loader image
Ο Θεός θέτει τους κανόνες

Τετάρτη, 30/08/2023

Απόσπασμα της Βίβλου:
Α' Σαμουήλ 4:1β-11

Καὶ ἐξῆλθεν ὁ Ἰσραήλ ἐναντίον τῶν Φιλισταίων εἰς μάχην, καὶ ἐστρατοπέδευσαν πλησίον τοῦ Ἔβεν-ἔζερ· οἱ δὲ Φιλισταῖοι ἐστρατοπέδευσαν ἐν Ἀφέκ.2Καὶ παρετάχθησαν οἱ Φιλισταῖοι ἐναντίον τοῦ Ἰσραήλ· καὶ ὅτε ἐξηπλώθη ἡ μάχη, ἐκτυπήθη ὁ Ἰσραήλ ἔμπροσθεν τῶν Φιλισταίων· καὶ ἐφονεύθησαν ἐν τῷ πεδίῳ κατὰ τὴν συμπλοκήν ἕως τέσσαρες χιλιάδες ἀνδρῶν.
3Ὅτε δὲ ἦλθεν ὁ λαὸς εἰς τὸ στρατόπεδον, εἶπον οἱ πρεσβύτεροι τοῦ Ἰσραήλ, Διὰ τί ὁ Κύριος ἐπάταξεν ἡμᾶς σήμερον ἔμπροσθεν τῶν Φιλισταίων; ἄς λάβωμεν πρὸς ἑαυτοὺς ἀπὸ Σηλὼ τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης τοῦ Κυρίου, καὶ ἐλθοῦσα ἐν μέσῳ ἡμῶν θέλει σώσει ἡμᾶς ἐκ τῆς χειρὸς τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν.
4Καὶ ἀπέστειλεν ὁ λαὸς εἰς Σηλώ, καὶ ἐσήκωσαν ἐκεῖθεν τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης τοῦ Κυρίου τῶν δυνάμεων, τοῦ καθημένου ἐπὶ τῶν χερουβείμ· καὶ ἀμφότεροι οἱ υἱοὶ τοῦ Ἠλεί, Ὀφνεὶ καὶ Φινεές, ἦσαν ἐκεῖ μετὰ τῆς κιβωτοῦ τῆς διαθήκης τοῦ Θεοῦ.
5Καὶ ὅτε ἦλθεν ἡ κιβωτὸς τῆς διαθήκης τοῦ Κυρίου εἰς τὸ στρατόπεδον, πᾶς ὁ Ἰσραήλ ἠλάλαξε μετὰ φωνῆς μεγάλης, ὥστε ἀντήχησεν ἡ γῆ.6Καὶ ἀκούσαντες οἱ Φιλισταῖοι τὴν φωνήν τοῦ ἀλαλαγμοῦ, εἶπον, Τί σημαίνει ἡ φωνή τοῦ μεγάλου τούτου ἀλαλαγμοῦ ἐν τῷ στρατοπέδῳ τῶν Ἑβραίων; Καὶ ἔμαθον ὅτι ἡ κιβωτὸς τοῦ Κυρίου ἦλθεν εἰς τὸ στρατόπεδον.7Καὶ ἐφοβήθησαν οἱ Φιλισταῖοι, λέγοντες, Ὁ Θεὸς ἦλθεν εἰς τὸ στρατόπεδον. Καὶ εἶπον, Οὐαὶ εἰς ἡμᾶς. Διότι δὲν ἐστάθη τοιοῦτον πρᾶγμα χθὲς καὶ προχθές·8οὐαὶ εἰς ἡμᾶς. Τίς θέλει σώσει ἡμᾶς ἐκ τῆς χειρὸς τῶν θεῶν τούτων τῶν ἰσχυρῶν; οὗτοι εἶναι οἱ θεοί, οἱ πατάξαντες τοὺς Αἰγυπτίους ἐν πάσῃ πληγῇ ἐν τῇ ἐρήμῳ·9ἐνδυναμώθητε, Φιλισταῖοι, καὶ στάθητε ὡς ἄνδρες, διὰ νὰ μή γείνητε δοῦλοι εἰς τοὺς Ἑβραίους, καθὼς αὐτοὶ ἐστάθησαν δοῦλοι εἰς ἐσᾶς· στάθητε ὡς ἄνδρες, καὶ πολεμήσατε αὐτούς.
10Τότε οἱ Φιλισταῖοι ἐπολέμησαν· καὶ ἐκτυπήθη ὁ Ἰσραήλ, καὶ ἔφυγεν ἕκαστος εἰς τὴν σκηνήν αὑτοῦ· καὶ ἔγεινε σφαγή μεγάλη σφόδρα· καὶ ἔπεσον ἐκ τοῦ Ἰσραήλ τριάκοντα χιλιάδες πεζοί.11Καὶ ἡ κιβωτὸς τοῦ Θεοῦ ἐπιάσθη· καὶ ἀμφότεροι οἱ υἱοὶ τοῦ Ἠλεί, Ὀφνεὶ καὶ Φινεές, ἐθανατώθησαν.

Προετοιμάσου

Πώς ξέρεις ότι ο Θεός είναι μαζί σου;

Σκέψου

Μερικές φορές κάποιος πολιτικός διακρίνεται με την απουσία του σε μια πολιτική συζήτηση ή συνέντευξη τύπου είτε εξαιτίας ασθένειας είτε από πολιτική σκοπιμότητα! Στην ιστορία μας, ο Θεός γίνεται φανερός επειδή είναι απών (το ίδιο και ο Σαμουήλ).

Αυτή η μάχη μάλλον συνέβη όταν ο Σαμουήλ μεγάλωνε ή είκοσι χρόνια μετά. Οι Φιλισταίοι ήταν μακροχρόνιοι εχθροί των Ισραηλιτών. Θυμάσαι τον Σαμψών (Κριτές 13–16); Οι ηγέτες του ισραηλιτικού στρατού θεωρούν ότι ο Θεός φταίει για την πρώτη ήττα τους. Κανείς δεν προτείνει να συμβουλευτούν τον Θεό, αλλά βρίσκουν έναν τρόπο να πάρουν τον Θεό με το μέρος τους (έτσι νομίζουν). Πρόσεξε τι λέει ο συγγραφέας για την κιβωτό της διαθήκης (εδ. 3-5).

Με την κιβωτό, οι Ισραηλίτες πιστεύουν ότι θα νικήσουν. Οι Φιλισταίοι πολεμούν πιο αποφασιστικά για τη νίκη. Ακολουθεί η απόλυτη καταστροφή (εδ. 10-11).

Ποιοι είμαστε εμείς για να απαιτούμε από τον Θεό να παίζει σύμφωνα με τους δικούς μας κανόνες; Ο Θεός είναι πανταχού παρών. Το δεχόμαστε δια πίστεως, ακόμα κι αν δεν το αισθανόμαστε. Ήταν παρών κάθε φορά στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών. Δεν έχει νόημα να κάνουμε παζάρια με τον Θεό ή δεισιδαιμονικές τελετές για να μας βοηθήσει. Αυτός αποφασίζει πότε και πώς θα ενεργήσει.

Ανταποκρίσου
Τελείωσε αυτή την προσευχή: «Κύριε Ιησού, υποσχέθηκες να είσαι μαζί μου ως τη συντέλεια του κόσμου (Ματθαίος 28:20). Επειδή το πιστεύω, σου ζητώ…».
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Άσμα Ασμάτων 1–2, Ψαλμοί 97–98

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.