loader image
Δέσμευση και διαθήκη

Πέμπτη, 23/03/2023

Προετοιμάσου

Πώς περιγράφεις τα συναισθήματά σου για τις σημερινές δραστηριότητες και υποχρεώσεις σου; Μίλα στον Θεό γι’ αυτό.

Απόσπασμα της Βίβλου:
Έξοδος 24:1-18

1Μετὰ ταῦτα εἶπε πρὸς τὸν Μωϋσῆν, Ἀνάβα πρὸς τὸν Κύριον, σὺ καὶ Ἀαρών, Ναδὰβ καὶ Ἀβιούδ, καὶ ἑβδομήκοντα ἐκ τῶν πρεσβυτέρων τοῦ Ἰσραήλ, καὶ προσκυνήσατε μακρόθεν·2καὶ ὁ Μωϋσῆς μόνος θέλει πλησιάσει πρὸς τὸν Κύριον, αὐτοὶ ὅμως δὲν θέλουσι πλησιάσει οὐδὲ ὁ λαὸς θέλει ἀναβῆ μετ᾿ αὐτοῦ.
3Καὶ ἦλθεν ὁ Μωϋσῆς καὶ διηγήθη πρὸς τὸν λαὸν πάντας τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου καὶ πάντα τὰ δικαιώματα αὐτοῦ· ἀπεκρίθη δὲ πᾶς ὁ λαὸς ὁμοφώνως καὶ εἶπε, Πάντας τοὺς λόγους, τοὺς ὁποίους ἐλάλησεν ὁ Κύριος, θέλομεν κάμει.
4Καὶ ἔγραψεν ὁ Μωϋσῆς πάντας τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου· καὶ σηκωθεὶς ἐνωρὶς τὸ πρωΐ, ᾠκοδόμησε θυσιαστήριον ὑπὸ τὸ ὄρος, καὶ ἔστησε δώδεκα στήλας κατὰ τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ.5Καὶ ἀπέστειλε τοὺς νεανίσκους τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ προσέφεραν ὁλοκαυτώματα καὶ ἐθυσίασαν θυσίας εἰρηνικὰς εἰς τὸν Κύριον, μοσχάρια.6Λαβὼν δὲ ὁ Μωϋσῆς τὸ ἥμισυ τοῦ αἵματος, ἔβαλεν εἰς λεκάνας· καὶ τὸ ἥμισυ τοῦ αἵματος ἐρράντισεν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον.
7Ἔπειτα λαβὼν τὸ βιβλίον τῆς διαθήκης, ἀνέγνωσεν εἰς τὰ ὦτα τοῦ λαοῦ· οἱ δὲ εἶπον, Πάντα ὅσα ἐλάλησεν ὁ Κύριος, θέλομεν κάμνει καὶ θέλομεν ὑπακούει.8Καὶ λαβὼν ὁ Μωϋσῆς τὸ αἷμα, ἐρράντισεν ἐπὶ τὸν λαόν, καὶ εἶπεν, Ἰδού, τὸ αἷμα τῆς διαθήκης, τὴν ὁποίαν ὁ Κύριος ἔκαμε πρὸς ἐσᾶς κατὰ πάντας τούτους τοὺς λόγους.
9Τότε ἀνέβη Μωϋσῆς καὶ Ἀαρών, Ναδὰβ καὶ Ἀβιοὺδ καὶ ἑβδομήκοντα ἐκ τῶν πρεσβυτέρων τοῦ Ἰσραήλ·10καὶ εἶδον τὸν Θεὸν τοῦ Ἰσραήλ· καὶ ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ ὡς ἔδαφος ἐστρωμένον ἐκ λίθου σαπφείρου καὶ ὡς τὸ στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ κατὰ τὴν καθαρότητα·11καὶ ἐπὶ τοὺς ἐκλεκτοὺς τῶν υἱῶν Ἰσραήλ δὲν ἔβαλε τὴν χεῖρα αὑτοῦ· καὶ εἶδον τὸν Θεόν, καὶ ἔφαγον καὶ ἔπιον.
12Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, Ἀνάβα πρὸς ἐμὲ εἰς τὸ ὄρος καὶ ἔσο ἐκεῖ· καὶ θέλω σοὶ δώσει τὰς πλάκας τὰς λιθίνας, καὶ τὸν νόμον, καὶ τὰς ἐντολὰς τὰς ὁποίας ἔγραψα, διὰ νὰ διδάσκῃς αὐτούς.
13Καὶ ἐσηκώθη ὁ Μωϋσῆς μετὰ Ἰησοῦ τοῦ θεράποντος αὑτοῦ, καὶ ἀνέβη ὁ Μωϋσῆς ἐπὶ τὸ ὄρος τοῦ Θεοῦ.14Πρὸς δὲ τοὺς πρεσβυτέρους εἶπε, Περιμένετε ἡμᾶς ἐδώ, ἑωσοῦ ἐπιστρέψωμεν πρὸς ἐσᾶς· καὶ ἰδού, Ἀαρὼν καὶ Ὤρ εἶναι μεθ᾿ ὑμῶν· ἐὰν τις ἔχῃ ὑπόθεσιν, ἄς ἔρχηται πρὸς αὐτούς.
15Ὁ Μωϋσῆς λοιπὸν ἀνέβη ἐπὶ τὸ ὄρος, καὶ ἡ νεφέλη ἐσκέπασε τὸ ὄρος.
16Καὶ ἐκάθησεν ἡ δόξα τοῦ Κυρίου ἐπὶ τοῦ ὄρους Σινά, καὶ ἡ νεφέλη ἐσκέπασεν αὐτὸ ἕξ ἡμέρας· καὶ τὴν ἑβδόμην ἡμέραν ἐκάλεσεν ὁ Κύριος τὸν Μωϋσῆν ἐκ μέσου τῆς νεφέλης.17Καὶ ἡ θέα τῆς δόξης τοῦ Κυρίου ἦτο, εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, ὡς πῦρ κατατρῶγον ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ ὄρους.18Καὶ εἰσῆλθεν ὁ Μωϋσῆς εἰς τὸ μέσον τῆς νεφέλης καὶ ἀνέβη ἐπὶ τὸ ὄρος· καὶ ἐστάθη ὁ Μωϋσῆς ἐπὶ τοῦ ὄρους τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκτας.

