loader image
Με τη σειρά

Σάββατο, 18/03/2023

Προετοιμάσου

«Όλα για τον Ιησού, όσα είμαι, έχω, θέλω» (Ρ. Μαρκ). Είναι εύκολο να πεις αυτά τα λόγια; Μίλα με τον Ιησού γι’ αυτό.

Απόσπασμα της Βίβλου:
Έξοδος 20:1-26

1Καὶ ἐλάλησεν ὁ Θεὸς πάντας τοὺς λόγους τούτους, λέγων,
2Ἐγὼ εἶμαι Κύριος ὁ Θεὸς σου, ὁ ἐξαγαγὼν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ἐξ οἴκου δουλείας.3Μή ἔχῃς ἄλλους θεοὺς πλήν ἐμοῦ.
4Μή κάμῃς εἰς σεαυτὸν εἴδωλον, μηδὲ ὁμοίωμά τινος, ὅσα εἶναι ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω, ἤ ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω, ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς·
5μή προσκυνήσῃς αὐτὰ μηδὲ λατρεύσῃς αὐτά· διότι ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς σου εἶμαι Θεὸς ζηλότυπος, ἀνταποδίδων τὰς ἁμαρτίας τῶν πατέρων ἐπὶ τὰ τέκνα, ἕως τρίτης καὶ τετάρτης γενεᾶς τῶν μισούντων με·6καὶ κάμνων ἔλεος εἰς χιλιάδας γενεῶν τῶν ἀγαπώντων με καὶ φυλαττόντων τὰ προστάγματά μου.
7Μή λάβῃς τὸ ὄνομα Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου ἐπὶ ματαίῳ· διότι δὲν θέλει ἀθωώσει ὁ Κύριος τὸν λαμβάνοντα ἐπὶ ματαίῳ τὸ ὄνομα αὐτοῦ.
8Ἐνθυμοῦ τὴν ἡμέραν τοῦ σαββάτου, διὰ νὰ ἁγιάζῃς αὐτήν·9ἕξ ἡμέρας ἐργάζου καὶ κάμνε πάντα τὰ ἔργα σου·10ἡ ἡμέρα ὅμως ἡ ἑβδόμη εἶναι σάββατον Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου· μή κάμῃς ἐν ταύτῃ οὐδὲν ἔργον, μήτε σύ, μήτε ὁ υἱὸς σου, μήτε ἡ θυγάτηρ σου, μήτε ὁ δοῦλός σου, μήτε ἡ δούλη σου, μήτε τὸ κτῆνός σου, μήτε ὁ ξένος σου, ὁ ἐντὸς τῶν πυλῶν σου·11διότι εἰς ἕξ ἡμέρας ἐποίησεν ὁ Κύριος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς· ἐν δὲ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ κατέπαυσε· διὰ τοῦτο εὐλόγησε Κύριος τὴν ἡμέραν τοῦ σαββάτου καὶ ἡγίασεν αὐτήν.
12Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου, διὰ νὰ γείνῃς μακροχρόνιος ἐπὶ τῆς γῆς, τὴν ὁποίαν σοὶ δίδει Κύριος ὁ Θεὸς σου.
13Μή φονεύσῃς.
14Μή μοιχεύσῃς.
15Μή κλέψῃς.
16Μή ψευδομαρτυρήσῃς κατὰ τοῦ πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδῆ.
17Μή ἐπιθυμήσῃς τὴν οἰκίαν τοῦ πλησίον σου· μή ἐπιθυμήσῃς τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον σου· μηδὲ τὸν δοῦλον αὐτοῦ· μηδὲ τὴν δούλην αὐτοῦ, μηδὲ τὸν βοῦν αὐτοῦ, μηδὲ τὸν ὄνον αὐτοῦ, μηδὲ πᾶν ὅ, τι εἶναι τοῦ πλησίον σου.
18Καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἔβλεπε τὰς βροντὰς καὶ τὰς ἀστραπὰς καὶ τὴν φωνήν τῆς σάλπιγγος καὶ τὸ ὄρος καπνίζον· καὶ ὅτε ὁ λαὸς εἶδε ταῦτα, ἀπεσύρθησαν καὶ ἐστάθησαν μακρόθεν.19Καὶ εἶπον πρὸς τὸν Μωϋσῆν, σὺ λάλησον πρὸς ἡμᾶς καὶ θέλομεν ἀκούσει καὶ ἄς μή λαλήσῃ πρὸς ἡμᾶς ὁ Θεός, διὰ νὰ μή ἀποθάνωμεν.
20Καὶ εἶπεν ὁ Μωϋσῆς πρὸς τὸν λαόν, Μή φοβεῖσθε· διότι ὁ Θεὸς ἦλθε διὰ νὰ σᾶς δοκιμάσῃ, καὶ διὰ νὰ ἦναι ὁ φόβος αὐτοῦ ἔμπροσθέν σας διὰ νὰ μή ἁμαρτάνητε.
21Καὶ ἐστάθη ὁ λαὸς μακρόθεν· ὁ δὲ Μωϋσῆς ἐπλησίασεν εἰς τὴν ὀμίχλην ὅπου ἦτο ὁ Θεός.
22Εἶπε δὲ Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, Οὕτως εἰπὲ πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ· Σεῖς εἴδετε ὅτι ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐλάλησα μὲ σᾶς·23μή κάμητε θεοὺς μετ᾿ ἐμοῦ ἀργυρούς· μηδὲ κάμητε εἰς ἑαυτοὺς θεοὺς χρυσοῦς·24θυσιαστήριον ἐκ γῆς κάμε εἰς ἐμέ· καὶ θυσίαζε ἐπ᾿ αὐτοῦ τὰ ὁλοκαυτώματά σου καὶ τὰς εἰρηνικὰς προσφορὰς σου, τὰ πρόβατά σου καὶ τοὺς βόας σου· ἐν παντὶ τόπῳ ὅπου ἀναμνήσω τὸ ὄνομά μου, θέλω ἔρχεσθαι πρὸς σὲ καὶ θέλω σὲ εὐλογεῖ·
25ἐὰν δὲ ἐκ λίθων κάμῃς θυσιαστήριον εἰς ἐμέ, δὲν θέλεις οἰκοδομήσει αὐτὸ ἐκ πέτρας πελεκητῆς· διότι ἐὰν περάσῃς ἐπάνω αὐτοῦ τὸ ἐργαλεῖόν σου, θέλεις μολύνει αὐτὸ·26καὶ μή ἀναβῇς δι᾿ ἀναβαθμίδων ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν μου, διὰ νὰ μή ἀποκαλυφθῇ ἐπ᾿ αὐτοῦ ἡ γυμνωσίς σου.

