loader image
Μέλλοντας χρόνος

Τετάρτη, 06/09/2023

Εισαγωγή:

Α' Σαμουήλ 9–15
Ο πρώτος βασιλιάς

Ο Σαούλ ήταν ο πρώτος βασιλιάς του Ισραήλ. Μέχρι τότε, τον Ισραήλ οδηγούσε ο Μωυσής και στη συνέχεια ο Ιησούς του Ναυή. Ακολούθησαν οι κριτές, άνδρες και γυναίκες προικισμένοι από τον Θεό με ιδιαίτερες δυνάμεις. Στα κεφάλαια που ακολουθούν θα συναντήσουμε τον Σαούλ, έναν άντρα με εντυπωσιακό παρουσιαστικό, που όμως υστερούσε σε χαρακτήρα και πνευματικότητά.

Θα συναντήσουμε ξανά τον Σαμουήλ, που από τη γέννησή του ήταν προορισμένος να υπηρετήσει τον Θεό, και ήταν ιερέας και προφήτης. Όταν ο λαός ζήτησε βασιλιά, ο Σαμουήλ το θεώρησε προσωπική προσβολή (Α΄ Σαμουήλ 8:6). Αν και ο Θεός είπε ότι οι Ισραηλίτες παρέβηκαν τον δικό Του νόμο, εντούτοις συμφωνεί να τους δώσει έναν βασιλιά. Μαθαίνουμε και την αιτία που ο λαός ήθελε βασιλιά: ήθελαν να μοιάζουν στα γειτονικά έθνη (Α΄ Σαμουήλ 8:5). Τις επόμενες μέρες θα εξερευνήσουμε έναν από τους πιο τραγικούς χαρακτήρες της Βίβλου.

Προετοιμάσου

Μας αρέσει η αναγνώριση για κάτι που κάναμε καλά ή ξεπεράσαμε τις προσδοκίες. Ηρέμησε στην παρουσία του Θεού που σε βλέπει και σε αγαπάει.

