loader image
Ο Θεός απομακρύνει από το κακό

Πέμπτη, 31/08/2023

Προετοιμάσου

Σκέψου πώς θα ήταν η ζωή αν ο Θεός δεν ήταν παρών. Μετά, με ανακούφιση στρέψε τη σκέψη σου σε Αυτόν.

Απόσπασμα της Βίβλου:
Α' Σαμουήλ 4:12-22

12Καὶ ἔδραμεν ἐκ τῆς μάχης ἄνθρωπός τις ἐκ τοῦ Βενιαμίν, καὶ ἦλθεν εἰς Σηλὼ τὴν αὐτήν ἡμέραν, ἔχων τὰ ἱμάτια αὑτοῦ διεσχισμένα καὶ χῶμα ἐπὶ τὴν κεφαλήν αὑτοῦ.13Καὶ ὅτε ἦλθεν, ἰδού, ὁ Ἠλεὶ ἐκάθητο ἐπὶ τῆς καθέδρας, κατὰ τὸ πλάγιον τῆς ὁδοῦ, σκοπεύων· διότι ἡ καρδία αὐτοῦ ἔτρεμε περὶ τῆς κιβωτοῦ τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅτε ὁ ἄνθρωπος ἐλθὼν εἰς τὴν πόλιν ἀνήγγειλε ταῦτα, ἀνεβόησε πᾶσα ἡ πόλις.14Καὶ ἀκούσας ὁ Ἠλεὶ τὴν φωνήν τῆς βοῆς, εἶπε, Τί σημαίνει ἡ φωνή τῆς βοῆς ταύτης; Καὶ ὁ ἄνθρωπος ἦλθε σπεύδων καὶ ἀνήγγειλε πρὸς τὸν Ἠλεί.
15Ἦτο δὲ ὁ Ἠλεὶ ἐνενήκοντα ὀκτὼ ἐτῶν· καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἦσαν ἠμαυρωμένοι, ὥστε δὲν ἠδύνατο νὰ βλέπῃ.16Καὶ εἶπεν ὁ ἄνθρωπος πρὸς τὸν Ἠλεί, Ἐγώ εἶμαι ὁ ἐλθὼν ἐκ τῆς μάχης, καὶ ἔφυγον ἐγὼ ἐκ τῆς μάχης σήμερον. Καὶ εἶπε, Τί ἔγεινε, τέκνον μου;17Καὶ ἀπεκρίθη ὁ μηνυτής καὶ εἶπεν, Ἔφυγεν ὁ Ἰσραήλ ἔμπροσθεν τῶν Φιλισταίων, καὶ ἔτι μεγάλη σφαγή ἔγεινεν εἰς τὸν λαόν· καὶ προσέτι ἀμφότεροι οἱ υἱοὶ σου, Ὀφνεὶ καὶ Φινεές, ἀπέθανον· καὶ ἡ κιβωτὸς τοῦ Θεοῦ ἐπιάσθη.
18Καὶ καθὼς ἀνέφερε περὶ τῆς κιβωτοῦ τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἠλεὶ ἔπεσεν ἐκ τῆς καθέδρας εἰς τὰ ὀπίσθια πρὸς τὸ πλάγιον τῆς πύλης, καὶ συνετρίβη ὁ τράχηλος αὐτοῦ, καὶ ἀπέθανε· διότι ἦτο γέρων ὁ ἄνθρωπος καὶ βαρύς. Ἔκρινε δὲ αὐτὸς τὸν Ἰσραήλ τεσσαράκοντα ἔτη.
19Καὶ ἡ νύμφη αὐτοῦ, ἡ γυνή τοῦ Φινεές, οὖσα ἔγκυος, ἑτοίμη νὰ γεννήσῃ, ὡς ἤκουσε τὴν ἀγγελίαν, ὅτι ἡ κιβωτὸς τοῦ Θεοῦ ἐπιάσθη καὶ ὅτι ὁ πενθερὸς αὐτῆς καὶ ὁ ἀνήρ αὐτῆς ἀπέθανον, ἐκυρτώθη καὶ ἐγέννησε· διότι ἦλθον εἰς αὐτήν οἱ πόνοι.20Καὶ καθ᾿ ὅν καιρὸν ἀπέθνησκεν, αἱ γυναῖκες αἱ παριστάμεναι εἶπον πρὸς αὐτήν, Μή φοβοῦ· διότι ἐγέννησας υἱόν. Ἐκείνη ὅμως δὲν ἀπεκρίθη οὐδὲ ἔβαλεν αὐτὸ εἰς τὴν καρδίαν αὑτῆς.21Καὶ ἐκάλεσε τὸ παιδίον Ἰχαβώδ, λέγουσα, Ἡ δόξα ἔφυγεν ἐκ τοῦ Ἰσραήλ· διότι ἡ κιβωτὸς τοῦ Θεοῦ ἐπιάσθη, καὶ διότι ὁ πενθερὸς αὐτῆς καὶ ὁ ἀνήρ αὐτῆς ἀπέθανον.22Καὶ εἶπεν, Ἡ δόξα ἔφυγεν ἐκ τοῦ Ἰσραήλ· διότι ἐπιάσθη ἡ κιβωτὸς τοῦ Θεοῦ.

Σκέψου

Η προφητεία του τέλους του 2ου κεφαλαίου θα πρέπει να ήταν στον νου του Ηλεί, καθώς περίμενε στον δρόμο να ακούσει τα νέα από τον πόλεμο (εδ. 13). Ίσως διαμαρτυρήθηκε όταν πήραν την κιβωτό της διαθήκης από την Σιλώ για το πεδίο της μάχης. Ήξερε ότι μια παρέλαση με την κιβωτό σαν να είναι τρόπαιο, δεν είναι τρόπος να χρησιμοποιεί κανείς το σύμβολο της παρουσίας του Θεού.

Οι προφητείες εκπληρώθηκαν (2:34). Κακώς ο εγγονός του Ηλεί ονομάστηκε Ιχαβώδ (εδ. 21). Οι Φιλισταίοι είχαν πάρει την κιβωτό της διαθήκης, αλλά, πού βρίσκεται ο Σαμουήλ όλο αυτό το διάστημα; Ο Κύριος συνέχιζε να αποκαλύπτεται στον Σαμουήλ (3:21), ο οποίος δεν είχε κανένα δημόσιο ρόλο την εποχή που ο λαός δεν ακολουθούσε τον Θεό. Ο Θεός είχε απομακρυνθεί από τη θρησκευτική και στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ και δεν είχε τίποτα να κάνει με τις ενέργειες του Οφνεί και του Φινεές. Αλλά η δόξα του Κυρίου δεν είχε φύγει. Μια νέα εποχή πλησίαζε. Ακόμα και στον θάνατο, υπάρχει το σύμβολο της ελπίδας στο πρόσωπο ενός νεογέννητου μωρού, αν και ορφανού.

Μπορεί να απελπιζόμαστε με τις συμφορές στον κόσμο μας, με την κακή ηγεσία, την αδικία και την αστάθεια που δεν μπορεί κανείς να αποφύγει. Αλλά ζούμε με την ελπίδα ότι θα έρθει μια νέα εποχή και τότε θα βασιλέψει ο Χριστός.

Ανταποκρίσου
«Ησύχασε γιατί η δόξα του Κυρίου λάμπει τριγύρω σου» (Ντ. Έβανς).
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Άσμα Ασμάτων 3–4, Α΄ Τιμόθεο 4

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.