Σκέψου

Ο Ισραήλ κλήθηκε να είναι ιερείς του Θεού (19:6) και έτσι να φανερώνουν τον χαρακτήρα του Θεού μέσα από την ηθική τους συμπεριφορά στην καθημερινή εργασία (εδ. 8-11), μέσα από τις οικογενειακές και κοινωνικές τους σχέσεις (εδ. 12-16), μέσα από τις επιθυμίες και φιλοδοξίες τους (εδ. 17). Όπως ακριβώς ο Θεός τους, έτσι και αυτοί είχαν κληθεί να φροντίζουν για τις ανάγκες των άλλων (εδ. 15) και να δίνουν μεγάλη σημασία στην οικογένεια (εδ. 12), τη ζωή (εδ. 13), την πιστότητα (εδ. 14) και την αλήθεια (εδ. 16). Μέσα στα συνηθισμένα της καθημερινότητας, θα αποκαλυπτόταν ο ασυνήθιστος Θεός τους.

Πώς θα μπορούσαν να ζήσουν τόσο ριζοσπαστικά και διαφορετικά; Μένοντας προσκολλημένοι στον ζωντανό Θεό που τους μιλούσε, τους οδηγούσε και τους είχε σώσει από την Αίγυπτο (εδ. 1-2). Του χρωστούσαν τα πάντα και έτσι ήταν πολύ σημαντικό να βεβαιωθούν πως τίποτα δεν Τον εκτοπίζει σε κάποια δευτερεύουσα θέση στην καρδιά τους (εδ. 3-7). Η εβδομαδιαία ημέρα ανάπαυσης (εδ. 8-11) σήμαινε ότι το αληθινό στήριγμα της ζωής τους ήταν ο Θεός και όχι οι δικές τους ικανότητες.

Σύμφωνα με τον Ιησού, η ζωή του χριστιανού στηρίζεται στην ολόψυχη αγάπη για τον Θεό και τη θυσιαστική αγάπη για τον πλησίον (Ματθαίος 22:34-40).

Ανταποκρίσου
Βεβαιώσου: είναι ο Θεός πρώτος στη ζωή σου; Ζήτα βοήθεια από το Άγιο Πνεύμα. Ζήτα συγχώρηση, ο Θεός δείχνει έλεος (Μιχαίας 7:18)!
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Δευτερονόμιο 6–7, Ψαλμός 33

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.