loader image
Μη γίνεσαι γκρινιάρης δωρητής

Παρασκευή, 24/03/2023

Προετοιμάσου

Ευχαρίστησε τον Θεό γιατί «βεβαίως χάρις κι έλεος θέλουσι με ακολουθεί πάσας τας ημέρας της ζωής μου…» (Ψαλμός 23:6).

Απόσπασμα της Βίβλου:
Έξοδος 25:1-22

1Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, λέγων,2Εἰπὲ πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ νὰ φέρωσι πρὸς ἐμὲ προσφοράν· παρὰ παντὸς ἀνθρώπου προαιρουμένου ἐν τῇ καρδίᾳ αὑτοῦ θέλετε λάβει τὴν προσφορὰν μου.3Καὶ αὕτη εἶναι ἡ προσφορά, τὴν ὁποίαν θέλετε λάβει παρ᾿ αὐτῶν· χρυσίον καὶ ἀργύριον καὶ χαλκός,4καὶ κυανοῦν καὶ πορφυροῦν καὶ κόκκινον καὶ βύσσος καὶ τρίχες αἰγῶν,5καὶ δέρματα κριῶν κοκκινοβαφῆ καὶ δέρματα θώων καὶ ξύλον σιττίμ,6ἔλαιον διὰ τὸ φῶς, ἀρώματα διὰ τὸ ἔλαιον τοῦ χρίσματος καὶ διὰ τὸ εὐῶδες θυμίαμα,7λίθοι ὀνυχῖται καὶ λίθοι διὰ νὰ ἐντεθῶσιν εἰς τὸ ἐφὸδ καὶ εἰς τὸ περιστήθιον.8Καὶ ἄς κάμωσιν εἰς ἐμὲ ἁγιαστήριον, διὰ νὰ κατοικῶ μεταξὺ αὐτῶν.9Κατὰ πάντα ὅσα ἐγὼ δεικνύω πρὸς σέ, κατὰ τὸ παράδειγμα τῆς σκηνῆς, καὶ κατὰ τὸ παράδειγμα πάντων τῶν σκευῶν αὐτῆς, οὕτω θέλετε κάμει.
10Καὶ θέλουσι κατασκευάσει κιβωτὸν ἐκ ξύλου σιττίμ· δύο πηχῶν καὶ ἡμισείας τὸ μῆκος αὐτῆς, καὶ μιᾶς πήχης καὶ ἡμισείας τὸ πλάτος αὐτῆς, καὶ μιᾶς πήχης καὶ ἡμισείας τὸ ὕψος αὐτῆς·11καὶ θέλεις περικαλύψει αὐτήν μὲ καθαρὸν χρυσίον, ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν θέλεις περικαλύψει αὐτήν, καὶ ἐπ᾿ αὐτῆς θέλεις κάμει χρυσήν στεφάνην κύκλῳ.12Καὶ θέλεις χύσει δι᾿ αὐτήν τέσσαρας κρίκους χρυσοῦς καὶ θέλεις βάλει αὐτοὺς εἰς τὰς τέσσαρας γωνίας αὐτῆς· δύο μὲν κρίκους εἰς τὴν μίαν πλευρὰν αὐτῆς, δύο δὲ κρίκους εἰς τὴν ἄλλην πλευρὰν αὐτῆς.13Καὶ θέλεις κάμει μοχλοὺς ἐκ ξύλου σιττίμ, καὶ θέλεις περικαλύψει αὐτοὺς μὲ χρυσίον·14καὶ θέλεις εἰσάξει τοὺς μοχλοὺς εἰς τοὺς κρίκους τῶν πλευρῶν τῆς κιβωτοῦ, διὰ νὰ βαστάζηται ἡ κιβωτὸς δι᾿ αὐτῶν·15ἐν τοῖς κρίκοις τῆς κιβωτοῦ θέλουσι μένει οἱ μοχλοί· δὲν θέλουσι μετακινεῖσθαι ἀπ᾿ αὐτῆς.16καὶ θέλεις θέσει ἐν τῇ κιβωτῷ τὰ μαρτύρια τὰ ὁποῖα θέλω δώσει εἰς σέ.
17Καὶ θέλεις κάμει ἱλαστήριον ἐκ χρυσίου καθαροῦ· δύο πηχῶν καὶ ἡμισείας τὸ μῆκος αὐτοῦ, καὶ μιᾶς πήχης καὶ ἡμισείας τὸ πλάτος αὐτοῦ.18Καὶ θέλεις κάμει δύο χερουβεὶμ ἐκ χρυσίου· σφυρήλατα θέλεις κάμει αὐτά, ἐπὶ τῶν δύο ἄκρων τοῦ ἱλαστηρίου·19καὶ κάμε ἕν χεροὺβ ἐπὶ τοῦ ἑνὸς ἄκρου, καὶ ἕν χεροὺβ ἐπὶ τοῦ ἄλλου ἄκρου· ἐκ τοῦ ἱλαστηρίου θέλεις κάμει τὰ χερουβεὶμ ἐπὶ τῶν δύο ἄκρων αὐτοῦ·20καὶ θέλουσιν ἐκτείνει τὰ χερουβεὶμ ἐπάνωθεν τὰς πτέρυγας, ἐπικαλύπτοντα μὲ τὰς πτέρυγας αὐτῶν τὸ ἱλαστήριον· καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν θέλουσι βλέπει τὸ ἕν πρὸς τὸ ἄλλο· πρὸς τὸ ἱλαστήριον θέλουσιν εἶσθαι τὰ πρόσωπα τῶν χερουβείμ.21Καὶ θέλεις ἐπιθέσει τὸ ἱλαστήριον ἐπὶ τῆς κιβωτοῦ ἄνωθεν· καὶ θέλεις θέσει ἐν τῇ κιβωτῷ τὰ μαρτύρια, τὰ ὁποῖα θέλω δώσει εἰς σέ·22καὶ ἐκεῖ θέλω γνωρισθῆ πρὸς σέ· καὶ ἐπάνωθεν τοῦ ἱλαστηρίου, ἐκ τοῦ μέσου τῶν δύο χερουβείμ, τῶν ἐπὶ τῆς κιβωτοῦ τοῦ μαρτυρίου, θέλω λαλήσει πρὸς σὲ περὶ πάντων ὅσα θέλω προστάξει εἰς σὲ νὰ εἴπῃς πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ.

