loader image
Απόλυτη υποστήριξη

Δευτέρα, 22/05/2023

Προετοιμάσου

Πόσο ασχολείσαι με τον ιεραποστολικό αγρό ή την υποστήριξη ιεραποστόλων;

Απόσπασμα της Βίβλου:
Ρωμαίους 15:23-33

23τώρα ὅμως μή ἔχων πλέον τόπον ἐν τοῖς κλίμασι τούτοις, ἐπιποθῶν δὲ ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν νὰ ἔλθω πρὸς ἐσᾶς,24ὅταν ὑπάγω εἰς τὴν Ἱσπανίαν, θέλω ἐλθεῖ πρὸς ἐσᾶς· διότι ἐλπίζω διαβαίνων νὰ σᾶς ἰδῶ καὶ νὰ προπεμφθῶ ἐκεῖ ἀπὸ σᾶς, ἀφοῦ πρῶτον ὁπωσοῦν σᾶς χορτασθῶ.25Τώρα δὲ ὑπάγω εἰς Ἱερουσαλήμ, ἐκπληρῶν τὴν διακονίαν εἰς τοὺς ἁγίους.26Διότι εὐηρεστήθησαν ἡ Μακεδονία καὶ Ἀχαΐα νὰ κάμωσί τινα βοήθειαν εἰς τοὺς πτωχοὺς τῶν ἁγίων τῶν ἐν Ἱερουσαλήμ.27Εὐηρεστήθησαν τῳόντι, καὶ εἶναι ὀφειλέται αὐτῶν. Διότι ἐὰν τὰ ἔθνη ἔγειναν συγκοινωνοὶ αὐτῶν εἰς τὰ πνευματικά, χρεωστοῦσι νὰ ὑπηρετήσωσιν αὐτοὺς καὶ εἰς τὰ σωματικά.28Ἀφοῦ λοιπὸν ἐκτελέσω τοῦτο καὶ ἐπισφραγίσω εἰς αὐτοὺς τὸν καρπὸν τοῦτον, θέλω περάσει δι᾿ ὑμῶν εἰς τὴν Ἱσπανίαν.29Ἐξεύρω δὲ ὅτι ἐρχόμενος πρὸς ἐσᾶς, θέλω ἐλθεῖ μὲ ἀφθονίαν τῆς εὐλογίας τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ.
30Σᾶς παρακαλῶ δέ, ἀδελφοί, διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ διὰ τῆς ἀγάπης τοῦ Πνεύματος, νὰ συναγωνισθῆτε μετ᾿ ἐμοῦ, προσευχόμενοι ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν Θεόν,31διὰ νὰ ἐλευθερωθῶ ἀπὸ τῶν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ἀπειθούντων, καὶ διὰ νὰ γείνῃ εὐπρόσδεκτος εἰς τοὺς ἁγίους ἡ εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ διακονία μου,32διὰ νὰ ἔλθω μετὰ χαρᾶς πρὸς ἐσᾶς διὰ θελήματος τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ συναναπαυθῶ μὲ σᾶς.33Ὁ δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν· ἀμήν.

Σκέψου

Η αποστολή του Παύλου προς τους εθνικούς έχει ξεκάθαρο και καρποφόρο σκοπό: να πάει σε έθνη όπου δεν υπάρχει εκκλησία, να μείνει εκεί ώσπου να ιδρυθεί μια υγιής εκκλησία όπου θα ηγούνται ντόπιοι και μετά να συνεχίσει για άλλο τόπο. Με αυτή τη στρατηγική ο Παύλος ταξίδεψε από την Ιερουσαλήμ μέχρι την Ιλλυρία (στην Αδριατική) και τώρα στρέφει το βλέμμα του στην Ισπανία (εδ. 2-28),

Ένας από τους λόγους για να γράψει το γράμμα είναι για να ανακοινώσει την επίσκεψή του και για ποιο λόγο θα έρθει. Θα έρθει με την ευλογία του Χριστού (εδ. 29) για να τους μεταδώσει πνευματικά χαρίσματα (Ρωμαίους 15:19) και να ζητήσει τη βοήθειά τους, ώστε να κηρυχθεί το ευαγγέλιο στην Ισπανία (εδ. 24). Από την αρχή της επιστολής (Ρωμαίους 1:11-12) ο Παύλος τόνισε πως θέλει να δώσει και να λάβει και γράφει πόσο ποθεί να τον συνοδεύσουν με προσευχή (εδ. 30-32). Η μεσιτική προσευχή των αδερφών για τον Παύλο και το έργο του είναι απαραίτητη για την προετοιμασία του εδάφους (Κολοσσαείς 4:2-4).

Πρώτα όμως ο Παύλος επιμένει στην ενότητα εθνικών και Ιουδαιοχριστιανών και τονίζει την αμοιβαία ευθύνη τους πριν διαβεβαιώσει πως το δώρο των εθνικών πιστών προς τους φτωχούς της Ιερουσαλήμ έχει παραδοθεί (εδ. 25-28).

Ανταποκρίσου
Μήπως ο Θεός σε καλεί να υποστηρίξεις κάποια ιεραποστολή με προσευχή, όπως ζήτησε ο Παύλος από τους πιστούς της Ρώμης;
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Α΄ Βασιλέων 12–13, Α΄ Κορινθίους 14

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.