ο Ιούδας δεν είναι πλέον αφοσιωμένος στον Θεό (εδ. 3). Έχει στραφεί σε άχρηστα είδωλα (εδ. 5, 8). Η κορύφωση βρίσκεται στο εδάφιο 13. Έχουν εγκαταλείψει την πηγή της ζωής και έχουν προσπαθήσει να ζήσουν με τη δική τους δύναμη, η οποία αποδεικνύεται ανεπαρκής. Κανένα άλλο έθνος δεν θα σκεφτόταν να εγκαταλείψει τους θεούς του, παρά την αχρηστία τους (εδ. 11). Όμως ο Ιούδας έχει παρατήσει τον ζωντανό Θεό που τους έβγαλε από τη δουλεία της Αιγύπτου φέρνοντάς τους σε μια πλούσια και εύφορη γη.

Αυτή είναι η δυσάρεστη ιστορία της ανθρωπότητας από την Εδέμ και μετά: η απομάκρυνση από τον Θεό και η πεποίθηση ότι μπορούμε να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας μάς απομακρύνει από την πηγή της ζωής. Εδώ βλέπουμε τον πόνο που αυτό προκαλεί στον Θεό και θα το δούμε πάλι αργότερα. Πώς αισθανόμαστε για τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος μας ανταποκρίνεται στον Θεό;

Η κρίση δεν είναι ποτέ κάτι που θέλει ο Θεός· είναι κάτι που εμείς προκαλούμε στον εαυτό μας (εδ. 19). Προκαλεί πόνο στον Θεό. Όσο κι αν δεν το θέλουμε, είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε.

Ανταποκρίσου
Αναλογίσου τον πόνο του Θεού όταν οι άνθρωποι Του γυρνούν την πλάτη. Προσευχήσου για την κοινότητά σου.
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Ιησούς του Ναυή 4–5, Ρωμαίους 10

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.