loader image
Ο θάνατος του κακού

Τετάρτη, 15/05/2024

Προετοιμάσου

Θυμήσου τις τελευταίες ειδήσεις που άκουσες. Ποιες πλευρές του κακού επιθυμείς περισσότερο να νικηθούν;

Απόσπασμα της Βίβλου:
Αποκάλυψη 16:1-11

1Καὶ ἤκουσα φωνήν μεγάλην ἐκ τοῦ ναοῦ λέγουσαν πρὸς τοὺς ἑπτὰ ἀγγέλους· Ὑπάγετε καὶ ἐκχέατε εἰς τὴν γῆν τὰς φιάλας τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ.
2Καὶ ὑπῆγεν ὁ πρῶτος καὶ ἐξέχεε τὴν φιάλην αὑτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν· καὶ ἔγεινεν ἕλκος κακὸν καὶ πονηρὸν εἰς τοὺς ἀνθρώπους, τοὺς ἔχοντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τὴν εἰκόνα αὐτοῦ.
3Καὶ ὁ δεύτερος ἄγγελος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὑτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν· καὶ ἔγεινεν αἷμα ὡς νεκροῦ, καὶ πᾶσα ψυχή ζῶσα ἀπέθανεν ἐν τῇ θαλάσσῃ.
4Καὶ ὁ τρίτος ἄγγελος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὑτοῦ εἰς τοὺς ποταμοὺς καὶ εἰς τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων· καὶ ἔγεινεν αἷμα.
5Καὶ ἤκουσα τὸν ἄγγελον τῶν ὑδάτων λέγοντα· Δίκαιος εἶσαι, Κύριε, ὁ ὤν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ὅσιος, διότι ἔκρινας ταῦτα·6ἐπειδή αἷμα ἁγίων καὶ προφητῶν ἐξέχεαν, καὶ αἷμα ἔδωκας εἰς αὐτοὺς νὰ πίωσι· διότι ἄξιοι εἶναι.
7Καὶ ἤκουσα ἄλλον ἐκ τοῦ θυσιαστηρίου λέγοντα· Ναί, Κύριε Θεὲ παντοκράτωρ, ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις σου.
8Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὑτοῦ ἐπὶ τὸν ἥλιον· καὶ ἐδόθη εἰς αὐτὸν νὰ καυματίσῃ τοὺς ἀνθρώπους μὲ πῦρ.9Καὶ ἐκαυματίσθησαν οἱ ἄνθρωποι καῦμα μέγα, καὶ ἐβλασφήμησαν τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ τοῦ ἔχοντος ἐξουσίαν ἐπὶ τὰς πληγὰς ταύτας, καὶ δὲν μετενόησαν ὥστε νὰ δώσωσι δόξαν εἰς αὐτόν.
10Καὶ ὁ πέμπτος ἄγγελος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὑτοῦ ἐπὶ τὸν θρόνον τοῦ θηρίου· καὶ ἔγεινεν ἡ βασιλεία αὐτοῦ πλήρης σκότους, καὶ ἐμάσσουν τὰς γλώσσας αὑτῶν ἐκ τοῦ πόνου,11καὶ ἐβλασφήμησαν τὸν Θεὸν τοῦ οὐρανοῦ διὰ τοὺς πόνους αὑτῶν καὶ διὰ τὰ ἕλκη αὑτῶν, καὶ δὲν μετενόησαν ἀπὸ τῶν ἔργων αὑτῶν.

Σκέψου

Φτάνουμε στην αρχή του τέλους – βλέπουμε παραλλαγές των πληγών της Αιγύπτου στην Έξοδο. Ωστόσο, αυτές οι κρίσεις έχουν στόχο τους ακολούθους του θηρίου και η κρίση επηρεάζει όλη τη γη, όχι μόνο το ένα τρίτο της. Για παράδειγμα, στην Αποκάλυψη 8:7-8 μόνο το ένα τρίτο της γης και της θάλασσας επηρεάστηκαν, αλλά τώρα όλο το νερό γίνεται αίμα (εδ. 3-4).

Σε αυτή την περικοπή, η τελική κρίση του Θεού δείχνει την τελική αιχμαλωσία και ήττα του σατανά και των δυνάμεών του – αυτών που ξεκάθαρα δήλωσαν την αληθινή τους αφοσίωση στο θηρίο (εδ. 5). Οι άγγελοι εκχέουν τις φιάλες της οργής του Θεού πάνω στη γη (εδ. 2), τη θάλασσα (εδ. 3), τα ποτάμια (εδ. 4) και τον ήλιο (εδ. 8). Τότε το βασίλειο του θηρίου βυθίζεται στο σκοτάδι (εδ. 10).

Η κρίση είναι και μια πρόσκληση για μετάνοια (εδ. 9β, 11β). Σου θυμίζουν μήπως αυτές οι αντιδράσεις των ανθρώπων τις αντιδράσεις του Φαραώ την εποχή των δέκα πληγών της Αιγύπτου;

Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ έγραψε ότι ο Θεός «…εργάζεται μέσα στην ιστορία για τη σωτηρία των παιδιών Του… το κακό πεθαίνει όχι λόγω της αδιάκοπης ανθρώπινης πάλης μαζί του, αλλά γιατί η δύναμη του Θεού το έχει κατατροπώσει».

Ανταποκρίσου
Σκέψου ξανά τις πτυχές του κακού που θέλεις ο Θεός να νικήσει και προσευχήσου. Πώς σε καλεί να συνεργαστείς για να έρθει η αλλαγή;
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Β΄ Σαμουήλ 21–22, Α΄ Κορινθίους 9

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.