loader image
Πλησιάζοντας τον Θεό

Πέμπτη, 25/05/2023

Εισαγωγή:

Έξοδος 28–34
Η συνάντηση, ο πανικός και ο Μωυσής

Πώς γίνεται ο άγιος Θεός να πλησιάζει αμαρτωλούς ανθρώπους και αυτοί να ζουν; Στα κεφάλαια της Εξόδου που θα διαβάσουμε, θα εξετάσουμε από πολλές διαφορετικές πλευρές αυτή την ερώτηση. Θα έρθουμε αντιμέτωποι με την υπεροχή του Θεού και με την απόλυτη ανικανότητά μας να πλησιάσουμε το δικό Του μεγαλείο. Θα δούμε το κόστος της εξιλέωσης από την αμαρτία και την ενοχή που τη συνοδεύει χωρίς να κρυβόμαστε πίσω από δικαιολογίες και προσπάθειες εκλογίκευσης της κατάστασης. Η εξιλέωση απαιτεί αίμα και θυσίες… σοκαριστικό και ενοχλητικό και ίσως δύσκολο για τη μοντέρνα εποχή μας. Πολλά από τα αναγνώσματα έχουν αρκετές λεπτομέρειες, αλλά σε ενθαρρύνω να μην τα προσπεράσεις. Μελέτησε κάθε εδάφιο αργά και προσεκτικά και ζήτα από τον Θεό να σου μιλήσει μέσα από τον λόγο Του. Ακόμα κι αν σου είναι δύσκολο να το συσχετίσεις με το σήμερα, συνέχισε να συναντάς τον Θεό μέσα στον λόγο Του.

Η Παλαιά Διαθήκη μάς προσφέρει μοναδικές αλήθειες για τον Ιησού (Λουκάς 24:27), είτε μέσω προφητειών και προετοιμασίας για τον Χριστό και το έργο Του, είτε με αναφορά σε Αυτόν και στο έργο Του. Επομένως, καθώς διαβάζεις την Έξοδο, μπορείς να γνωρίσεις τον Ιησού πιο καθαρά και πιο βαθιά. Καθώς μας θαμπώνει η αγιότητα του Θεού, ας κοιτάξουμε τον Ιησού, ο οποίος άφησε τον ουρανό και πήρε σάρκα και οστά. Καθώς διαβάζουμε για τη δύναμη του Θεού και τη δίκαιη κρίση Του, ας ευχαριστήσουμε τον Ιησού που πήρε πάνω Του αυτή την κρίση. Καθώς βλέπουμε τους Ισραηλίτες να μην υπακούν, ας ευχαριστήσουμε τον Ιησού που συγχώρησε και έσωσε ανθρώπους σαν και μας.

Προετοιμάσου

«Λύχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου και φως εις τας τρίβους μου» (Ψαλμός 119:105).

