loader image
Νόστος

Κυριακή, 24/03/2024

Προετοιμάσου

«Διότι καθ’ ο απέθανεν, απέθανεν άπαξ διά την αμαρτίαν, αλλά καθ’ ο ζη, ζη εις τον Θεόν» (Ρωμαίους 6:10).

Απόσπασμα της Βίβλου:
Ψαλμός 39:1-13

1[Εἰς τὸν πρῶτον μουσικόν, τὸν Ἰεδουθούν. Ψαλμὸς τοῦ Δαβίδ.] Εἶπα, Θέλω προσέχει εἰς τὰς ὁδοὺς μου, διὰ νὰ μή ἁμαρτάνω διὰ τῆς γλώσσης μου· θέλω φυλάττει τὸ στόμα μου μὲ χαλινόν, ἐνῷ εἶναι ὁ ἀσεβής ἔμπροσθέν μου.
2Ἐστάθην ἄφωνος καὶ σιωπηλός· ἐσιώπησα καὶ ἀπὸ τοῦ νὰ λέγω καλόν· καὶ ὁ πόνος μου ἀνεταράχθη.
3Ἐθερμάνθη ἡ καρδία μου ἐντὸς μου· ἐνῷ ἐμελέτων, ἐξήφθη ἐν ἐμοὶ πῦρ· ἐλάλησα διὰ τῆς γλώσσης μου καὶ εἶπα,
4Κάμε γνωστὸν εἰς ἐμέ, Κύριε, τὸ τέλος μου καὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἡμερῶν μου, τίς εἶναι, διὰ νὰ γνωρίσω πόσον ἔτι θέλω ζήσει.
5Ἰδού, μέτρον σπιθαμῆς κατέστησας τὰς ἡμέρας μου, καὶ ὁ καιρὸς τῆς ζωῆς μου εἶναι ὡς οὐδὲν ἔμπροσθέν σου· ἐπ᾿ ἀληθείας πᾶς ἄνθρωπος, καίτοι στερεός, εἶναι ὅλως ματαιότης.
Διάψαλμα.

6Βεβαίως ὁ ἄνθρωπος περιπατεῖ ἐν φαντασίᾳ· βεβαίως εἰς μάτην ταράττεται· θησαυρίζει, καὶ δὲν ἐξεύρει τίς θέλει συνάξει αὐτά.
7Καὶ τώρα, Κύριε, τί περιμένω; ἡ ἐλπὶς μου εἶναι ἐπὶ σέ.
8Ἀπὸ πασῶν τῶν ἀνομιῶν μου λύτρωσόν με· μή μὲ κάμῃς ὄνειδος τοῦ ἄφρονος.
9Ἔγεινα ἄφωνος· δὲν ἤνοιξα τὸ στόμα μου, ἐπειδή σὺ ἔκαμες τοῦτο.
10Ἀπομάκρυνον ἀπ᾿ ἐμοῦ τὴν πληγήν σου· ἀπὸ τῆς πάλης τῆς χειρὸς σου ἐγὼ ἀπέκαμον.
11Ὅταν δι᾿ ἐλέγχων παιδεύῃς ἄνθρωπον διὰ ἀνομίαν, κατατρώγεις ὡς σκώληξ τὴν ὡραιότητα αυτοῦ· τῷ ὄντι ματαιότης πᾶς ἄνθρωπος.
Διάψαλμα.

12Εἰσάκουσον, Κύριε, τῆς προσευχῆς μου καὶ δὸς ἀκρόασιν εἰς τὴν κραυγήν μου· μή παρασιωπήσῃς εἰς τὰ δάκρυά μου. Διότι πάροικος εἶμαι παρὰ σοὶ καὶ παρεπίδημος, καθὼς πάντες οἱ πατέρες μου.
13Παῦσαι ἀπ᾿ ἐμοῦ, διὰ νὰ ἀναλάβω δύναμιν, πρὶν ἀποδημήσω καὶ δὲν ὑπάρχω πλέον.

Σκέψου

Οι Ψαλμοί συχνά μιλούν για την ανθρώπινη κατάσταση, ο Ψαλμός εδώ αναφέρεται στον θάνατο. Πόσο θα ζήσω ακόμη και θα είναι επιεικής μαζί μου ο Κύριος;

Πέρα από την επιθυμία να τακτοποιήσει τα του οίκου του, δεν μας δίνεται άλλος λόγος γιατί ο ψαλμωδός να θέλει να μάθει πόσο ακόμα θα ζήσει (εδ. 4). Ίσως γνωρίζοντας πότε και πώς θα πεθάνουμε, να προσπαθούσαμε να αποφύγουμε τον θάνατο αντί να ζήσουμε τη ζωή στο έπακρό της.

Η θνητή μας ζωή μπορεί να είναι μικρή, αλλά μας δίνεται για να αγαπάμε και να δοξάζουμε τον δημιουργό μας. Τότε αποδίδουμε ευχαριστία και αντιλαμβανόμαστε ότι διαμέσου του Ιησού, η ζωή μας μπορεί να γνωρίσει και να ζήσει την αιωνιότητα και την αγιότητα.

Όταν μας δημιούργησε ο Θεός, δεν έφτιαξε ρομπότ, αλλά ανθρώπους με την ελευθερία να Τον λατρεύουν ή όχι, αν έτσι το επιθυμούν. Όσοι τον αγαπούν αγιάζονται (γίνονται τέλειοι) και θα εξακολουθήσουν να Τον αγαπούν στην επόμενη, την αιώνια ζωή. Αυτοί που Τον απορρίπτουν θα ξεχωρίσουν τους εαυτούς τους από Αυτόν για πάντα. Ο χρόνος ζωής και ο τρόπος θανάτου έχουν λιγότερη σημασία από το πού πηγαίνουμε, γιατί όπου κι αν είναι αυτό, θα είναι για ολόκληρη την αιωνιότητα.

Ανταποκρίσου
«Σε ευχαριστώ για όλες τις μέρες που μου δίνεις. Βοήθησέ με να ζω σήμερα και κάθε μέρα στο φως του λόγου Σου. Αμήν».
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Δευτερονόμιο 19–20, Ρωμαίους 4

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.