loader image
Μένουμε ήσυχοι

Πέμπτη, 07/09/2023

Προετοιμάσου

«Κύριε, Σ’ ευλογώ! Δίνεις φωνή στους αδύναμους, ευκαιρία στους περιφρονημένους, καλείς τους πληγωμένους κοντά Σου».

Απόσπασμα της Βίβλου:
Α' Σαμουήλ 10:9-27

9Καὶ ὅτε ἔστρεψε τὰ νῶτα αὑτοῦ διὰ νὰ ἀναχωρήσῃ ἀπὸ τοῦ Σαμουήλ, ὁ Θεὸς ἔδωκεν εἰς αὐτὸν ἄλλην καρδίαν· καὶ ἦλθον πάντα ἐκεῖνα τὰ σημεῖα ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ.10Καὶ ὅτε ἦλθον ἐκεῖ εἰς τὸ βουνόν, ἰδού, ἄθροισμα προφητῶν συνήντησεν αὐτόν· καὶ ἐπῆλθεν ἐπ᾿ αὐτὸν Πνεῦμα Θεοῦ, καὶ ἐπροφήτευσε μεταξὺ αὐτῶν.11Καὶ ὡς εἶδον οἱ γνωρίζοντες αὐτὸν πρότερον, καὶ ἰδού, προεφήτευε μετὰ τῶν προφητῶν, τότε ἔλεγεν ὁ λαός, ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὑτοῦ, Τί εἶναι τοῦτο, τὸ ὁποῖον ἔγεινεν εἰς τὸν υἱὸν τοῦ Κείς; καὶ Σαοὺλ ἐν προφήταις;12Εἷς δὲ ἐκ τῶν ἐκεῖ ἀπεκρίθη καὶ εἶπεν, Καὶ τίς εἶναι ὁ πατήρ αὐτῶν; Διὰ τοῦτο ἔγεινε παροιμία, Καὶ Σαοὺλ ἐν προφήταις;
13Καὶ ἀφοῦ ἐτελείωσε προφητεύων, ἦλθεν εἰς τὸν ὑψηλὸν τόπον.14Καὶ εἶπεν ὁ θεῖος τοῦ Σαοὺλ πρὸς αὐτὸν καὶ πρὸς τὸν ὑπηρέτην αὐτοῦ, Ποῦ ὑπήγετε; Καὶ εἶπε, νὰ ζητήσωμεν τὰς ὄνους. καὶ ὅτε εἴδομεν ὅτι δὲν ἦσαν, ἤλθομεν πρὸς τὸν Σαμουήλ.15Καὶ εἶπεν ὁ θεῖος τοῦ Σαούλ, Ἀνάγγειλόν μοι, σὲ παρακαλῶ, τί σᾶς εἶπεν ὁ Σαμουήλ.16Καὶ εἶπεν ὁ Σαοὺλ πρὸς τὸν θεῖον αὑτοῦ, Μᾶς εἶπε μετὰ βεβαιότητος ὅτι εὑρέθησαν αἱ ὄνοι· τὸν λόγον ὅμως περὶ τῆς βασιλείας, τὸν ὁποῖον ὁ Σαμουήλ εἶπε, δὲν ἐφανέρωσεν εἰς αὐτόν.
17Καὶ συνήγαγεν ὁ Σαμουήλ τὸν λαὸν πρὸς τὸν Κύριον εἰς Μισπά·18καὶ εἶπε πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ, Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ· Ἐγώ ἀνεβίβασα τὸν Ἰσραήλ ἐξ Αἰγύπτου, καὶ σᾶς ἠλευθέρωσα ἐκ χειρὸς τῶν Αἰγυπτίων καὶ ἐκ χειρὸς πασῶν τῶν βασιλειῶν, αἵτινες σᾶς κατέθλιβον·19καὶ σεῖς τὴν ἡμέραν ταύτην ἀπεβάλετε τὸν Θεὸν σας, ὅστις σᾶς ἔσωσεν ἀπὸ πάντων τῶν κακῶν σας καὶ τῶν θλίψεών σας, καὶ εἴπετε πρὸς αὐτόν, Οὐχί, ἀλλὰ κατάστησον βασιλέα ἐφ᾿ ἡμᾶς. Τώρα λοιπὸν παρουσιάσθητε ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, κατὰ τὰς φυλὰς σας καὶ κατὰ τὰς χιλιάδας σας.
20Καὶ ὅτε ἔκαμεν ὁ Σαμουήλ πάσας τὰς φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ νὰ πλησιάσωσιν, ἐπιάσθη ἡ φυλή τοῦ Βενιαμίν.21Καὶ ἀφοῦ ἔκαμε τὴν φυλήν τοῦ Βενιαμίν νὰ πλησιάσῃ κατὰ τὰς οἰκογενείας αὑτῶν, ἐπιάσθη ἡ οἰκογένεια τοῦ Ματρεί, καὶ ἐπιάσθη ὁ Σαοὺλ ὁ υἱὸς τοῦ Κείς· ἐζήτησαν δὲ αὐτὸν καὶ δὲν εὑρέθη.
22Ὅθεν ἐζήτησαν ἔτι παρὰ τοῦ Κυρίου, ἄν ὁ ἄνθρωπος ἔρχηται ἔτι ἐκεῖ. Καὶ εἶπε Κύριος, Ἰδού, αὐτὸς εἶναι κεκρυμμένος μεταξὺ τῆς ἀποσκευῆς.23Τότε ἔδραμον καὶ ἔλαβον αὐτὸν ἐκεῖθεν· καὶ ὅτε ἐστάθη μεταξὺ τοῦ λαοῦ, ἐξεῖχεν ὑπὲρ πάντα τὸν λαόν, ἀπὸ τοὺς ὤμους αὑτοῦ καὶ ἐπάνω.
24Καὶ εἶπεν ὁ Σαμουήλ πρὸς πάντα τὸν λαόν, Βλέπετε ἐκεῖνον, τὸν ὁποῖον ἐξέλεξεν ὁ Κύριος, ὅτι δὲν εἶναι ὅμοιος αὐτοῦ μεταξὺ παντὸς τοῦ λαοῦ; Καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἠλάλαξε καὶ εἶπε, Ζήτω ὁ βασιλεύς.25Καὶ εἶπεν ὁ Σαμουήλ πρὸς τὸν λαὸν τὸν τρόπον τῆς βασιλείας, καὶ ἔγραψεν αὐτὸν ἐν βιβλίῳ καὶ ἔθεσεν ἔμπροσθεν τοῦ Κυρίου. Καὶ ἀπέλυσεν ὁ Σαμουήλ πάντα τὸν λαόν, ἕκαστον εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.
26Καὶ ὁ Σαοὺλ ὁμοίως ἀνεχώρησεν εἰς τὸν οἶκον αὑτοῦ εἰς Γαβαά· καὶ ὑπῆγε μετ᾿ αὐτοῦ ἐκεῖ τάγμα πολεμιστῶν, τῶν ὁποίων τὰς καρδίας εἶχε διαθέσει ὁ Θεός.27Ἄνθρωποι ὅμως κακοὶ εἶπον, Πῶς θέλει σώσει ἡμᾶς οὗτος; Καὶ κατεφρόνησαν αὐτὸν καὶ δὲν προσέφεραν πρὸς αὐτὸν δώρα· ἐκεῖνος ὅμως ἔκαμνε τὸν κωφόν.

