loader image
Ο Θεός είναι με το μέρος μου

Κυριακή, 26/03/2023

Προετοιμάσου

«Προσεκολλήθη η ψυχή μου κατόπιν σου· η δεξιά σου με υποστηρίζει» (Ψαλμός 63:8). Τι ισχύει περισσότερο; Εσύ εξαρτάσαι από τον Θεό ή η δύναμή Του σε κρατάει;

Απόσπασμα της Βίβλου:
Ψαλμός 140

1[Εἰς τὸν πρῶτον μουσικόν. Ψαλμὸς τοῦ Δαβίδ.] Ἐλευθέρωσόν με, Κύριε, ἀπὸ ἀνθρώπου πονηροῦ· λύτρωσόν με ἀπὸ ἀνθρώπου ἀδίκου·
2Οἵτινες διαλογίζονται πονηρὰ ἐν τῇ καρδίᾳ· ὅλην τὴν ἡμέραν παρατάττονται εἰς πολέμους.
3Ἠκόνησαν τὴν γλῶσσαν αὐτῶν ὡς ὄφεως· φαρμάκιον ἀσπίδος εἶναι ὑπὸ τὰ χείλη αὐτῶν.
Διάψαλμα.

4Φύλαξόν με, Κύριε, ἀπὸ χειρῶν ἀσεβοῦς· λύτρωσόν με ἀπὸ ἀνθρώπου ἀδίκου· οἵτινες ἐμηχανεύθησαν νὰ ὑποσκελίσωσι τὰ διαβήματά μου.
5Οἱ ὑπερήφανοι ἔκρυψαν κατ᾿ ἐμοῦ παγίδα, καὶ μὲ σχοινία ἥπλωσαν δίκτυα εἰς τὴν διάβασίν μου· ἔστησαν δι᾿ ἐμὲ βρόχια.
Διάψαλμα.

6Εἶπα πρὸς τὸν Κύριον, Σὺ εἶσαι ὁ Θεὸς μου· ἀκροάσθητι, Κύριε, τῆς φωνῆς τῶν δεήσεών μου.
7Κύριε Θεέ, ἡ δύναμις τῆς σωτηρίας μου, σὺ περιεσκέπασας τὴν κεφαλήν μου ἐν ἡμέρᾳ πολέμου.
8Μή δώσῃς, Κύριε, εἰς τὸν ἀσεβῆ τὰς ἐπιθυμίας αὐτοῦ· μή ἀφήσῃς νὰ ἐκτελεσθῇ ὁ στοχασμὸς αὐτοῦ, μήποτε ὑψωθῶσι.
Διάψαλμα.

9Ἡ πονηρία τῶν χειλέων τῶν περικυκλούντων με ἄς σκεπάσῃ τὴν κεφαλήν αὐτῶν.
10Ἄνθρακες πεπυρακτωμένοι ἄς πέσωσιν ἐπ᾿ αὐτούς· ἄς ῥιφθῶσιν εἰς τὸ πῦρ, εἰς λάκκους βαθεῖς, διὰ νὰ μή ἐγερθῶσι πλέον.
11Ἄνθρωπος κακόγλωσσος ἄς μή στερεωθῇ ἐπὶ τῆς γῆς· ἡ κακία θέλει καταδιώξει τὸν ἄδικον ἄνθρωπον, ἑωσοῦ ἀπολέσῃ αὐτόν.
12Ἐξεύρω ὅτι ὁ Κύριος θέλει κάμει τὴν κρίσιν τοῦ τεθλιμμένου καὶ τὴν δίκην τῶν πτωχῶν.
13Βεβαίως οἱ δίκαιοι θέλουσι δοξολογεῖ τὸ ὄνομά σου· οἱ εὐθεῖς θέλουσι κατοικεῖ ἔμπροσθεν τοῦ προσώπου σου.

Σκέψου

Σίγουρα ο ψαλμωδός δεν μένει ανεπηρέαστος από τους εχθρούς (εδ. 1-3) και προσεύχεται για προστασία (εδ. 4-8). Πρόσεξε πώς μιλάει για τον Θεό «μου» στα εδάφια 6-7. Είναι βέβαιος πως, ό,τι κι αν σκέφτονται οι άλλοι γι’ αυτόν, ο Θεός είναι με το μέρος του. Έχεις κι εσύ αυτή τη σιγουριά;

Η προσευχή του για τους πιθανούς επιδρομείς δεν αντανακλά τα ριζοσπαστικά λόγια που είπε ο Ιησούς στους μαθητές Του («Αγαπάτε τους εχθρούς σας και προσεύχεσθε υπέρ εκείνων, οίτινες σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι», Ματθαίος 5:44), αλλά δείχνει την επιθυμία για απόδοση δικαιοσύνης (εδ. 11α). Παρά τις απειλές εναντίον του, ο ψαλμωδός είναι βέβαιος για το μέλλον (εδ. 13), επειδή γνωρίζει τον χαρακτήρα του Θεού και έχει δει τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται Εκείνος (εδ. 12).

Όταν βρίσκεσαι με άλλους χριστιανούς για να λατρεύσετε τον Θεό, προσπάθησε να σκεφτείς τρόπους με τους οποίους ο Θεός σε έχει βοηθήσει μέχρι τώρα και βρες παρηγοριά στο γεγονός ότι ο Θεός δεν αλλάζει και είναι πάντοτε με το μέρος των φτωχών και αδύναμων (εδ. 12).

Ανταποκρίσου
Προσευχήσου για τους εχθρούς σου. Αν δεν θυμάσαι κανέναν πιθανό εχθρό, ευχαρίστησε τον Θεό!
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Δευτερονόμιο 23–24, Ρωμαίους 5

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.