loader image
Παντοτινά

Δευτέρα, 06/05/2024

Προετοιμάσου

Λατρεία προς τον αναστημένο Κύριο σημαίνει επίσης να Τον ακούμε και να υπακούμε.

Απόσπασμα της Βίβλου:
Ματθαίος 28:11-20

11Ἐνῷ δὲ αὐταὶ ἀπήρχοντο, ἰδού, τινὲς τῶν φυλάκων ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς πάντα τὰ γενόμενα,12Καὶ συναχθέντες μετὰ τῶν πρεσβυτέρων καὶ συμβουλευθέντες ἔδωκαν εἰς τοὺς στρατιώτας ἀργύρια ἱκανά,13λέγοντες· Εἴπατε ὅτι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐλθόντες διὰ νυκτὸς ἔκλεψαν αὐτόν, ἐνῷ ἡμεῖς ἐκοιμώμεθα.14Καὶ ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ἐνώπιον τοῦ ἡγεμόνος, ἡμεῖς θέλομεν πείσει αὐτὸν καὶ ἐσᾶς θέλομεν κάμει ἀμερίμνους.15Ἐκεῖνοι δὲ λαβόντες τὰ ἀργύρια, ἔπραξαν ὡς ἐδιδάχθησαν. Καὶ διεφημίσθη ὁ λόγος οὗτος παρὰ τοῖς Ἰουδαίοις μέχρι τῆς σήμερον.
16Οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ὑπῆγον εἰς τὴν Γαλιλαίαν, εἰς τὸ ὄρος ὅπου παρήγγειλεν εἰς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς.17Καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν αὐτόν, τινὲς δὲ ἐδίστασαν.18Καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς, ἐλάλησε πρὸς αὐτούς, λέγων· Ἐδόθη εἰς ἐμὲ πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς.19Πορευθέντες λοιπὸν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,20διδάσκοντες αὐτοὺς νὰ φυλάττωσι πάντα ὅσα παρήγγειλα εἰς ἐσᾶς· καὶ ἰδού, ἐγὼ εἶμαι μεθ᾿ ὑμῶν πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Ἀμήν.

Σκέψου

Την επόμενη μέρα όλοι στην Ιερουσαλήμ γνώριζαν πως ο τάφος ήταν άδειος. Τι είχε συμβεί; Σίγουρα κάτι είχε γίνει. Θα ήταν ενδιαφέρον να μάθουμε τι σκέφτονταν ιερατείο και θρησκευτικοί άρχοντες. Αισθάνονταν πως έπρεπε να επινοήσουν μια ψεύτικη ιστορία σχετικά με το γεγονός. Όμως οι μαθητές γνώριζαν πως ο Χριστός είχε αναστηθεί από τους νεκρούς. Τις μέρες που ακολούθησαν, Τον είδαν ζωντανό αρκετές φορές· μίλησε μαζί τους στην Ιερουσαλήμ και στη Γαλιλαία· και τους έστειλε να μιλήσουν σε όλο τον κόσμο. Αυτό και έκαναν!

Πρόσεξες όλα τα «πάσα» και «πάντα» στα τελευταία εδάφια; «Πάσα εξουσία» (εδ. 18), «πάντα τα έθνη» (εδ. 19), «πάντα όσα παρήγγειλα» (εδ. 20) και «πάσας τας ημέρας» (εδ. 20). Ο Κύριος Ιησούς Χριστός δεν γίνεται να περιοριστεί ή να υποτιμηθεί. Δεν υπάρχει τίποτα στον ουρανό ή στη γη, το οποίο δεν εξουσιάζει. Δεν υπάρχει έθνος ή φυλή ή ομάδα που να βρίσκεται έξω από τα σχέδια και τον σκοπό του ευαγγελίου.

Του αξίζει η αγάπη και η υπακοή μας με όλη την καρδιά, ψυχή, νου και δύναμή μας. Δεν μας στέλνει απλά σε κάποιο απροσδιόριστο μέλλον· έρχεται ο ίδιος μαζί μας.

Ανταποκρίσου
Διάλεξε μια χώρα και προσευχήσου. (Καλύτερα, κάνε το για πολλές χώρες!) Προσευχήσου για τους νέους πιστούς, ποιμένες, ευαγγελιστές και όσους υποφέρουν εκεί.
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Β΄ Σαμουήλ 1–2, Ψαλμός 50

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.