loader image
Μην αμφιταλαντεύεσαι

Τετάρτη, 23/08/2023

Προετοιμάσου

Φέρε στον Θεό τα άλυτα προβλήματα της καθημερινότητας και το άγχος σου. Αυτός θέλει να πάρει τα βάρη σου.

Απόσπασμα της Βίβλου:
Α' Κορινθίους 7:25-40

25Περὶ δὲ τῶν παρθένων προσταγήν τοῦ Κυρίου δὲν ἔχω ἀλλὰ γνώμην δίδω ὡς ἠλεημένος ὑπὸ τοῦ Κυρίου νὰ ἦμαι πιστός.26Τοῦτο λοιπὸν νομίζω ὅτι εἶναι καλὸν διὰ τὴν παροῦσαν ἀνάγκην, ὅτι καλὸν εἶναι εἰς τὸν ἄνθρωπον νὰ ἦναι οὕτως.27Εἶσαι δεδεμένος μὲ γυναῖκα; μή ζήτει λύσιν. Εἶσαι λελυμένος ἀπὸ γυναικός; μή ζήτει γυναῖκα. 28Πλήν καὶ ἐὰν νυμφευθῇς, δὲν ἡμάρτησας καὶ ἐὰν ἡ παρθένος νυμφευθῇ, δὲν ἡμάρτησεν ἀλλ᾿ οἱ τοιοῦτοι θέλουσιν ἔχει θλῖψιν ἐν τῇ σαρκί ἐγὼ δὲ σᾶς φείδομαι.29Λέγω δὲ τοῦτο, ἀδελφοί, ὅτι ὁ ἐπίλοιπος καιρὸς εἶναι σύντομος, ὥστε καὶ οἱ ἔχοντες γυναῖκας νὰ ἦναι ὡς μή ἔχοντες,30καὶ οἱ κλαίοντες ὡς μή κλαίοντες, καὶ οἱ χαίροντες ὡς μή χαίροντες, καὶ οἱ ἀγοράζοντες ὡς μή ἔχοντες κατοχήν,31καὶ οἱ μεταχειριζόμενοι τὸν κόσμον τοῦτον ὡς μηδόλως μεταχειριζόμενοι διότι τὸ σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου παρέρχεται. 32Θέλω δὲ νὰ ἦσθε ἀμέριμνοι. Ὁ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ Κυρίου, πῶς νὰ ἀρέσῃ εἰς τὸν Κύριον33ὁ δὲ νενυμφευμένος μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς νὰ ἀρέσῃ εἰς τὴν γυναῖκα.34Διαφέρει ἡ γυνή καὶ ἡ παρθένος. Ἡ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ Κυρίου, διὰ νὰ ἦναι ἁγία καὶ τὸ σῶμα καὶ τὸ πνεῦμα ἡ δὲ νενυμφευμένη μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς νὰ ἀρέσῃ εἰς τὸν ἄνδρα.
35Λέγω δὲ τοῦτο διὰ τὸ συμφέρον ὑμῶν αὐτῶν, οὐχὶ διὰ νὰ βάλω εἰς ἐσᾶς παγίδα, ἀλλὰ διὰ τὸ σεμνοπρεπές, καὶ διὰ νὰ ἦσθε προσκεκολλημένοι εἰς τὸν Κύριον χωρὶς περισπασμούς.36Ἀλλ᾿ ἐὰν τις νομίζῃ ὅτι ἀσχημονεῖ πρὸς τὴν παρθένον αὑτοῦ, ἄν παρῆλθεν ἡ ἀκμή αὐτῆς, καὶ πρέπῃ νὰ γείνῃ οὕτως, ἄς κάμῃ ὅ, τι θέλει δὲν ἁμαρτάνει ἄς ὑπανδρεύωνται.37Ὅστις ὅμως στέκει στερεὸς ἐν τῇ καρδίᾳ, μή ἔχων ἀνάγκην, ἔχει ὅμως ἐξουσίαν περὶ τοῦ ἰδίου αὑτοῦ θελήματος, καὶ ἀπεφάσισε τοῦτο ἐν τῇ καρδίᾳ αὑτοῦ, νὰ φυλάττῃ τὴν ἑαυτοῦ παρθένον, πράττει καλῶς.38Ὥστε καὶ ὅστις ὑπανδρεύει πράττει καλῶς, ἀλλ᾿ ὁ μή ὑπανδρεύων πράττει καλήτερα.
39Ἡ γυνή εἶναι δεδεμένη διὰ τοῦ νόμου ἐφ᾿ ὅσον καιρὸν ζῇ ὁ ἀνήρ αὐτῆς ἐὰν δὲ ὁ ἀνήρ αὐτῆς ἀποθάνῃ, εἶναι ἐλευθέρα νὰ ὑπανδρευθῇ μὲ ὅντινα θέλει, μόνον νὰ γίνηται τοῦτο ἐν Κυρίῳ.40Μακαριωτέρα ὅμως εἶναι ἐὰν μείνῃ οὕτω, κατὰ τὴν ἐμήν γνώμην νομίζω δὲ ὅτι καὶ ἐγὼ ἔχω Πνεῦμα Θεοῦ.

Σκέψου

Έχουμε κι άλλες αυστηρές οδηγίες από τον Παύλο. Γνωρίζει την «παρούσαν ανάγκην» (εδ. 26, βλ. και εδ. 29-31). Ξέρει ότι οι Ρωμαίοι καταδιώκουν τους Εβραίους και υπάρχει αναταραχή στην εκκλησία της Κορίνθου. Αυτή η ανάγκη θα επιβάρυνε την κατάσταση για τα ζευγάρια κα τις οικογένειες. Ας σκεφτούμε αυτά τα τρία στοιχεία καθώς διαβάζουμε το ανάγνωσμα: ο Παύλος δείχνει ξεκάθαρα ότι ο ίδιος προτιμά να είναι ανύπαντρος· θεωρεί ότι είναι ο καλύτερος τρόπος και μιλά από αυτή την οπτική (εδ. 7). Δεύτερον, συμβουλεύει τους χριστιανούς να είναι ικανοποιημένοι με την τωρινή κατάστασή τους και να ζουν για τη δόξα του Θεού (εδ. 17). Ακόμα, να είναι ελεύθεροι από όσα τους αποσπούν την προσοχή, ώστε να υπηρετούν τον Κύριο (εδ. 35). Ο Παύλος νομίζει ότι, για αυτόν, οι ανάγκες της συζυγικής ζωής αποσπούν την προσοχή του από τον Κύριο.

Διάβασε ξανά το σημερινό ανάγνωσμα έχοντας υπόψη σου αυτές τις τρεις σκέψεις, για να δεις αν σε βοηθούν να καταλάβεις το νόημα. Ο Παύλος ήθελε οι Κορίνθιοι να μπορούν να ζουν «προσκεκολλημένοι εις τον Κύριον χωρίς περισπασμούς» (εδ. 35) ή αμφιταλαντεύσεις.

Ανταποκρίσου
«Κύριε, αφοσιώνομαι σε Σένα και τα αιώνια, όχι στον εαυτό μου, τις ανάγκες μου και τα παροδικά του κόσμου. Αμήν».
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Παροιμίες 31, Ψαλμός 94

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.