loader image
Ο Θεός ενεργεί με δικαιοσύνη

Σάββατο, 26/08/2023

Προετοιμάσου

Αυτές τις μέρες, πότε αντιλήφθηκες την ενέργεια του Θεού στη δική σου ζωή ή γενικότερα; Πόσο συχνά το σκέφτεσαι αυτό;

Απόσπασμα της Βίβλου:
Α' Σαμουήλ 2:1-11

1Καὶ προσηυχήθη ἡ Ἄννα, καὶ εἶπεν, Εὐφράνθη ἡ καρδία μου εἰς τὸν Κύριον· ὑψώθη τὸ κέρας μου διὰ τοῦ Κυρίου· ἐπλατύνθη τὸ στόμα μου ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν μου· διότι εὐφράνθην εἰς τὴν σωτηρίαν σου.2Δὲν ὑπάρχει ἅγιος καθὼς ὁ Κύριος· διότι δὲν εἶναι ἄλλος πλήν σοῦ, οὐδὲ βράχος καθὼς ὁ Θεὸς ἡμῶν.
3Μή καυχᾶσθε, μή λαλεῖτε ὑπερηφάνως· ἄς μή ἐξέλθῃ μεγαλορρημοσύνη ἐκ τοῦ στόματός σας· διότι ὁ Κύριος εἶναι Θεὸς γνώσεων, καὶ παρ᾿ αὐτοῦ σταθμίζονται αἱ πράξεις.4Τὰ τόξα τῶν δυνατῶν συνετρίβησαν, καὶ οἱ ἀδύνατοι περιεζώσθησαν δύναμιν.
5Οἱ κεχορτασμένοι ἐμίσθωσαν ἑαυτοὺς διὰ ἄρτον· οἱ δὲ πεινῶντες ἔπαυσαν· ἕως καὶ ἡ στεῖρα ἐγέννησεν ἑπτά, ἡ δὲ πολύτεκνος ἐξησθένησεν.6Ὁ Κύριος θανατόνει καὶ ζωοποιεῖ· καταβιβάζει εἰς τὸν ᾅδην καὶ ἀναβιβάζει.7Ὁ Κύριος πτωχίζει καὶ πλουτίζει, ταπεινόνει καὶ ὑψόνει.
8Ἀνεγείρει τὸν πένητα ἀπὸ τοῦ χώματος, καὶ ἀνυψόνει τὸν πτωχὸν ἀπὸ τῆς κοπρίας, διὰ νὰ καθίσῃ αὐτοὺς μεταξὺ τῶν ἀρχόντων, καὶ νὰ κάμῃ αὐτοὺς νὰ κληρονομήσωσι θρόνον δόξης· διότι τοῦ Κυρίου εἶναι οἱ στύλοι τῆς γῆς, καὶ ἔστησε τὴν οἰκουμένην ἐπ᾿ αὐτούς.9Θέλει φυλάττει τοὺς πόδας τῶν ὁσίων αὑτοῦ· οἱ δὲ ἀσεβεῖς θέλουσιν ἀπολεσθῆ ἐν τῷ σκότει· ἐπειδή διὰ δυνάμεως δὲν θέλει ὑπερισχύσει ὁ ἄνθρωπος.10Ὁ Κύριος θέλει συντρίψει τοὺς ἀντιδίκους αὑτοῦ· ἐξ οὐρανοῦ θέλει βροντήσει ἐπ᾿ αὐτούς· ὁ Κύριος θέλει κρίνει τὰ πέρατα τῆς γῆς· καὶ θέλει δώσει ἰσχὺν εἰς τὸν βασιλέα αὑτοῦ, καὶ ὑψώσει τὸ κέρας τοῦ χριστοῦ αὑτοῦ.
11Τότε ἀνεχώρησεν ὁ Ἐλκανὰ εἰς Ῥαμὰθ πρὸς τὸν οἶκον αὑτοῦ. Τὸ δὲ παιδίον ὑπηρέτει τὸν Κύριον ἐνώπιον Ἠλεὶ τοῦ ἱερέως.

Σκέψου

Στην προσευχή της, η Άννα σκέφτεται πως έχει αλλάξει τελείως η ζωή της μετά από τη συνάντηση με τον Ηλεί στον οίκο του Κυρίου (εδ. 1). Το κέρατο συμβολίζει τη δύναμη και αναφέρεται ξανά στο τέλος της προσευχής της (εδ. 1,10). Η αδυναμία της να τεκνοποιήσει έχει θεραπευτεί. Η δύναμη του Θεού διατρέχει όλο τον ύμνο, καθώς Αυτός με δικαιοσύνη αλλάζει παγιωμένες καταστάσεις και δίνει τον θάνατο και τη ζωή (εδ. 4-8).

Η υπόσχεση του Θεού προς αυτούς που Του είναι πιστοί είναι σχεδόν κρυμμένη (εδ. 9). Αυτός θα προστατέψει τους πιστούς Του μέσα στην ταραχή. Η Άννα είναι σταθερή στην πίστη στον Θεό και απολαμβάνει την προστασία Του.

Τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος μας είχε πολλές αναταραχές και αβεβαιότητα: πολιτική ταραχή, πανδημία, πόλεμος, κλιματική κρίση. Όπου κι αν κοιτάξουμε, βλέπουμε αδικία. Ζητάμε από τον Θεό το έλεός Του για αυτούς που υποφέρουν. Επιπλέον, έχουμε δει και χριστιανούς γεμάτους πίστη να δείχνουν την ευσπλαχνία και τη δύναμη του Θεού στην πράξη με απίστευτους τρόπους.

Ανταποκρίσου
Ζήτα το έλεος του Θεού όπου κυριαρχεί αδικία και χάος. Προσευχήσου οι πιστοί Του να Τον εμπιστεύονται και να Τον υπηρετούν.
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Εκκλησιαστής 6–7, Ψαλμοί 95–96

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.