Απόσπασμα της Βίβλου:
Α' Σαμουήλ 9:1–10:8

1Ἦτο δὲ ἀνήρ τις ἐκ τοῦ Βενιαμίν, ὀνομαζόμενος Κεὶς, υἱὸς τοῦ Ἀβιήλ, υἱοῦ τοῦ Σερώρ, υἱοῦ τοῦ Βεχωράθ, υἱοῦ τοῦ Ἀφιά, ἀνδρὸς Βενιαμίτου, δυνατὸς ἐν ἰσχύϊ.2Εἶχε δὲ οὗτος υἱόν, ὀνομαζόμενον Σαούλ, ἐκλεκτὸν καὶ ὡραῖον· καὶ δὲν ὑπῆρχε μεταξὺ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ ἄνθρωπος ὡραιότερος αὐτοῦ· ἀπὸ τῶν ὤμων αὐτοῦ καὶ ἐπάνω ἐξεῖχεν ὑπὲρ παντὸς τοῦ λαοῦ.
3Καὶ αἱ ὄνοι τοῦ Κεὶς πατρὸς τοῦ Σαοὺλ ἐχάθησαν· καὶ εἶπεν ὁ Κεὶς πρὸς τὸν Σαοὺλ τὸν υἱὸν αὑτοῦ, Λάβε τώρα μετὰ σοῦ ἕνα τῶν ὑπηρετῶν, καὶ σηκωθεὶς ὕπαγε νὰ ζητήσῃς τὰς ὄνους.4Καὶ ἐπέρασε διὰ τοῦ ὄρους Ἐφραΐμ καὶ ἐπέρασε διὰ τῆς γῆς Σαλισά, ἀλλὰ δὲν εὕρηκαν αὐτάς· καὶ ἐπέρασαν διὰ τῆς γῆς Σααλείμ, πλήν δὲν ἦσαν ἐκεῖ· καὶ ἐπέρασε διὰ τῆς γῆς Ἰεμινί, ἀλλὰ δὲν εὕρηκαν αὐτάς.5Ὅτε δὲ ἦλθον εἰς τὴν γῆν Σούφ, εἶπεν ὁ Σαοὺλ πρὸς τὸν ὑπηρέτην αὑτοῦ τὸν μετ᾿ αὐτοῦ, Ἐλθέ, καὶ ἄς ἐπιστρέψωμεν, μήποτε ὁ πατήρ μου, ἀφήσας τὴν φροντίδα τῶν ὄνων, συλλογίζηται περὶ ἡμῶν.
6Ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτόν, Ἰδοὺ τώρα, ἐν τῇ πόλει ταύτῃ εἶναι ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἔνδοξος· πᾶν ὅ, τι εἴπῃ γίνεται ἐξάπαντος· ἄς ὑπάγωμεν λοιπὸν ἐκεῖ· ἴσως φανερώσῃ εἰς ἡμᾶς τὴν ὁδὸν ἡμῶν, τὴν ὁποίαν πρέπει νὰ ὑπάγωμεν.
7Καὶ εἶπεν ὁ Σαοὺλ πρὸς τὸν ὑπηρέτην αὑτοῦ, Ἀλλ᾿ ἰδού, θέλομεν ὑπάγει, πλήν τί θέλομεν φέρει πρὸς τὸν ἄνθρωπον; διότι ὁ ἄρτος ἐξέλιπεν ἐκ τῶν ἀγγείων ἡμῶν· καὶ δῶρον δὲν ὑπάρχει νὰ προσφέρωμεν εἰς τὸν ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ· τί ἔχομεν;
8Καὶ ἀποκριθεὶς πάλιν ὁ ὑπηρέτης πρὸς τὸν Σαούλ, εἶπεν, Ἰδού, εὑρίσκεται ἐν τῇ χειρὶ μου ἕν τέταρτον σίκλου ἀργυρίου, τὸ ὁποῖον θέλω δώσει εἰς τὸν ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ, καὶ θέλει φανερώσει εἰς ἡμᾶς τὴν ὁδὸν ἡμῶν.
9Τὸ πάλαι ἐν τῷ Ἰσραήλ, ὁπότε τίς ὑπήγαινε νὰ ἐρωτήσῃ τὸν Θεόν, ἔλεγεν οὕτως· Ἔλθετε, καὶ ἄς ὑπάγωμεν ἕως εἰς τὸν βλέποντα· διότι ὁ σήμερον προφήτης ἐκαλεῖτο τὸ πάλαι ὁ βλέπων.10Τότε εἶπεν ὁ Σαοὺλ πρὸς τὸν ὑπηρέτην αὑτοῦ, Καλὸς ὁ λόγος σου· ἐλθέ, ἄς ὑπάγωμεν. Ὑπῆγαν λοιπὸν εἰς τὴν πόλιν, ὅπου ἦτο ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ.11Καὶ ἐνῷ ἀνέβαινον τὸ ἀνήφορον τῆς πόλεως, εὕρηκαν κοράσια ἐξερχόμενα διὰ νὰ ἀντλήσωσιν ὕδωρ· καὶ εἶπον πρὸς αὐτά, Εἶναι ἐνταῦθα ὁ βλέπων;12Καὶ ἐκεῖνα ἀπεκρίθησαν πρὸς αὐτοὺς καὶ εἶπον, Εἶναι ἰδού, ἔμπροσθέν σου· τάχυνον λοιπόν· διότι σήμερον ἦλθεν εἰς τὴν πόλιν, ἐπειδή εἶναι σήμερον θυσία τοῦ λαοῦ ἐπὶ τοῦ ὑψηλοῦ τόπου·13εὐθὺς ὅταν εἰσέλθητε εἰς τὴν πόλιν, θέλετε εὑρεῖ αὐτόν, πρὶν ἀναβῆ εἰς τὸν ὑψηλὸν τόπον διὰ νὰ φάγῃ· διότι ὁ λαὸς δὲν τρώγει ἑωσοῦ ἔλθῃ αὐτός, ἐπειδή οὗτος εὐλογεῖ τὴν θυσίαν· μετὰ ταῦτα τρώγουσιν οἱ κεκλημένοι τώρα λοιπὸν ἀνάβητε· διότι περὶ τὴν ὥραν ταύτην θέλετε εὑρεῖ αὐτόν.
