loader image
Απορρίφθηκε από το ποίμνιο

Τετάρτη, 26/04/2023

Απόσπασμα της Βίβλου:
Ζαχαρίας 11

1Ἄνοιξον, Λίβανε, τὰς θύρας σου καὶ ἄς καταφάγῃ πῦρ τὰς κέδρους σου.2Ὀλόλυξον, ἐλάτη, διότι ἔπεσεν ἡ κέδρος· διότι οἱ μεγιστᾶνες ἠφανίσθησαν· ὀλολύξατε, δρῦς τῆς Βασάν, διότι τὸ δάσος τὸ ἀπρόσιτον κατεκόπη.3Φωνή ἀκούεται ποιμένων θρηνούντων, διότι ἡ δόξα αὐτῶν ἠφανίσθη· φωνή βρυχωμένων σκύμνων, διότι τὸ φρύαγμα τοῦ Ἰορδάνου ἐταπεινώθη.
4Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεὸς μου· Ποίμαινε τὸ ποίμνιον τῆς σφαγῆς,5τὸ ὁποῖον οἱ ἀγοράσαντες αὐτὸ σφάζουσιν ἀτιμωρήτως· οἱ δὲ πωλοῦντες αὐτὸ λέγουσιν, Εὐλογητὸς ὁ Κύριος, διότι ἐπλούτησα, καὶ αὐτοὶ οἱ ποιμένες αὐτοῦ δὲν φείδονται αὐτοῦ.
6Διὰ τοῦτο δὲν θέλω φεισθῆ πλέον τῶν κατοίκων τοῦ τόπου, λέγει Κύριος, ἀλλ᾿ ἰδού, ἐγὼ θέλω παραδώσει τοὺς ἀνθρώπους ἕκαστον εἰς τὴν χεῖρα τοῦ πλησίον αὑτοῦ καὶ εἰς τὴν χεῖρα τοῦ βασιλέως αὑτοῦ, καὶ θέλουσι κατακόψει τὴν γῆν καὶ δὲν θέλω ἐλευθερώσει αὐτοὺς ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν.
7Καὶ ἐποίμανα τὸ ποίμνιον τῆς σφαγῆς, τὸ ὄντως τεταλαιπωρημένον ποίμνιον. Καὶ ἔλαβον εἰς ἐμαυτὸν δύο ῥάβδους, τὴν μίαν ἐκάλεσα Κάλλος καὶ τὴν ἄλλην ἐκάλεσα Δεσμούς, καὶ ἐποίμανα τὸ ποίμνιον.8Καὶ ἐξωλόθρευσα τρεῖς ποιμένας ἐν ἑνὶ μηνί· καὶ ἡ ψυχή μου ἐβαρύνθη αὐτοὺς καὶ ἡ ψυχή δὲ αὐτῶν ἀπεστράφη ἐμέ.9Τότε εἶπα, Δὲν θέλω σᾶς ποιμαίνει· τὸ ἀποθνῆσκον ἄς ἀποθνήσκῃ καὶ τὸ ἀπολωλὸς ἄς ἀπόλλυται καὶ τὰ ἐναπολειπόμενα ἄς τρώγωσιν ἕκαστον τὴν σάρκα τοῦ πλησίον αὑτοῦ.10Καὶ ἔλαβον τὴν ῥάβδον μου, τὸ Κάλλος, καὶ κατέκοψα αὐτήν, διὰ νὰ ἀκυρώσω τὴν διαθήκην μου, τὴν ὁποίαν ἔκαμον πρὸς πάντας τοὺς λαοὺς τούτους,11καὶ ἠκυρώθη ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ· καὶ οὕτω τὸ ποίμνιον τὸ τεταλαιπωρημένον, τὸ ὁποῖον ἀπέβλεπεν εἰς ἐμέ, ἐγνώρισεν ὅτι οὗτος ἦτο ὁ λόγος τοῦ Κυρίου.
12Καὶ εἶπα πρὸς αὐτούς, Ἐὰν σᾶς φαίνηται καλόν, δότε μοι τὸν μισθὸν μου· εἰ δὲ μή, ἀρνήθητε αὐτόν. Καὶ ἔστησαν τὸν μισθὸν μου τριάκοντα ἀργύρια.13Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς ἐμέ, Ῥίψον αὐτὰ εἰς τὸν κεραμέα, τὴν ἔντιμον τιμήν, μὲ τὴν ὁποίαν ἐτιμήθην ὑπ᾿ αὐτῶν. Καὶ ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια καὶ ἔρριψα αὐτὰ ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου εἰς τὸν κεραμέα.14Καὶ κατέκοψα τὴν ἄλλην μου ῥάβδον, τοὺς Δεσμούς, διὰ νὰ ἀκυρώσω τὴν ἀδελφότητα μεταξὺ Ἰούδα καὶ Ἰσραήλ.
15Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς ἐμέ, Λάβε εἰς σεαυτὸν ἔτι τὰ ἐργαλεῖα ποιμένος ἀσυνέτου.16Διότι ἰδού, ἐγὼ θέλω ἀναστήσει ποιμένα ἐπὶ τὴν γῆν, ὅστις δὲν θέλει ἐπισκέπτεσθαι τὰ ἀπολωλότα, δὲν θέλει ζητεῖ τὸ διεσκορπισμένον καὶ δὲν θέλει ἰατρεύει τὸ συντετριμμένον οὐδὲ θέλει ποιμαίνει τὸ ὑγιές· ἀλλὰ θέλει τρώγει τὴν σάρκα τοῦ παχέος καὶ κατακόπτει τοὺς ὄνυχας αὐτῶν.17Οὐαὶ εἰς τὸν μάταιον ποιμένα, τὸν ἐγκαταλείποντα τὸ ποίμνιον· ῥομφαία θέλει ἐλθεῖ ἐπὶ τὸν βραχίονα αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὸν δεξιὸν ὀφθαλμὸν αὐτοῦ· ὁ βραχίων αὐτοῦ θέλει ὁλοτελῶς ξηρανθῆ καὶ ὁ δεξιὸς ὀφθαλμὸς αὐτοῦ ὁλοκλήρως ἀμαυρωθῆ.