Απόσπασμα της Βίβλου:
Έξοδος 28:1-30

1Καὶ σὺ προσάγαγε πρὸς σεαυτὸν Ἀαρὼν τὸν ἀδελφὸν σου καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ, ἐκ μέσου τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, διὰ νὰ ἱερατεύωσιν εἰς ἐμέ, Ἀαρών, Ναδὰβ καὶ Ἀβιούδ, Ἐλεάζαρ καὶ Ἰθάμαρ, τοὺς υἱοὺς τοῦ Ἀαρών.2Καὶ θέλεις κάμει στολήν ἁγίαν εἰς τὸν Ἀαρὼν τὸν ἀδελφὸν σου πρὸς δόξαν καὶ τιμήν.3Καὶ σὺ λάλησον πρὸς πάντας τοὺς σοφοὺς τὴν καρδίαν, τοὺς ὁποίους ἐγὼ ἐνέπλησα ἀπὸ πνεύματος σοφίας, νὰ κάμωσι τὴν στολήν τοῦ Ἀαρών, διὰ νὰ καθιερώσῃς αὐτόν, ὥστε νὰ ἱερατεύῃ εἰς ἐμέ.4Καὶ αὕτη εἶναι ἡ στολή τὴν ὁποίαν θέλουσι κάμει· περιστήθιον καὶ ἐφὸδ καὶ ποδήρης καὶ χιτὼν κεντητός, μίτρα καὶ ζώνη· καὶ θέλουσι κάμει στολὰς ἁγίας εἰς τὸν Ἀαρὼν τὸν ἀδελφὸν σου, καὶ εἰς τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ, διὰ νὰ ἱερατεύωσιν εἰς ἐμέ.5Καὶ αὐτοὶ θέλουσι λάβει τὸ χρυσίον καὶ τὸ κυανοῦν καὶ τὸ πορφυροῦν καὶ τὸ κόκκινον καὶ τὴν βύσσον.
6Καὶ θέλουσι κάμει τὸ ἐφὸδ ἐκ χρυσίου, ἐκ κυανοῦ καὶ πορφυροῦ, ἐκ κοκκίνου καὶ βύσσου κεκλωσμένης, ἐντέχνου ἐργασίας·7θέλει ἔχει τὰς δύο ἐπωμίδας αὐτοῦ συναπτὰς κατὰ τὰ δύο ἄκρα αὐτοῦ, ὥστε νὰ συνάπτωνται.8Καὶ ἡ κεντητή ζώνη τοῦ ἐφόδ, ἡ ἐπ᾿ αὐτό, θέλει εἶσθαι ἐκ τοῦ αὐτοῦ, κατὰ τὴν ἐργασίαν αὐτοῦ· ἐκ χρυσίου, ἐκ κυανοῦ καὶ πορφυροῦ καὶ κοκκίνου καὶ βύσσου κεκλωσμένης.9Καὶ θέλεις λάβει δύο ὀνυχίτας λίθους, καὶ θέλεις ἐγχαράξει ἐπ᾿ αὐτοὺς τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ἰσραήλ·10ἕξ ἐκ τῶν ὀνομάτων αὐτῶν ἐπὶ τοῦ ἑνὸς λίθου καὶ τὰ λοιπὰ ἕξ ὀνόματα ἐπὶ τοῦ ἄλλου λίθου, κατὰ τὰς γενέσεις αὐτῶν·11μὲ ἐργασίαν λιθογλύφου κατὰ τὴν γλυφήν τῆς σφραγίδος, θέλεις ἐγχαράξει τοὺς δύο λίθους μὲ τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ἰσραήλ· θέλεις ἐναρμόσει αὐτοὺς εἰς χρυσοῦς οἰκίσκους.12Καὶ θέλεις θέσει τοὺς δύο λίθους ἐπὶ τῶν ἐπωμίδων τοῦ ἐφὸδ, λίθους μνημοσύνης εἰς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ· καὶ ὁ Ἀαρὼν θέλει βαστάζει τὰ ὀνόματα αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου ἐπὶ τῶν δύο ὤμων αὑτοῦ εἰς μνημόσυνον.
13Καὶ θέλεις κάμει οἰκίσκους χρυσοῦς·14καὶ δύο ἁλύσεις ἐκ καθαροῦ χρυσίου ἐπὶ τῶν ἄκρων· ἐργασίαν πλεκτήν θέλεις κάμει αὐτάς, καὶ θέλεις συνάψει τὰς πλεκτὰς ἁλύσεις μὲ τοὺς οἰκίσκους.
15Καὶ θέλεις κάμει τὸ περιστήθιον τῆς κρίσεως ἐντέχνου ἐργασίας· κατὰ τὴν ἐργασίαν τοῦ ἐφὸδ θέλεις κάμει αὐτὸ· ἐκ χρυσίου, κυανοῦ, καὶ πορφυροῦ καὶ κοκκίνου καὶ βύσσου κεκλωσμένης θέλεις κάμει αὐτό·16τετράγωνον θέλει εἶσθαι διπλοῦν· μιᾶς σπιθαμῆς τὸ μῆκος αὐτοῦ καὶ μιᾶς σπιθαμῆς τὸ πλάτος αὐτοῦ.
17Καὶ θέλεις ἐναρμόσει εἰς αὐτὸ λίθους, τέσσαρας σειρὰς λίθων· σειρὰ σαρδίου, τοπαζίου καὶ σμαράγδου θέλει εἶσθαι πρώτη σειρά·18καὶ ἡ δευτέρα σειρά, ἄνθραξ, σάπφειρος καὶ ἀδάμας·19καὶ ἡ τρίτη σειρά, λιγύριον, ἀχάτης καὶ ἀμέθυστος·20καὶ ἡ τετάρτη σειρά, βηρύλλιον καὶ ὄνυξ καὶ ἴασπις· ἐνηρμοσμένοι θέλουσιν εἶσθαι εἰς τοὺς χρυσοῦς οἰκίσκους αὐτῶν·21καὶ οἱ λίθοι θέλουσιν εἶσθαι μὲ τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, δώδεκα, κατὰ τὰ ὀνόματα αὐτῶν, κατὰ τὴν γλυφήν τῆς σφραγίδος· ἕκαστος μὲ τὸ ὄνομα αὐτοῦ θέλουσιν εἶσθαι κατὰ τὰς δώδεκα φυλὰς.
22Καὶ θέλεις κάμει ἐπὶ τὸ περιστήθιον ἁλύσεις κατὰ τὰ ἄκρα, πλεκτῆς ἐργασίας ἐκ χρυσίου καθαροῦ.23Καὶ θέλεις κάμει ἐπὶ τὸ περιστήθιον δύο κρίκους χρυσοῦς, καὶ θέλεις περάσει τοὺς δύο κρίκους εἰς τὰ δύο ἄκρα τοῦ περιστηθίου.24Καὶ θέλεις περάσει τὰς δύο πλεκτὰς ἁλύσεις χρυσὰς εἰς τοὺς δύο κρίκους, τοὺς εἰς τὰ ἄκρα τοῦ περιστηθίου.25Καὶ τὰ ἄλλα δύο ἄκρα τῶν δύο πλεκτῶν ἁλύσεων θέλεις συνάψει μὲ τοὺς δύο οἰκίσκους καὶ θέλεις βάλει αὐτοὺς εἰς τὰς ἐπωμίδας τοῦ ἐφὸδ ἔμπροσθεν αὐτοῦ.26Καὶ θέλεις κάμει δύο κρίκους χρυσοῦς καὶ θέλεις βάλει αὐτοὺς ἐπὶ τῶν δύο ἄκρων τοῦ περιστηθίου εἰς τὸ χεῖλος αὐτοῦ, τὸ ὁποῖον εἶναι κατὰ τὸ μέρος τοῦ ἐφὸδ ἔσωθεν·27καὶ θέλεις κάμει δύο ἄλλους κρίκους χρυσοῦς, καὶ θέλεις βάλει αὐτοὺς εἰς τὰ δύο πλάγια τοῦ ἐφὸδ κάτωθεν, πρὸς τὸ ἐμπροσθινὸν μέρος αὐτοῦ, ἀντικρὺ τῆς ἄλλης ἑνώσεως αὐτοῦ, ἄνωθεν τῆς κεντητῆς ζώνης τοῦ ἐφόδ.28Καὶ θέλουσι δένει τὸ περιστήθιον διὰ τῶν κρίκων αὐτοῦ εἰς τοὺς κρίκους τοῦ ἐφὸδ μὲ ταινίαν ἐκ κυανοῦ, διὰ νὰ ἦναι ἄνωθεν τῆς κεντητῆς ζώνης τοῦ ἐφὸδ καὶ διὰ νὰ μή ἦναι τὸ περιστήθιον κεχωρισμένον ἀπὸ τοῦ ἐφόδ.
29Καὶ ὁ Ἀαρὼν θέλει βαστάζει τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ἰσραήλ ἐν τῷ περιστηθίῳ τῆς κρίσεως ἐπὶ τῆς καρδίας αὑτοῦ, ὅταν εἰσέρχηται εἰς τὸ ἅγιον, εἰς μνημόσυνον ἐνώπιον τοῦ Κυρίου διαπαντός.30Καὶ θέλεις βάλει εἰς τὸ περιστήθιον τῆς κρίσεως τὸ Οὐρὶμ καὶ τὸ Θουμμίμ, καὶ θέλουσιν εἶσθαι ἐπὶ τῆς καρδίας τοῦ Ἀαρών, ὅταν εἰσέρχηται ἐνώπιον τοῦ Κυρίου· καὶ ὁ Ἀαρὼν θέλει βαστάζει τὴν κρίσιν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ ἐπὶ τῆς καρδίας αὑτοῦ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου διαπαντός.