14Καὶ ἀνέβησαν εἰς τὴν πόλιν· καὶ ἐνῷ εἰσήρχοντο εἰς τὴν πόλιν, ἰδού, ὁ Σαμουήλ ἐξήρχετο ἐνώπιον αὐτῶν, διὰ νὰ ἀναβῇ εἰς τὸν ὑψηλὸν τόπον.15Εἶχε δὲ ἀποκαλύψει ὁ Κύριος πρὸς τὸν Σαμουήλ, μίαν ἡμέραν πρὶν ἔλθῃ ὁ Σαούλ, λέγων;16Αὔριον περὶ τὴν ὥραν ταύτην θέλω ἀποστείλει πρὸς σὲ ἄνθρωπον ἐκ γῆς Βενιαμίν, καὶ θέλεις χρίσει αὐτὸν ἄρχοντα ἐπὶ τὸν λαὸν μου Ἰσραήλ, καὶ θέλει σώσει τὸν λαὸν μου ἐκ χειρὸς τῶν Φιλισταίων· διότι ἐπέβλεψα ἐπὶ τὸν λαὸν μου, ἐπειδή ἡ βοή αὐτῶν ἦλθεν εἰς ἐμέ.17Καὶ ὅτε ὁ Σαμουήλ εἶδε τὸν Σαούλ, ὁ Κύριος εἶπε πρὸς αὐτόν, Ἰδού, ὁ ἄνθρωπος, περὶ τοῦ ὁποίου σοὶ εἶπα· οὗτος θέλει ἄρχει ἐπὶ τὸν λαὸν μου.
18Τότε ἐπλησίασεν ὁ Σαοὺλ πρὸς τὸν Σαμουήλ εἰς τὴν πύλην καὶ εἶπε, Δεῖξόν μοι, παρακαλῶ, ποῦ εἶναι ἡ οἰκία τοῦ βλέποντος.19Καὶ ἀπεκρίθη ὁ Σαμουήλ πρὸς τὸν Σαοὺλ καὶ εἶπεν, Ἐγὼ εἶμαι ὁ βλέπων· ἀνάβα ἔμπροσθέν μου εἰς τὸν ὑψηλὸν τόπον· καὶ θέλετε φάγει σήμερον μετ᾿ ἐμοῦ, καὶ τὸ πρωΐ θέλω σὲ ἐξαποστείλει καὶ πάντα ὅσα εἶναι ἐν τῇ καρδίᾳ σου θέλω ἀναγγείλει πρὸς σέ·20περὶ δὲ τῶν ὄνων, τὰς ὁποίας ἔχασας ἤδη τρεῖς ἡμέρας, μή φρόντιζε περὶ αὐτῶν, διότι εὑρέθησαν· καὶ πρὸς τίνα εἶναι πᾶσα ἡ ἐπιθυμία τοῦ Ἰσραήλ; δὲν εἶναι πρὸς σέ, καὶ πρὸς πάντα τὸν οἶκον τοῦ πατρὸς σου;21Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Σαοὺλ εἶπε, Δὲν εἶμαι ἐγὼ Βενιαμίτης, ἐκ τῆς μικροτέρας τῶν φυλῶν Ἰσραήλ; καὶ ἡ οἰκογένειά μου ἡ ἐλαχίστη πασῶν τῶν οἰκογενειῶν τῆς φυλῆς Βενιαμίν; διὰ τί λοιπὸν λαλεῖς οὕτω πρὸς ἐμέ;
22Καὶ ἔλαβεν ὁ Σαμουήλ τὸν Σαοὺλ καὶ τὸν ὑπηρέτην αὐτοῦ καὶ ἔφερεν αὐτοὺς εἰς τὸ οἴκημα, καὶ ἔδωκεν εἰς αὐτοὺς τὴν πρώτην θέσιν μεταξὺ τῶν κεκλημένων, οἵτινες ἦσαν περίπου τριάκοντα ἄνδρες.23Καὶ εἶπεν ὁ Σαμουήλ πρὸς τὸν μάγειρον, Φέρε τὸ μερίδιον τὸ ὁποῖον σοὶ ἔδωκα, περὶ τοῦ ὁποῖον σοὶ εἶπα, Φύλαττε τοῦτο πλησίον σου.
24Καὶ ὕψωσεν ὁ μάγειρος τὴν πλάτην καὶ τὸ ἐπ᾿ αὐτήν καὶ ἔθεσεν ἔμπροσθεν τοῦ Σαούλ. Καὶ εἶπεν ὁ Σαμουήλ, Ἰδού, τὸ ἐναπολειφθέν· θὲς αὐτὸ ἔμπροσθέν σου, φάγε· διότι διὰ τὴν ὥραν ταύτην ἐφυλάχθη διὰ σέ, ὅτε εἶπα, Προσεκάλεσα τὸν λαόν. Καὶ ἔφαγεν ὁ Σαοὺλ μετὰ τοῦ Σαμουήλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ.25Καὶ ἀφοῦ κατέβησαν ἐκ τοῦ ὑψηλοῦ τόπου εἰς τὴν πόλιν, συνωμίλησεν ὁ Σαμουήλ μετὰ τοῦ Σαοὺλ ἐπὶ τοῦ δώματος.
26Καὶ ἐσηκώθησαν ἐνωρίς· καὶ περὶ τὰ χαράγματα τῆς ἡμέρας, ἐκάλεσεν ὁ Σαμουήλ τὸν Σαοὺλ ὄντα ἐπὶ τοῦ δώματος, λέγων, Σηκώθητι, διὰ νὰ σὲ ἐξαποστείλω. Καὶ ἐσηκώθη ὁ Σαούλ, καὶ ἐξῆλθον ἀμφότεροι, αὐτὸς καὶ ὁ Σαμουήλ, ἕως ἔξω.27Καθὼς δὲ κατέβαινον εἰς τὸ τέλος τῆς πόλεως, εἶπεν ὁ Σαμουήλ πρὸς τὸν Σαούλ, Πρόσταξον τὸν ὑπηρέτην νὰ περάσῃ ἔμπροσθεν ἡμῶν· καὶ ἐκεῖνος ἐπέρασε· σὺ ὅμως στάθητι ὀλίγον, καὶ θέλω σοὶ ἀναγγείλει τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ.