Προετοιμάσου

Αν μια χώρα είχε βασιλιά τόσο καλό όσο ο Ιησούς, θα τον απέρριπτε; Αν ένα κοπάδι είχε βοσκό καλό σαν τον Ιησού, θα τον μισούσε;

Σκέψου

Αυτή είναι μια πολύ πλούσια σε νοήματα περικοπή, με πολλά στοιχεία γνωστά από τα Ευαγγέλια, αλλά δεν είναι εύκολο να ερμηνευθεί. Είναι ξεκάθαρο ότι ο καλός βοσκός του προηγούμενου κεφαλαίου έχει δεχτεί απόρριψη από το ποίμνιό του («η ψυχή αυτών απεστράφη με» εδ. 8).

Έτσι, παίρνει τη μία ράβδο του – συμβολικά την ονομάζει «Κάλλος» – και τη συντρίβει (εδ. 10). Το ποίμνιο του Ισραήλ απέρριψε τον βοσκό του και έτσι θα ζούσε χωρίς τις ευλογίες του Θεού (εδ. 10). Ο βοσκός ρωτά ποιο μισθό θα λάβει και λαμβάνει 30 αργύρια, την αξία ενός δούλου που ποδοπατήθηκε από κάποιο βόδι (Έξοδος 21:32). Έπειτα, αυτά τα ελάχιστα χρήματα, η πιο εξευτελιστική τιμή, δίνονται στον κεραμέα, τον περιφρονημένο. Αργότερα, όταν ο Ιησούς προδόθηκε από τον μαθητή Του και απορρίφθηκε από τους «βοσκούς» του Ισραήλ, αυτή ήταν η τιμή η οποία δόθηκε γι’ αυτόν (βλ. Ματθαίος 26:14-16· 27:3-10).

Έπειτα, σπάει το δεύτερο ραβδί (εδ. 14), το οποίο είχε ονομάσει «Δεσμούς». Η ενότητα του λαού επρόκειτο να διαλυθεί και ο λαός Ισραήλ θα διασκορπιζόταν σε όλο τον κόσμο. Ο λαός Ισραήλ, τελικά, θα παραδιδόταν σε έναν κακό βοσκό που θα τους κατέστρεφε (εδ. 15-17). Η απόρριψη του καλού βοσκού θα είχε τεράστιες συνέπειες για τον Ισραήλ.

Ανταποκρίσου
Ο Ιησούς είναι πολύ καλός βοσκός. Προσευχήσου για κάποιον φίλο ή συγγενή σου που Τον απορρίπτει.
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Α΄ Σαμουήλ 10–11, Ψαλμός 46–47

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.