Σκέψου

Φτάσαμε στο τελευταίο τμήμα του βιβλίου της Εξόδου, που καλύπτει την κατασκευή ενός φορητού κέντρου δοξολογίας – μια σκηνή, που θα φιλοξενεί την παρουσία του Θεού μεταξύ του λαού Του (εδ. 8 και 22).

Η σκηνή του μαρτυρίου θα χτιζόταν με τις προσφορές των Ισραηλιτών. Δεν μαθαίνουμε πού βρήκαν αυτά τα πολύτιμα αντικείμενα (εδ. 3-7), αλλά μάλλον ήταν πράγματα που πήραν από τους Αιγύπτιους φεύγοντας (12:36). Αν είναι έτσι, τότε ήταν τα πρώτα πολύτιμα αντικείμενα που είχαν στην κατοχή τους οι πρώην δούλοι. Και τώρα ο Θεός τα ήθελε!

Κάποιες φορές, το να δίνουμε ό,τι καλύτερο έχουμε φαίνεται πολυέξοδο, αλλά ίσως βοηθάει αν θυμόμαστε ότι αυτό που είναι «δικό μας» είναι μόνο δανεισμένο, δικαιωματικά ανήκει στον Θεό έτσι κι αλλιώς.

Ωστόσο, δεν υπάρχει υποχρεωτική χριστιανική προσφορά (εδ. 2). Όπως και οι Ισραηλίτες, έτσι κι εμείς προσφέρουμε επειδή οι καρδιές μας είναι γεμάτες ευγνωμοσύνη για την καλοσύνη του Θεού (Β΄ Κορινθίους 9:7). Το αντίδοτο στην τσιγκουνιά ή στην γκρινιάρικη προσφορά είναι να σκεφτούμε όσα έχουμε λάβει δωρεάν, ώστε να δίνουμε απλόχερα (Ματθαίος 10:8).

Ανταποκρίσου
Προσευχήσου για καρδιά ευγνωμοσύνης, γενναιόδωρη και απελευθερωμένη από την επιθυμία να κατέχεις και να μαζεύεις.
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Δευτερονόμιο 19–20, Ρωμαίους 4

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.