loader image
Να αγαπάς και να ζεις με τον τρόπο Του

Τρίτη, 22/08/2023

Απόσπασμα της Βίβλου:
Α' Κορινθίους 7:12-24

12Πρὸς δὲ τοὺς λοιποὺς ἐγὼ λέγω, οὐχὶ ὁ Κύριος Ἐὰν τις ἀδελφὸς ἔχῃ γυναῖκα ἄπιστον, καὶ αὐτή συγκατανεύῃ νὰ συνοικῇ μετ᾿ αὐτοῦ, ἄς μή ἀφίνῃ αὐτήν13καὶ γυνή ἥτις ἔχει ἄνδρα ἄπιστον, καὶ αὐτὸς συγκατανεύει νὰ συνοικῇ μετ᾿ αὐτῆς, ἄς μή ἀφίνῃ αὐτόν.14Διότι ὁ ἀνήρ ὁ ἄπιστος ἡγιάσθη διὰ τῆς γυναικός, καὶ ἡ γυνή ἡ ἄπιστος ἡγιάσθη διὰ τοῦ ἀνδρός ἐπειδή ἄλλως τὰ τέκνα σας ἤθελον εἶσθαι ἀκάθαρτα, ἀλλὰ τώρα εἶναι ἅγια.15Ἐὰν δὲ ὁ ἄπιστος χωρίζηται, ἄς χωρισθῇ. Ὁ ἀδελφὸς ὅμως ἤ ἀδελφή δὲν εἶναι δεδουλωμένοι εἰς τὰ τοιαῦτα ὁ Θεὸς ὅμως προσεκάλεσεν ἡμᾶς εἰς εἰρήνην.16Διότι τί ἐξεύρεις, γύναι, ἄν μέλλῃς νὰ σώσῃς τὸν ἄνδρα; ἤ τί ἐξεύρεις, ἄνερ, ἄν μέλλῃς νὰ σώσῃς τὴν γυναῖκα;
17Ἀλλὰ καθὼς ὁ Θεὸς ἐμοίρασεν εἰς ἕκαστον, καὶ καθὼς ὁ Κύριος προσεκάλεσεν ἕκαστον, οὕτως ἄς περιπατῇ. Καὶ οὕτω διατάττω εἰς πάσας τὰς ἐκκλησίας.18Προσεκλήθη τις εἰς τὴν πίστιν περιτετμημένος; Ἄς μή καλύπτῃ τὴν περιτομήν. Προσεκλήθη τις ἀπερίτμητος; Ἄς μή περιτέμνηται.19Ἡ περιτομή εἶναι οὐδέν, καὶ ἡ ἀκροβυστία εἶναι οὐδέν, ἀλλ᾿ ἡ τήρησις τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. 20Ἕκαστος ἐν τῇ κλήσει, καθ᾿ ἥν ἐκλήθη, ἐν ταύτῃ ἄς μένῃ.21Ἐκλήθης δοῦλος; μή σὲ μέλῃ ἀλλ᾿ ἐὰν δύνασαι νὰ γείνῃς ἐλεύθερος, μεταχειρίσου τοῦτο καλήτερα.22Διότι ὅστις δοῦλος ἐκλήθη εἰς τὸν Κύριον, εἶναι ἀπελεύθερος τοῦ Κυρίου ὁμοίως καὶ ὅστις ἐλεύθερος ἐκλήθη, δοῦλος εἶναι τοῦ Χριστοῦ.23Διὰ τιμῆς ἠγοράσθητε μή γίνεσθε δοῦλοι ἀνθρώπων. 24Ἕκαστος, ἀδελφοί, εἰς ὅ, τι ἐκλήθη, ἐν τούτῳ ἄς μένῃ παρὰ τῷ Θεῷ.

Προετοιμάσου

«Ναι, ο Θεός μάς αγαπά με πάθος και ζητά αγάπη πιστή που δεσμεύεται (Γ.Χ. Πίτερσον). Προσευχήσου να αυξηθεί η δέσμευσή σου προς τον Κύριο.

Σκέψου

Θυμήσου ότι ο Παύλος βοηθάει τον λαό του Θεού να γνωρίσει πώς να ζει με τον τρόπο του Θεού (εδ. 10). Όταν γράφει για παντρεμένα ζευγάρια που βιώνουν δυσκολίες, δίνει έμφαση στο τι είναι σωστό να κάνουν οι χριστιανοί σύζυγοι σε συγκεκριμένες καταστάσεις και όχι γενικά. Το θέμα για δύο χριστιανούς είναι να μην χωρίσουν, αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις («εάν και χωρισθή», εδ. 11). Σε αυτή την περίπτωση, να χωρίσουν και να παραμείνουν μόνοι ή να συμφιλιωθούν μετά από ένα διάλειμμα.

Αν κάποιος που δεν είναι χριστιανός δεν έχει πρόβλημα να ζει στον γάμο του με κάποιο άτομο (ίσως καινούριο) στην πίστη, τότε δεν υπάρχει λόγος να χωρίσουν (εδ. 12-13). Λόγω της πίστης του ενός συζύγου, ο Θεός θα δείξει την εύνοιά Του στο σπίτι τους (εδ. 14), αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο άπιστος θα σωθεί. Βέβαια, μπορεί να πιστέψει κάποια στιγμή (εδ. 16). Αν το άπιστο μέλος του ζευγαριού θεωρεί ότι δεν πάει άλλο (εδ. 15), σε αυτή την περίπτωση, ένας ειρηνικός χωρισμός είναι αποδεκτός.

Έτσι καταλαβαίνεις τα εδάφια; Και ποιο είναι το ζήτημα στα εδάφια 17-24; Μήπως ότι το πώς ζούμε για τον Θεό και πώς Του επιτρέπουμε να μας διαμορφώνει είναι πιο σημαντικό από την κατάσταση στην οποία ζούμε; Μήπως όμως καταλαβαίνεις κάτι άλλο;

Ανταποκρίσου
Αν κάτι τέτοιο συμβαίνει στη ζωή σου ή σ’ αυτούς που αγαπάς, προσευχήσου για αυτούς και τις αγωνίες τους.
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Παροιμίες 29–30, B΄ Θεσσαλονικείς 1

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.