loader image
Η κατάρα αντιστρέφεται

Τρίτη, 28/05/2024

Προετοιμάσου

Φέρε ό,τι επιθυμείς στον Θεό. Άκου Τον: «Εάν τις διψά, ας έρχηται προς εμέ και ας πίνη» (Ιωάννης 7:37).

Απόσπασμα της Βίβλου:
Αποκάλυψη 22:1-9

1Καὶ μοὶ ἔδειξε καθαρὸν ποταμὸν ὕδατος τῆς ζωῆς λαμπρὸν ὡς κρύσταλλον, ἐξερχόμενον ἐκ τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Ἀρνίου.2Ἐν τῷ μέσῳ τῆς πλατείας αὐτῆς καὶ τοῦ ποταμοῦ ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν ἦτο τὸ δένδρον τῆς ζωῆς, φέρον καρποὺς δώδεκα, καθ᾿ ἕκαστον μῆνα κάμνον τὸν καρπὸν αὑτοῦ, καὶ τὰ φύλλα τοῦ δένδρου εἶναι εἰς θεραπείαν τῶν ἐθνῶν.3Καὶ οὐδὲν ἀνάθεμα θέλει εἶσθαι πλέον· καὶ ὁ θρόνος τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Ἀρνίου θέλει εἶσθαι ἐν αὐτῇ, καὶ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ θέλουσι λατρεύσει αὐτὸν4καὶ θέλουσιν ἰδεῖ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ θέλει εἶσθαι ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.5Καὶ νὺξ δὲν θέλει εἶσθαι ἐκεῖ, καὶ δὲν ἔχουσι χρείαν λύχνου καὶ φωτὸς ἡλίου, διότι Κύριος ὁ Θεὸς φωτίζει αὐτούς, καὶ θέλουσι βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
6Καὶ εἶπε πρὸς ἐμέ· Οὗτοι οἱ λόγοι εἶναι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί· καὶ Κύριος ὁ Θεὸς τῶν ἁγίων προφητῶν ἀπέστειλε τὸν ἄγγελον αὑτοῦ, διὰ νὰ δείξῃ εἰς τοὺς δούλους αὑτοῦ τὰ ὅσα πρέπει νὰ γείνωσι ταχέως.7Ἰδού, ἔρχομαι ταχέως. Μακάριος ὅστις φυλάττει τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου.
8Καὶ ἐγὼ ὁ Ἰωάννης εἶμαι ὁ ἰδὼν ταῦτα καὶ ἀκούσας. Καὶ ὅτε ἤκουσα καὶ εἶδον, ἔπεσα νὰ προσκυνήσω ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τοῦ δεικνύοντος εἰς ἐμὲ ταῦτα.9Καὶ λέγει πρὸς ἐμέ· Πρόσεχε μή κάμῃς τοῦτο· διότι ἐγὼ εἶμαι σύνδουλός σου καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν προφητῶν καὶ τῶν φυλαττόντων τοὺς λόγους τοῦ βιβλίου τούτου· τὸν Θεὸν προσκύνησον.

Σκέψου

Τελείωσες ποτέ τη μέρα σου γνωρίζοντας ότι, με όλες τις δουλειές σου, ξέχασες τον Θεό; Αν ναι, πάρε κουράγιο από τη σημερινή περικοπή. Κάποια μέρα θα βλέπουμε και θα υπηρετούμε τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο και θα Τον υπηρετούμε στη δημιουργία όπως ακριβώς σχεδίαζε από την αρχή (εδ. 3).

Ο ποταμός που ξεκινάει από τον θρόνο του Θεού είναι μια εικόνα της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος (βλ. και Ιωάννης 7:37-39): δίνει πλούσια ζωή σε όλους και σε όλα στην πόλη (εδ. 1-3, Ιεζεκιήλ 47:1-11). Οι αναγνώστες του Ιωάννη γνώριζαν τι σήμαινε κακή σοδειά λόγω έλλειψης νερού στο ζεστό κλίμα της Ανατολής. Αυτή η εικόνα της συνεχούς φροντίδας και καρποφορίας είναι το πρώτο σημάδι της αντιστροφής της κατάρας από τη Γένεση (εδ. Γένεση 3:17-19).

Το επόμενο σημάδι είναι η επούλωση των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων (εδ. 2, βλ. Γένεση 3:16). Το Άγιο Πνεύμα θα συνεχίσει να μας ενδυναμώνει, ώστε να υπακούμε στον Θεό στην κοινωνική μας ζωή (εδ. 2). Το τελευταίο σημάδι είναι η πλήρως αποκατεστημένη σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπων (εδ. 4). Σήμερα μπορεί να δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε τι θέλει ο Θεός και να υπακούσουμε. Στη νέα δημιουργία Αυτός θα είναι όλα όσα επιθυμούμε και θα γνωρίζουμε πώς να Τον υπηρετούμε, καθώς θα μας καθοδηγεί ο ίδιος (εδ. 5).

Ανταποκρίσου
Το Πνεύμα ήδη άρχισε το έργο. Προσευχήσου για τον εαυτό σου, την εκκλησία σου και την ευρύτερη κοινότητα του Χριστού όπως ο Παύλος στο Εφεσίους 3:16-21.
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Β΄ Βασιλέων 1–3, Β΄ Κορινθίους 2

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.