Σκέψου

Αυτό το ανάγνωσμα είναι άβολο και ειρωνικό. Παρά τη δύναμη και την εξαιρετική σωματική κατασκευή και παρουσία που πολλοί επαινούν, ο Σαούλ μένει σιωπηλός. Κάποιες στιγμές, είναι απών. Όταν ο θείος του τον ρωτάει πώς πήγε με τα γαϊδούρια, ο Σαούλ λέει ότι ο προφήτης Σαμουήλ τον βοήθησε να βρει τα ζώα.

Όμως δεν αναφέρει καθόλου ότι ο προφήτης τον έχρισε βασιλιά. Kαι όταν ο Σαμουήλ συγκαλεί τον κόσμο στη Μισπά για να επιβεβαιώσει το χρίσμα του Σαούλ, δεν μπορούν να τον βρουν πουθενά. Κρύβεται ανάμεσα στις αποσκευές (εδ. 22)! Σίγουρα η σεμνότητα είναι αξιέπαινη. Σε κανέναν δεν αρέσει η πνευματική επιδεικτική συμπεριφορά! Και όμως το κείμενο υπονοεί ότι αυτό είναι σημάδι αδυναμίας εκ μέρους του Σαούλ, ότι η σιωπή του και η αποφυγή είναι ενδείξεις ολισθηρών, δόλιων τάσεων.

Αν έχουμε ένα χάρισμα ή ρόλο που μας έδωσε ο Θεός και οι άλλοι το αναγνωρίζουν, γιατί αποφεύγουμε να το εξασκήσουμε με όλη μας την καρδιά;

Ανταποκρίσου
«Θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθη το Άγιον Πνεύμα εφ’ υμάς». Πατέρα, γέμισέ με, το Άγιο Πνεύμα για να γνωρίσω, τη δύναμη και τον χαρακτήρα Σου.
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Ησαΐας 10–12, Β΄ Τιμόθεο 3

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.