loader image
Σπίτι με τον Θεό

Κυριακή, 26/05/2024

Προετοιμάσου

Κατάγραψε τους λόγους γιατί ο Κύριος είναι άξιος λατρείας και πρόσφερέ Του προσευχή και λατρεία.

Απόσπασμα της Βίβλου:
Ψαλμός 48

1[Ὠδή Ψαλμοῦ διὰ τοὺς υἱοὺς Κορέ.] Μέγας ὁ Κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα ἐν τῇ πόλει τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, τῷ ὄρει τῆς ἁγιότητος αὐτοῦ.
2Ὡραῖον τὴν θέσιν, χαρὰ πάσης τῆς γῆς, εἶναι τὸ ὄρος Σιών, πρὸς τὰ πλάγια τοῦ βορρᾶ· ἡ πόλις τοῦ Βασιλέως τοῦ μεγάλου·
3ὁ Θεὸς ἐν τοῖς παλατίοις αὐτῆς γνωρίζεται ὡς προπύργιον.
4Διότι, ἰδού, οἱ βασιλεῖς συνήχθησαν· διῆλθον ὁμοῦ.
5Αὐτοί, ὡς εἶδον, ἐθαύμασαν· ἐταράχθησαν καὶ μετὰ σπουδῆς ἔφυγον.
6Τρόμος συνέλαβεν αὐτοὺς ἐκεῖ· πόνοι ὡς τικτούσης.
7Δι᾿ ἀνέμου ἀνατολικοῦ συντρίβεις τὰ πλοῖα τῆς Θαρσείς.
8Καθὼς ἠκούσαμεν, οὕτω καὶ εἴδομεν ἐν τῇ πόλει τοῦ Κυρίου τῶν δυνάμεων, ἐν τῇ πόλει τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· ὁ Θεὸς θέλει θεμελιώσει αὐτήν εἰς τὸν αἰῶνα.
Διάψαλμα.

9Μελετῶμεν, Θεέ, τὸ ἔλεός σου ἐν μέσῳ τοῦ ναοῦ σου.
10Κατὰ τὸ ὄνομά σου, Θεέ, οὕτω καὶ ἡ αἴνεσίς σου εἶναι ἕως τῶν περάτων τῆς γῆς· ἡ δεξιὰ σου εἶναι πλήρης δικαιοσύνης.
11Ἄς εὐφραίνεται τὸ ὄρος Σιών, ἄς ἀγάλλωνται αἱ θυγατέρες τοῦ Ἰούδα διὰ τὰς κρίσεις σου.
12Κυκλώσατε τὴν Σιὼν καὶ περιέλθετε αὐτήν· ἀριθμήσατε τοὺς πύργους αὐτῆς.
13Θέσατε τὴν προσοχήν σας εἰς τὰ περιτειχίσματα αὐτῆς· περιεργάσθητε τὰ παλάτια αὐτῆς· διὰ νὰ διηγῆσθε εἰς γενεάν μεταγενεστέραν·
14Διότι οὗτος ὁ Θεὸς εἶναι ὁ Θεὸς ἡμῶν εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος· αὐτὸς θέλει ὁδηγεῖ ἡμᾶς μέχρι θανάτου.

Σκέψου

Η αρχαία Ιερουσαλήμ ήταν ένας οχυρωμένος οικισμός στις πλαγιές του όρους Σιών. Δεν ήταν η στρατηγική τοποθεσία που έκανε τη διαφορά, αλλά η παρουσία του Θεού με τον λαό Του (εδ. 2-3, 7-8). Όπως οι πολλαπλές στρώσεις μιας ρώσικης κούκλας, μέσα στην πόλη ήταν ο ναός και μέσα στον ναό ήταν τα άγια των αγίων και μέσα εκεί ήταν η κιβωτός της διαθήκης. Και ο Θεός είχε υποσχεθεί να ζει με τον λαό Του και παρουσιαζόταν πάνω από την κιβωτό (βλ. και Έξοδος 25:22, Αριθμοί 7:89). Η παρουσία του Θεού έφερνε ασφάλεια (εδ. 8) και αγαλλίαση (εδ. 9).

Θα ήταν εύκολο να τραγουδήσουν αυτό τον Ψαλμό όταν ο Θεός κατατρόπωνε τους εχθρούς τους (εδ. 4-7, Β΄ Βασιλέων 19:32-36). Ωστόσο, υπήρχε ψυχική αναζήτηση, αμφιβολία και θρήνος, όταν αργότερα η πόλη και ο ναός καταστράφηκαν. Πώς μπορούσε να κατανοήσει ο λαός του Θεού τα εδάφια 8-10 και 14, όταν βρέθηκε ανάμεσα στα ερείπια; Πώς μπορούμε να κατανοήσουμε τις αλήθειες της αγάπης και δικαιοσύνης του Θεού (εδ. 9-10), όταν η ζωή καταρρέει γύρω μας; Ίσως η Αποκάλυψη 21 δίνει την απάντηση: Ο Θεός έχει αναδείξει μια ασφαλή πόλη όπου θα ζήσουμε με τον μεγάλο βασιλιά, όπου όλοι (έθνη, πόλεις, χωριά) θα θαυμάζουν την ατελείωτη αγάπη Του (εδ. 9).

Ανταποκρίσου
Απομνημόνευσε το εδ. 14 ώστε, όταν αντιμετωπίζεις δυσκολίες στη βδομάδα σου, να εμπιστεύεσαι ότι Αυτός «θέλει οδηγεί ημάς μέχρι θανάτου».
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Α΄ Βασιλέων 20–21, Β΄ Κορινθίους 1

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.