loader image
Σοφία για το σωστό

Τετάρτη, 24/05/2023

Απόσπασμα της Βίβλου:
Ρωμαίους 16:17-27

17Σᾶς παρακαλῶ δέ, ἀδελφοί, νὰ προσέχητε τοὺς ποιοῦντας τὰς διχοστασίας καὶ τὰ σκάνδαλα ἐναντίον τῆς διδαχῆς, τὴν ὁποίαν σεῖς ἐμάθετε, καὶ ἀπομακρύνεσθε ἀπ᾿ αὐτῶν.18Διότι οἱ τοιοῦτοι δὲν δουλεύουσι τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ἀλλὰ τὴν ἑαυτῶν κοιλίαν, καὶ διὰ λόγων καλῶν καὶ κολακευτικῶν ἐξαπατῶσι τὰς καρδίας τῶν ἀκάκων·
19διότι ἡ ὑπακοή σας διεφημίσθη εἰς πάντας. Ὅσον λοιπὸν διὰ σᾶς χαίρω· θέλω δὲ νὰ ἦσθε σοφοὶ μὲν εἰς τὸ ἀγαθόν, ἁπλοὶ δὲ εἰς τὸ κακόν.20Ὁ δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης ταχέως θέλει συντρίψει τὸν Σατανᾶν ὑπὸ τοὺς πόδας σας. Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἴη μεθ᾿ ὑμῶν. Ἀμήν.
21Σᾶς ἀσπάζονται ὁ Τιμόθεος ὁ συνεργὸς μου, καὶ Λούκιος καὶ Ἰάσων καὶ Σωσίπατρος οἱ συγγενεῖς μου.22Σᾶς ἀσπάζομαι ἐν Κυρίῳ ἐγὼ ὁ Τέρτιος, ὁ γράψας τὴν ἐπιστολήν.
23Σᾶς ἀσπάζεται ὁ Γάϊος ὁ φιλοξενῶν ἐμὲ καὶ τὴν ἐκκλησίαν ὅλην. Σᾶς ἀσπάζεται Ἔραστος ὁ οἰκονόμος τῆς πόλεως καὶ Κούαρτος ὁ ἀδελφός.24Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν· ἀμήν.25Εἰς δὲ τὸν δυνάμενον νὰ σᾶς στηρίξῃ κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου καὶ τὸ κήρυγμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατὰ τὴν ἀποκάλυψιν τοῦ μυστηρίου τοῦ σεσιωπημένου μὲν ἀπὸ χρόνων αἰωνίων,26φανερωθέντος δὲ τώρα διὰ προφητικῶν γραφῶν κατ᾿ ἐπιταγήν τοῦ αἰωνίου Θεοῦ καὶ γνωρισθέντος εἰς πάντα τὰ ἔθνη πρὸς ὑπακοήν πίστεως,27εἰς τὸν μόνον σοφὸν Θεὸν ἔστω ἡ δόξα διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

Προετοιμάσου

Πότε τα φαινόμενα ήταν πιο σημαντικά από την ουσία στη χριστιανική σου ζωή;

Σκέψου

Ο Παύλος κλείνει την επιστολή με δοξολογία (εδ. 25-27) για το κήρυγμα του ευαγγελίου και την είσοδο των εθνικών στον λαό του Θεού, όπως είχε υποσχεθεί ο Θεός στον Αβραάμ (Ρωμαίους 4:16-18). Αλλά ο Παύλος προειδοποιεί τους πιστούς της Ρώμης να είναι επιφυλακτικοί με όσους φέρνουν διαιρέσεις και εμπόδια (εδ. 17).

Ίσως προκαλεί έκπληξη ότι ο Παύλος έχει πει ότι είναι ελεύθεροι να τελούν πρακτικές που δεν απαιτούνται, εάν σκοπός τους είναι να τιμήσουν τον Θεό (Ρωμαίους 14:5-6). Τότε η διαφωνία ερχόταν καθώς άνθρωποι που αποδέχονταν τον Μεσσία και στήριζαν στον Σταυρό την πίστη τους προσπαθούσαν να επιλύσουν τις διαφορές τους για κάποια πρακτικά θέματα. Εδώ όμως η διαφορά έγκειται στο τι αντιτίθεται στο ευαγγέλιο. Ο Παύλος λέει ότι ξέρουν την αλήθεια του ευαγγελίου. Να τα υπολογίζουν λοιπόν όλα σύμφωνα με αυτό και να απορρίπτουν καθετί άλλο, με εμπιστοσύνη στον Θεό ότι θα τους βοηθήσει να νικήσουν τον εχθρό (εδ. 20). Δεν ξέρουμε αν ο Παύλος είχε στον νου του συγκεκριμένους δασκάλους, αλλά ξέρουμε ότι υποπτεύεται πως το κίνητρό τους είναι να κερδίσουν δύναμη και επιρροή στην εκκλησία της Ρώμης (εδ. 18). Ο Παύλος προειδοποιεί να απορρίπτουν τέτοιους δασκάλους, βλέποντας την ουσία και όχι τα φαινόμενα (εδ. 18β).

Ανταποκρίσου
Σκέψου όσους διαταράσσουν τη ζωή της εκκλησίας. Ζήτα από τον Θεό πνεύμα διάκρισης για τα κίνητρά τους και προσευχής γι’ αυτούς.
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Α΄ Βασιλέων 16–17, Ψαλμοί 58–59

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.