loader image
Η ζωή είναι για να τη ζεις

Τρίτη, 11/06/2024

Προετοιμάσου

Ζεις τη ζωή στο έπακρο ή δυσκολεύεσαι; Ζήτα ο Θεός να σε εμπνεύσει ξανά, καθώς ανοίγεις τον λόγο Του.

Απόσπασμα της Βίβλου:
Β΄ Κορινθίους 5:11–6:2

11Ἐξεύροντες λοιπὸν τὸν φόβον τοῦ Κυρίου, τοὺς μὲν ἀνθρώπους καταπείθομεν, εἰς τὸν Θεὸν δὲ εἴμεθα φανεροί, ἐλπίζω δὲ ὅτι καὶ εἰς τὰς συνειδήσεις σας εἴμεθα φανεροί. 12Διότι δὲν συνιστῶμεν πάλιν ἑαυτοὺς εἰς ἐσᾶς, ἀλλὰ σᾶς δίδομεν ἀφορμήν καυχήματος ὑπὲρ ἡμῶν, διὰ νὰ ἔχητε λόγον πρὸς τοὺς καυχωμένους μὲ τὸ πρόσωπον καὶ οὐχὶ μὲ τὴν καρδίαν.13Διότι εἴτε ἔξω ἑαυτῶν εἴμεθα, διὰ τὸν Θεὸν εἴμεθα, εἴτε ἔμφρονες εἴμεθα, διὰ σᾶς εἴμεθα.14Ἐπειδή ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ συσφίγγει ἡμᾶς, διότι κρίνομεν τοῦτο, ὅτι ἐὰν εἷς ἀπέθανεν ὑπὲρ πάντων, ἄρα οἱ πάντες ἀπέθανον·15καὶ ἀπέθανεν ὑπὲρ πάντων, διὰ νὰ μή ζῶσι πλέον δι᾿ ἑαυτοὺς οἱ ζῶντες, ἀλλὰ διὰ τὸν ἀποθανόντα καὶ ἀναστάντα ὑπὲρ αὐτῶν.
16Ὥστε ἡμεῖς ἀπὸ τοῦ νῦν δὲν γνωρίζομεν οὐδένα κατὰ σάρκα· ἄν δὲ καὶ ἐγνωρίσαμεν κατὰ σάρκα τὸν Χριστόν, ἀλλὰ τώρα πλέον δὲν γνωρίζομεν. 17Ὅθεν ἐὰν τις ἦναι ἐν Χριστῷ εἶναι νέον κτίσμα· τὰ ἀρχαῖα παρῆλθον, ἰδού, τὰ πάντα ἔγειναν νέα.18Τὰ δὲ πάντα εἶναι ἐκ τοῦ Θεοῦ, ὅστις διήλλαξεν ἡμᾶς πρὸς ἑαυτὸν διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἔδωκεν εἰς ἡμᾶς τὴν διακονίαν τῆς διαλλαγῆς, 19δηλονότι ὁ Θεὸς ἦτο ἐν τῷ Χριστῷ διαλλάσσων τὸν κόσμον πρὸς ἑαυτόν, μή λογαριάζων εἰς αὐτοὺς τὰ πταίσματα αὐτῶν, καὶ ἐνεπιστεύθη εἰς ἡμᾶς τὸν λόγον τῆς διαλλαγῆς.20Ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ λοιπὸν εἴμεθα πρέσβεις, ὡς ἐὰν σᾶς παρεκάλει ὁ Θεὸς δι᾿ ἡμῶν· δεόμεθα λοιπὸν ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ, διαλλάγητε πρὸς τὸν Θεόν·21διότι τὸν μή γνωρίσαντα ἁμαρτίαν ἔκαμεν ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν, διὰ νὰ γείνωμεν ἡμεῖς δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ δι᾿ αὐτοῦ.

1Οντες δὲ συνεργοὶ αὐτοῦ, παρακαλοῦμεν ἐνταυτῷ νὰ μή δεχθῆτε τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ματαίως· 2διότι λέγει· Ἐν καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας σὲ ἐβοήθησα· ἰδού, τώρα καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδού, τώρα ἡμέρα σωτηρίας·

Σκέψου

Μόλις άκουγα μια ηχητική εκπομπή (podcast) στην οποία ένας γιατρός και ένας ψυχοθεραπευτής συζητούσαν για το πώς να χτίσεις τη ζωή για την οποία γεννήθηκες να ζήσεις. Ήταν δυνατή και συγκινητική εκπομπή, αλλά, γυρνώντας στο σημερινό ανάγνωσμα, συνειδητοποίησα ότι η πρότασή τους έβρισκε εκπλήρωση μονάχα με το ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν μπορούμε να χτίσουμε τη ζωή για την οποία γεννηθήκαμε να ζήσουμε, αλλά μπορούμε να τη δεχτούμε ως δώρο δια μέσου του θανάτου και της ανάστασης του Ιησού. Μέσω του σταυρού έχουμε συμφιλιωθεί με τον Θεό και έχουμε γίνει «νέον κτίσμα», η αιώνια ζωή του Θεού έχει εισβάλει στη γήινη ζωή μας (εδ. 17-18).

Μόνο τότε μπορούμε να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε ποιοι είμαστε και ποιοι γεννηθήκαμε για να είμαστε. Μόνο τότε θα επιθυμούμε μαζί με τον Παύλο να διακηρύξουμε παντού την απελευθερωτική αλήθεια ότι, μέσω του Χριστού, όλοι οι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν τη ζωή για την οποία πλάστηκαν (εδ. 14).

Τέτοια καλά νέα έχουν δοθεί για να διαδοθούν παντού. Σε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι αναζητούν νόημα, τι περιμένουμε και δεν πάμε; Εξάλλου, «ιδού, τώρα ημέρα σωτηρίας» (6:2).

Ανταποκρίσου
Διάβασε αυτή την υπέροχη περικοπή αργά και ευχαρίστησε τον Θεό για τη συμφιλίωση μαζί Του, συγχρόνως δώρο και αποστολή. Πώς θα ανταποκριθείς;
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Α΄ Χρονικών 11–14, Β΄ Κορινθίους 12

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.