loader image
Σήμερα είναι η μέρα

Παρασκευή, 29/03/2024

Προετοιμάσου

Ησύχασε την καρδιά σου ενώπιον του Κυρίου και ζήτα Του να σου μιλήσει σήμερα.

Απόσπασμα της Βίβλου:
Ματθαίος 24:36-51

36Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ τῆς ὥρας οὐδεὶς γινώσκει, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν, εἰμή ὁ Πατήρ μου μόνος·
37καὶ καθὼς αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε, οὕτω θέλει εἶσθαι καὶ ἡ παρουσία τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.38Διότι καθὼς ἐν ταῖς ἡμέραις ταῖς πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ ἦσαν τρώγοντες καὶ πίνοντες, νυμφευόμενοι καὶ νυμφεύοντες, ἕως τῆς ἡμέρας καθ᾿ ἥν ὁ Νῶε εἰσῆλθεν εἰς τὴν κιβωτόν,39καὶ δὲν ἐνόησαν, ἑωσοῦ ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἐσήκωσε πάντας, οὕτω θέλει εἶσθαι καὶ ἡ παρουσία τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 40Τότε δύο θέλουσιν εἶσθαι ἐν τῷ ἀγρῷ· ὁ εἷς παραλαμβάνεται καὶ ὁ εἷς ἀφίνεται·41δύο γυναῖκες θέλουσιν ἀλέθει ἐν τῷ μύλῳ, μία παραλαμβάνεται καὶ μία ἀφίνεται.
42Ἀγρυπνεῖτε λοιπόν, διότι δὲν ἐξεύρετε ποίᾳ ὥρᾳ ἔρχεται ὁ Κύριος ὑμῶν.43Τοῦτο δὲ γινώσκετε ὅτι ἐὰν ἤξευρεν ὁ οἰκοδεσπότης ἐν ποίᾳ φυλακῇ τῆς νυκτὸς ἔρχεται ὁ κλέπτης, ἤθελεν ἀγρυπνήσει καὶ δὲν ἤθελεν ἀφήσει νὰ διορυχθῇ ἡ οἰκία αὐτοῦ.44Διὰ τοῦτο καὶ σεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι, διότι καθ᾿ ἥν ὥραν δὲν στοχάζεσθε, ἔρχεται ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.
45Τίς λοιπὸν εἶναι ὁ πιστὸς καὶ φρόνιμος δοῦλος, τὸν ὁποῖον ὁ κύριος αὐτοῦ κατέστησεν ἐπὶ τῶν ὑπηρετῶν αὑτοῦ, διὰ νὰ δίδῃ εἰς αὐτοὺς τὴν τροφήν ἐν καιρῷ;46Μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, τὸν ὁποῖον ὅταν ἔλθῃ ὁ κύριος αὐτοῦ θέλει εὑρεῖ πράττοντα οὕτως. 47Ἀληθῶς σᾶς λέγω ὅτι θέλει καταστήσει αὐτὸν ἐπὶ πάντων τῶν ὑπαρχόντων αὑτοῦ.48Ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ κακὸς ἐκεῖνος δοῦλος ἐν τῇ καρδίᾳ αὑτοῦ, Βραδύνει νὰ ἔλθῃ ὁ κύριός μου,49καὶ ἀρχίσῃ νὰ δέρῃ τοὺς συνδούλους, νὰ τρώγῃ δὲ καὶ νὰ πίνῃ μετὰ τῶν μεθυόντων,50θέλει ἐλθεῖ ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου καθ᾿ ἥν ἡμέραν δὲν προσμένει καὶ καθ᾿ ἥν ὥραν δὲν ἐξεύρει,51καὶ θέλει ἀποχωρίσει αὐτόν, καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ θέλει θέσει μετὰ τῶν ὑποκριτῶν· ἐκεῖ θέλει εἶσθαι ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ τριγμὸς τῶν ὁδόντων.

Σκέψου

Ο Ιησούς χρησιμοποιεί διάφορες εικόνες σε αυτή την περικοπή για να ενισχύσει την αίσθηση των εδαφίων 36, 42 και 44: κανείς δεν γνωρίζει πότε θα επιστρέψει ο Κύριος. Πρώτον, η επιστροφή Του συγκρίνεται με την εποχή του Νώε (εδ. 37-39), όταν οι άνθρωποι συνέχιζαν η ζωή τους κανονικά μέχρι που ήρθε ο κατακλυσμός. Δεύτερον, φανταζόμαστε δυο ανθρώπους να δουλεύουν μαζί (εδ. 40-41), ο ένας εκ των οποίων «παραλαμβάνεται». Τρίτον, ρωτάει ο Ιησούς, δεν θα παίρναμε τα μέτρα μας για να αποτραπεί μια ληστεία (εδ. 43); Και, τέλος, καλούμαστε να συγκρίνουμε το παράδειγμα του πιστού και του κακού υπηρέτη, τους οποίους άφησε επικεφαλής ο αφέντης όταν έφυγε.

Έτσι, ας σκεφτούμε την ερώτηση στο εδάφιο 45. Είμαστε πιστοί στα πράγματα τα οποία μας έχει εμπιστευθεί; Χρησιμοποιούμε τη θέση μας για να ευλογήσουμε άλλους ή για να τους εκμεταλλευτούμε (σύγκρινε το 45 με το 49); Το βρίσκω εύκολο να φανταστώ θετικές αλλαγές στη ζωή μου ξεκινώντας με την αυριανή μέρα. Αλλά όταν έρχεται το αύριο, οι καλές μου προθέσεις συνήθως παίρνουν παράταση μια ή δυο βδομάδες! Ο Ιησούς μάς λέει: Σημασία έχει το τώρα. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πότε θα επιστρέψει, επομένως να ζούμε σαν αυτό να πρόκειται να γίνει σήμερα.

Ανταποκρίσου
Υπάρχουν κομμάτια της ζωής σου που θεωρείς πως δεν θα άρεσαν στον Ιησού, αν επέστρεφε τώρα; Μίλα Του για όσα γνωρίζεις πως πρέπει να αλλάξουν.
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Δευτερονόμιο 29–30, Ψαλμός 36

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.