loader image
Η σωστή προοπτική

Κυριακή, 20/08/2023

Απόσπασμα της Βίβλου:
Ψαλμός 9

1[Εἰς τὸν πρῶτον μουσικόν, ἐπὶ Μοὺθ-λαββέν. Ψαλμὸς τοῦ Δαβίδ.] Θέλω σὲ δοξολογήσει, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου· θέλω διηγηθῆ πάντα τὰ θαυμάσιά σου.
2Θέλω εὐφρανθῆ καὶ χαρῆ ἐν σοί· θέλω ψαλμῳδήσει εἰς τὸ ὄνομά σου, Ὕψιστε.
3Ὅταν στραφῶσιν οἱ ἐχθροὶ μου εἰς τὰ ὀπίσω, πέσωσι καὶ ἀφανισθῶσιν ἀπ᾿ ἔμπροσθέν σου.
4Διότι σὺ ἔκαμες τὴν κρίσιν μου καὶ τὴν δίκην μου· ἐκάθησας ἐπὶ θρόνου κρίνων ἐν δικαιοσύνῃ·
5Ἐπετίμησας τὰ ἔθνη· ἐξωλόθρευσας τὸν ἀσεβῆ· τὸ ὄνομα αὐτῶν ἐξήλειψας εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος·
6Ἐχθρέ, αἱ ἐρημώσεις ἐξέλιπον διαπαντός· καὶ κατηδάφισας πόλεις· τὸ μνημόσυνον αὑτῶν ἐχάθη μετ᾿ αὐτῶν.
7Ἀλλ᾿ ὁ Κύριος διαμένει εἰς τὸν αἰῶνα· ἡτοίμασε τὸν θρόνον αὑτοῦ διὰ κρίσιν.
8Καὶ αὐτὸς θέλει κρίνει τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ· θέλει κρίνει τοὺς λαοὺς ἐν εὐθύτητι.
9Καὶ ὁ Κύριος θέλει εἶσθαι καταφύγιον εἰς τὸν πένητα, καταφύγιον ἐν καιρῷ θλίψεως.
10Καὶ θέλουσιν ἐλπίσει ἐπὶ σὲ οἱ γνωρίζοντες τὸ ὅνομά σου· διότι δὲν ἐγκατέλιπες τοὺς ἐκζητοῦντάς σε, Κύριε.
11Ψαλμῳδεῖτε εἰς τὸν Κύριον, τὸν κατοικοῦντα ἐν Σιών· ἀναγγείλατε μεταξὺ τῶν λαῶν τὰ κατορθώματα αὐτοῦ·
12διότι ὅταν κάμνῃ ἐκζήτησιν αἱμάτων, ἐνθυμεῖται αὐτούς· δὲν λησμονεῖ τὴν κραυγήν τῶν ταλαιπωρουμένων.
13Ἐλέησόν με, Κύριε· ἰδὲ τὴν θλῖψιν μου τὴν ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, σὺ ὁ ὑψόνων με ἐκ τῶν πυλῶν τοῦ θανάτου,
14διὰ νὰ διηγηθῶ πάσας τὰς αἰνέσεις σου ἐν ταῖς πύλαις τῆς θυγατρὸς Σιών· ἐγὼ θέλω ἀγαλλιᾶσθαι διὰ τὴν σωτηρίαν σου.
15Τὰ ἔθνη κατεβυθίσθησαν εἰς τὸν λάκκον, τὸν ὁποῖον ἔκαμον· ἐν τῇ παγίδι, τὴν ὁποίαν ἔκρυψαν, ἐπιάσθη ὁ ποῦς αὐτῶν.
16Ὁ Κύριος γνωρίζεται διὰ τὴν κρίσιν, τὴν ὁποίαν κάμνει· ὁ ἀσεβής παγιδεύεται ἐν τῷ ἔργῳ τῶν χειρῶν αὑτοῦ· Ἰγαϊών·
Διάψαλμα.

17Οἱ ἀσεβεῖς θέλουσιν ἐπιστραφῆ εἰς τὸν ᾅδην· πάντα τὰ ἔθνη τὰ λησμονοῦντα τὸν Θεόν.
18Διότι δὲν θέλει λησμονηθῆ διαπαντὸς ὁ πτωχός· ἡ προσδοκία τῶν πενήτων δὲν θέλει ἀπολεσθῆ διαπαντός.
19Ἀνάστηθι, Κύριε· ἄς μή ὑπερισχύῃ ἄνθρωπος· ἄς κριθῶσι τὰ ἔθνη ἐνώπιόν σου.
20Κατάστησον, Κύριε, νομοθέτην ἐπ᾿ αὐτούς· ἄς γνωρίσωσι τὰ ἔθνη, ὅτι εἶναι ἄνθρωποι.
Διάψαλμα.

Προετοιμάσου

Δεν υπάρχει υπερβολή, όταν αναφερόμαστε στον Θεό τον οποίο λατρεύουμε. Ησύχασε και ετοιμάσου για τη δοξολογία.

Σκέψου

Οι Ψαλμοί είναι λατρευτικά τραγούδια. Μας δίνουν λόγια για να δοξάσουμε τον Θεό και καθοδηγούν τη λατρεία μας, την προσευχή μας, την κραυγή της καρδιάς μας, την ομολογία και την ευχαριστία μας. Τα πρώτα 12 εδάφια του Ψαλμού είναι δοξολογία στον Θεό για αυτό που είναι και για το έργο Του. Καθώς ετοιμαζόμαστε να προσευχηθούμε, πρώτα ας στραφούμε σε Αυτόν για να αποκτήσουμε σωστή προοπτική.

Ας Τον δοξολογήσουμε. Ας Του πούμε πόσο μεγάλος είναι και ας αφήσουμε τις καρδιές μας να υψωθούν καθώς θυμόμαστε όσα θαυμαστά έχει κάνει, από τη δημιουργία στα βάθη των αιώνων που περιγράφει η Βίβλος, μέχρι και την ιστορία και τη ζωή μας, και όσα θα κάνει στο μέλλον. Τα λόγια του Ψαλμού μπορούν να μας βοηθήσουν. Ας αφήσουμε την καρδιά μας να γεμίσει θαυμασμό.

Πρόσεξε πώς αλλάζει το ύφος μεταξύ των εδαφίων 12 και 13. Όταν θυμόμαστε πόσο μεγάλος είναι ο Θεός, τότε μπορούμε να Του φέρουμε τις ανάγκες μας και τον πόνο μας. Ας το κάνουμε τώρα με την προσευχή και ίσως μπορούμε να προσευχηθούμε για κάποιο δύσκολο θέμα που έχουμε συναντήσει στη μελέτη της Α΄ Κορινθίους επιστολής. Πρόσεξε πώς ο ψαλμωδός δίνει έμφαση στα μικρά και στα μεγάλα – στις δικές του ανάγκες (εδ. 13-14) και στην ανάγκη για δικαιοσύνη στον κόσμο (εδ.15-18).

Ανταποκρίσου
Ευχαρίστησε τον Θεό για αυτή την προσευχή, που μας δίνει τη σωστή προοπτική (εδ. 19-20).
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Παροιμίες 25–26, Α΄ Θεσσαλονικείς 4

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.