Σκέψου

Χρυσό, μπλε, μοβ και κόκκινο (εδ. 5). Περιστήθιο, εφόδ, μακρύς χιτώνας, κεντητός χιτώνας, μίτρα, ζώνη (εδ. 4). Σε αντίθεση με τις τάσεις της μόδας, τα ρούχα που περιγράφονται εδώ δεν έχουν σκοπό να στρέψουν την προσοχή σε αυτόν που τα φοράει. Αυτά είναι τα ρούχα που έπρεπε να φοράει ο Ααρών για να χειροτονηθεί και για να εκτελεί το ιερό καθήκον του ως αρχιερέας. Αυτά τα ρούχα τού έδιναν την αξιοπρέπεια και την τιμή που απαιτούσε ο ρόλος τους (εδ. 2). Σκέψου για μια στιγμή: πώς πλησίασες τον Θεό σήμερα καθώς ξεκίνησες να διαβάζεις τον λόγο Του; Έβαλες κάποια ιδιαίτερα ρούχα ή μήπως έκανες κάποια τελετή εξαγνισμού ώστε να μην πεθάνεις; Ευχαρίστησε τον Ιησού που σου έδωσε τη δυνατότητα να πλησιάσεις τον Θεό όπως είσαι, ντυμένος με τον βασιλικό χιτώνα της δικαιοσύνης Του (βλ. Ησαΐας 61:10).

Κάθε περιγραφή στην Παλαιά Διαθήκη για τους ιερείς και τα καθήκοντά τους μας δείχνει τον Ιησού, τον τέλειο αρχιερέα (Εβραίους 7:26-27). Δεν χρειάζεται να φορέσει περιστήθιο για να πάρει μια απόφαση (εδ. 15), ούτε χρειάζεται να Του υπενθυμίσουν τα ονόματα όσων Του ανήκουν (εδ. 21-29). Ο τέλειος αρχιερέας δεν ξεχνά ούτε χάνει κανέναν, ούτε κι εσένα (βλ. Αποκάλυψη 21:27, Ιωάννης 10:28-29).

Ανταποκρίσου
Είτε είσαι υπάλληλος ή εργοδότης, πληρώνεσαι ή είσαι εθελοντής, ζήτα από τον Θεό σοφία και ικανότητα (εδ. 3) ώστε να Τον υπηρετείς.
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Α΄ Βασιλέων 18–19, Α΄ Κορινθίους 16

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.