loader image
Κλεισμένος σε έναν κρύο τάφο

Σάββατο, 04/05/2024

Προετοιμάσου

Είσαι κουρασμένος ή εξαντλημένος; Μήπως λυπημένος; Ο Κύριος είναι εδώ. Επίτρεψέ Του να σε γιατρέψει και να σε αναζωογονήσει.

Απόσπασμα της Βίβλου:
Ματθαίος 27:57-66

57Ὅτε δὲ ἔγεινεν ἑσπέρα, ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ Ἀριμαθαίας, τὸ ὄνομα Ἰωσήφ, ὅστις καὶ αὐτὸς ἐμαθήτευσεν εἰς τὸν Ἰησοῦν·58οὗτος ἐλθὼν πρὸς τὸν Πιλᾶτον, ἐζήτησε τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. Τότε ὁ Πιλάτος προσέταξε νὰ ἀποδοθῇ τὸ σῶμα.59Καὶ λαβὼν τὸ σῶμα ὁ Ἰωσήφ, ἐτύλιξεν αὐτὸ μὲ σινδόνα καθαράν,60καὶ ἔθεσεν αὐτὸ ἐν τῷ νέῳ αὑτοῦ μνημείῳ, τὸ ὁποῖον ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ, καὶ προσκυλίσας λίθον μέγαν εἰς τὴν θύραν τοῦ μνημείου ἀνεχώρησεν.
61Ἦτο δὲ ἐκεῖ Μαρία ἡ Μαγδαληνή καὶ ἡ ἄλλη Μαρία, καθήμεναι ἀπέναντι τοῦ τάφου.
62Καὶ τῇ ἐπαύριον, ἥτις εἶναι μετὰ τὴν παρασκευήν, συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς τὸν Πιλᾶτον63λέγοντες· Κύριε, ἐνεθυμήθημεν ὅτι ἐκεῖνος ὁ πλάνος εἶπεν ἔτι ζῶν, Μετὰ τρεῖς ἡμέρας θέλω ἀναστηθῆ.64Πρόσταξον λοιπὸν νὰ ἀσφαλισθῇ ὁ τάφος ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας, μήποτε οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐλθόντες διὰ νυκτὸς κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσι πρὸς τὸν λαόν, Ἀνέστη ἐκ τῶν νεκρῶν· καὶ θέλει εἶσθαι ἡ ἐσχάτη πλάνη χειροτέρα τῆς πρώτης.65Εἶπε δὲ πρὸς αὐτοὺς ὁ Πιλάτος· Ἔχετε φύλακας· ὑπάγετε, ἀσφαλίσατε καθὼς ἐξεύρετε.66Οἱ δὲ ὑπῆγον καὶ ἠσφάλισαν τὸν τάφον, σφραγίσαντες τὸν λίθον καὶ ἐπιστήσαντες τοὺς φύλακας.

Σκέψου

Πού ήταν οι μαθητές όταν πέθαινε ο Ιησούς; Κάποιοι φαίνεται πως δεν ήταν εκεί, ενώ άλλοι έμειναν πιστοί μέχρι το τέλος, μάλιστα πολλές από τις γυναίκες (εδ. 55-56). Έχεις προσέξει ότι σε μια κρίση ή πρόκληση κάποιοι ξεπροβάλλουν από την αφάνεια και τότε αποδεικνύεται η αξία τους; (Και άλλοι, στους οποίους νόμιζες ότι μπορείς να στηριχτείς, γίνονται άφαντοι!)

Αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ο Ιωσήφ από την Αριμαθαία (εδ. 57-60). Ήταν πλούσιος και ήταν μέλος του Συνεδρίου, αλλά ήταν διαφορετικός από τους υπόλοιπους – ένας κρυφός μαθητής του Ιησού (Ιωάννης 19:38). Στη δυσκολότερη στιγμή δημοσιοποίησε τη θέση του. Ο Ιησούς ήταν νεκρός και απαξιωμένος. Η εξουσία είχε θριαμβεύσει. Ο Ιωσήφ δεν είχε τίποτα να κερδίσει και τα πάντα να χάσει. Ίσως να ήταν ο μόνος μαθητής στην Ιερουσαλήμ με τη δυνατότητα να παρουσιαστεί στον Πιλάτο και να ζητήσει το σώμα του Ιησού.

Ο Πιλάτος συναίνεσε. Η Μαρία Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία έμειναν εκεί και παρακολουθούσαν, ενώ ο Ιωσήφ έβαζε τον Ιησού στον τάφο (εδ. 61). Η αγάπη νικά τον θάνατο. Οι πράξεις του Ιωσήφ τον κατέστησαν τον πρώτο άνθρωπο στον κόσμο που υπηρέτησε τον σταυρωμένο Χριστό.

Ο τάφος τέθηκε υπό στενή φρούρηση (εδ. 62-66), ώστε ο Ιησούς να μείνει νεκρός και στον τάφο.

Ανταποκρίσου
Το Μεγάλο Σάββατο είναι η μέρα για να μάθουμε υπομονή. Κρίμα να τα παρατήσουμε πριν ο Θεός στείλει την ευλογία του.
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Α΄ Σαμουήλ 27–28, Α΄ Κορινθίους 1

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.