loader image
Ευλογία που δεν αξίζαμε

Παρασκευή, 31/03/2023

Προετοιμάσου

Γελάς με τις δεισιδαιμονίες κάποιων άλλων; Μήπως κι εσύ δεν εμπιστεύεσαι τη χάρη και γενναιοδωρία του Θεού;

Απόσπασμα της Βίβλου:
Αγγαίος 2:10-23

10Ἐν τῇ εἰκοστῇ τετάρτῃ τοῦ ἐννάτου μηνός, ἐν τῷ δευτέρῳ ἔτει τοῦ Δαρείου, ἔγεινε λόγος Κυρίου δι᾿ Ἀγγαίου τοῦ προφήτου, λέγων,11Οὕτω λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων· Ἐρώτησον τώρα τοὺς ἱερεῖς περὶ τοῦ νόμου, λέγων,
12Ἐὰν λάβῃ τις κρέας ἅγιον ἐν τῷ ἄκρῳ τοῦ ἱματίου αὑτοῦ καὶ διὰ τοῦ ἄκρου αὐτοῦ ἐγγίσῃ ἄρτον ἤ μαγείρευμα ἤ οἶνον ἤ ἔλαιον ἤ πᾶν φαγητόν, θέλει ἁγιασθῆ; Καὶ οἱ ἱερεῖς ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον, Οὐχί.13Καὶ εἶπεν ὁ Ἀγγαῖος, Ἐὰν ἀκάθαρτος ἀπὸ νεκροῦ σώματος ἐγγίσῃ τι ἐξ αὐτῶν, θέλει μιανθῆ; Καὶ οἱ ἱερεῖς ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον, Θέλει μιανθῆ.
14Καὶ ἀπεκρίθη ὁ Ἀγγαῖος καὶ εἶπεν, Οὕτως εἶναι ὁ λαὸς οὗτος καὶ οὕτω τὸ ἔθνος τοῦτο ἐνώπιόν μου, λέγει ὁ Κύριος, καὶ οὕτω πᾶν ἔργον τῶν χειρῶν αὐτῶν· καὶ ὅ, τι προσφέρουσιν ἐκεῖ, εἶναι μεμιασμένον.
15Καὶ τώρα λοιπὸν συλλογίσθητε· ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ ἐπέκεινα, πρὶν τεθῇ λίθος ἐπὶ λίθον ἐν τῷ ναῷ τοῦ Κυρίου,16πρὶν γείνωσι ταῦτα, ἐπορεύετό τις εἰς σωρὸν εἴκοσι μέτρων καὶ ἦσαν δέκα· ἐπορεύετο εἰς τὸν ληνὸν διὰ νὰ ἐξαντλήσῃ πεντήκοντα μέτρα ἀπὸ τοῦ ληνοῦ, καὶ ἦσαν εἴκοσι.17Σᾶς ἐπάταξα μὲ ἀνεμοφθορίαν καὶ μὲ ἐρυσίβην καὶ μὲ χάλαζαν ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σας· πλήν σεῖς δὲν ἐπεστρέψατε πρὸς ἐμέ, λέγει Κύριος.18Συλλογίσθητε τώρα· ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ ἐπέκεινα, ἀπὸ τῆς εἰκοστῆς τετάρτης ἡμέρας τοῦ ἐννάτου μηνὸς ἀπὸ τῆς ἡμέρας καθ᾿ ἥν ἐθεμελιώθη ὁ ναὸς τοῦ Κυρίου, συλλογίσθητε.19Εἶναι ὁ σπόρος ἔτι ἐν τῇ ἀποθήκῃ; ἔτι καὶ ἡ ἄμπελος καὶ ἡ συκῆ καὶ ἡ ῥοϊδία καὶ ἡ ἐλαία δὲν ἐκαρποφόρησαν· ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης θέλω εὐλογήσει αὐτά.
20Καὶ ἔγεινε πάλιν λόγος Κυρίου πρὸς τὸν Ἀγγαῖον τῇ εἰκοστῇ τετάρτῃ τοῦ μηνὸς λέγων,21Λάλησον πρὸς Ζοροβάβελ, τὸν διοικητήν τοῦ Ἰούδα, λέγων, Ἐγὼ σείω τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν·22καὶ θέλω καταστρέψει τὸν θρόνον τῶν βασιλείων καὶ θέλω ἐξολοθρεύσει τὸ κράτος τῶν βασιλείων τῶν ἐθνῶν· καὶ θέλω καταστρέψει ἁμάξας καὶ τοὺς ἀναβάτας αὐτῶν, καὶ οἱ ἵπποι καὶ οἱ ἀναβάται αὐτῶν θέλουσι πέσει, ἕκαστος διὰ τῆς ῥομφαίας τοῦ ἀδελφοῦ αὑτοῦ.23Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων, θέλω λάβει σέ, Ζοροβάβελ, τὸν δοῦλόν μου, τὸν υἱὸν τοῦ Σαλαθιήλ, λέγει Κύριος, καὶ θέλω σὲ θέσει ὡς σφραγίδα, διότι σὲ ἐξέλεξα, λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων.

Σκέψου

Το τρίτο μήνυμα που κήρυξε ο Αγγαίος ξεκινάει με το ερώτημα αν η πνευματική ακαθαρσία είναι πιο μεταδοτική από την αγιότητα (εδ. 10-13). Αυτό ήταν ένα αίνιγμα για τους ιερείς. Η απάντηση; Ναι, είναι. Αλλά στο πλαίσιο της ανοικοδόμησης του ναού, φαίνεται ότι οι άνθρωποι βασίζονταν στην παρουσία του ναού για να είναι η ζωή τους καθαρή και αυτό σημαίνει ότι δεν είχαν καταλάβει καλά τα πράγματα. Εύκολα πέφτουμε στην ίδια παγίδα, όταν πιστεύουμε ότι αν πηγαίνουμε στην εκκλησία ή διαβάζουμε κάποιο χριστιανικό έντυπο, θα «καθαριστούμε».

Στην πραγματικότητα, οι ίδιοι οι άνθρωποι βεβήλωναν τον ναό με τη συμμετοχή τους στις τελετές. Επομένως, αντί να προσπαθούν να καθαριστούν με τον ναό, έπρεπε να στραφούν προς τον Θεό ζητώντας τη γενναιόδωρη ευλογία Του (εδ. 14-19).

Καθώς ο Αγγαίος τελειώνει αυτό το μικρό βιβλίο, το τέταρτο μήνυμά του (εδ. 20-23) είναι μια υπόσχεση ότι μια μέρα ο Θεός θα επέμβει με κρίση και θα εγκαθιδρύσει τον μελλοντικό «κυρίαρχο του Ιούδα», τον εκλεκτό γιο του Δαβίδ, τον Μεσσία.

Ανταποκρίσου
Ζήτα ο Θεός να σου δείξει πόσο εμπιστεύεσαι τις θρησκευτικές σου πρακτικές αντί τη δική Του καλοσύνη, που σου προσφέρει απλόχερα.
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Δευτερονόμιο 33–34, Ρωμαίους 9

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.