1Τότε ἔλαβεν ὁ Σαμουήλ τὴν φιάλην τοῦ ἐλαίου, καὶ ἔχυσεν ἐπὶ τὴν κεφαλήν αὐτοῦ, καὶ ἐφίλησεν αὐτὸν καὶ εἶπε, Δὲν σὲ ἔχρισε Κύριος ἄρχοντα ἐπὶ τῆς κληρονομίας αὑτοῦ;2Ἀφοῦ ἀναχωρήσῃς ἀπ᾿ ἐμοῦ σήμερον, θέλεις εὑρεῖ δύο ἀνθρώπους πλησίον τοῦ τάφου τῆς Ῥαχήλ, κατὰ τὸ ὅριον τοῦ Βενιαμὶν ἐν Σελσά· καὶ θέλουσιν εἰπεῖ πρὸς σέ, Εὑρέθησαν αἱ ὄνοι, τὰς ὁποίας ὑπῆγες νὰ ζητήσῃς· καὶ ἰδού, ὁ πατήρ σου, ἀφήσας τὴν φροντίδα τῶν ὄνων, ὑπερλυπεῖται διὰ σᾶς, λέγων, Τί νὰ κάμω περὶ τοῦ υἱοῦ μου;3Καὶ προχωρήσας ἐκεῖθεν, θέλεις ἐλθεῖ ἕως τῆς δρυὸς τοῦ Θαβώρ, καὶ ἐκεῖ θέλουσι σὲ εὑρεῖ τρεῖς ἄνθρωποι ἀναβαίνοντες πρὸς τὸν Θεὸν εἰς Βαιθήλ, ὁ εἷς φέρων τρία ἐρίφια, καὶ ὁ ἄλλος φέρων τρεῖς ἄρτους, καὶ ὁ ἄλλος φέρων ἀσκὸν οἴνου·4καὶ θέλουσι σὲ χαιρετήσει καὶ σοὶ δώσει δύο ἄρτους, τοὺς ὁποίους θέλεις δεχθῆ ἐκ τῶν χειρῶν αὐτῶν.5Μετὰ ταῦτα θέλεις ὑπάγει εἰς τὸ βουνὸν τοῦ Θεοῦ, ὅπου εἶναι ἡ φρουρὰ τῶν Φιλισταίων· καὶ ὅταν ὑπάγῃς ἐκεῖ εἰς τὴν πόλιν, θέλεις ἀπαντήσει ἄθροισμα προφητῶν καταβαινόντων ἀπὸ τοῦ ὑψηλοῦ τόπου ἐν ψαλτηρίῳ καὶ τυμπάνῳ καὶ αὐλῷ καὶ κιθάρᾳ ἔμπροσθεν αὑτῶν, καὶ προφητευόντων.6Καὶ θέλει ἐπέλθει ἐπὶ σὲ πνεῦμα Κυρίου, καὶ θέλεις προφητεύσει μετ᾿ αὐτῶν καὶ θέλεις μεταβληθῆ εἰς ἄλλον ἄνθρωπον.7Καὶ ὅταν τὰ σημεῖα ταῦτα ἔλθωσιν ἐπὶ σέ, κάμνε ὅ, τι δύνασαι διότι ὁ Θεὸς εἶναι μετὰ σοῦ.8Καὶ θέλεις καταβῆ πρὸ ἐμοῦ εἰς Γάλγαλα· καὶ ἰδού, ἐγὼ θέλω καταβῆ πρὸς σέ, διὰ νὰ προσφέρω ὁλοκαυτώματα, νὰ θυσιάσω θυσίας εἰρηνικὰς· πρόσμενε ἑπτὰ ἡμέρας, ἑωσοῦ ἔλθω πρὸς σὲ καὶ σοὶ ἀναγγείλω τί ἔχεις νὰ κάμῃς.