Σκέψου

Είναι μια πολύ όμορφη στιγμή. Ο Θεός που ελευθερώνει την ανθρωπότητα προσφέρει την ευκαιρία για στενή σχέση μαζί Του. Πλησίασε (εδ. 1) αρκετά κοντά, ώστε να δεις (εδ. 10) και να λάβεις μέρος στο γεύμα της φιλίας (εδ. 11).

Δεν είναι καθόλου παράξενο ότι σε τέτοιους δύσκολους καιρούς ο λαός Ισραήλ μπορούσε να επιβεβαιώσει με σιγουριά την ολόψυχη πίστη του στον Θεό (εδ. 3-7). Ωστόσο, δεν θα περάσει πολύς καιρός πριν σκοντάψει η πίστη τους (32:1). Είναι εύκολο να κρίνουμε, αλλά πολλοί από μας έχουμε την ίδια εμπειρία: δίνουμε υποσχέσεις όταν είμαστε πνευματικά συγκινημένοι, αλλά τις ξεχνάμε όταν ο Θεός μάς φαίνεται απόμακρος.

Ήταν πολύ καλό για τους Ισραηλίτες (και για μας) το ότι η δυνατότητα της σχέσης με τον Θεό δεν βασίζεται στην ανθρώπινη πιστότητα, αλλά στην αξιοπιστία της συμφωνίας από την πλευρά του Θεού. Ο Θεός έχει δώσει μια υπόσχεση διαθήκης στον λαό Του (εδ. 8). Πάντοτε υπάρχει αυτή η υπόσχεση, δεν αποσύρεται ποτέ και είναι σφραγισμένη με αίμα (Λουκάς 22:20).

Όταν πέφτουμε, η πρόκλησή μας δεν είναι να διαπραγματευθούμε ξανά τη διαθήκη, αλλά να αποδεχθούμε τη διαθήκη του Θεού που πάντοτε ισχύει, μέσω της μετάνοιας και της πίστης (Εβραίους 10:19-22).

Ανταποκρίσου
Άφησες την ολόψυχη δέσμευσή σου προς τον Θεό; Προσευχήσου το Άγιο Πνεύμα να αναζωπυρώσει τη φλόγα της πίστης.
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Δευτερονόμιο 17–18, Ρωμαίους 3

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.