Σκέψου

Στο σημερινό ανάγνωσμα συναντάμε έναν νέο που σύντομα θα αποκτήσει δύναμη και επιρροή. Ξεκινάει αναζητώντας τα γαϊδουράκια του πατέρα του και καταλήγει να χριστεί βασιλιάς του Ισραήλ. Είναι μια ιστορία γεμάτη υπόσχεση. Ο Θεός απαντά στο αίτημα των ανθρώπων για βασιλιά και ο Σαούλ είναι ο εκλεκτός. Η φυσική του εμφάνιση, όπως μαθαίνουμε, τον κάνει ξεχωριστό γι’ αυτό τον ρόλο. Αλλά υπάρχουν κάποια μελανά σημεία.

Η κραυγή του λαού για βασιλιά είναι σημάδι ότι απέρριψαν τον Θεό ως Κύριό τους (8:7). Το μεγαλύτερο προσόν του Σαούλ είναι ότι είναι πιο μεγαλόσωμος από τους συνομήλικούς του (9:2). Μπορεί να είναι μεγαλόσωμος και δυνατός, αλλά το κείμενο δεν μας λέει τίποτα για τον χαρακτήρα του ή για την παιδεία του. Πόσο καλός βασιλιάς θα είναι;

Ανταποκρίσου
«Κύριε, φέρνω σε Σένα τα καλά και τα άσχημα που έχω ζήσει, για αποκατάσταση και ανανέωση».
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Ησαΐας 8–9, Ψαλμός 102

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.