loader image
Στενά περιθώρια

Τρίτη, 12/09/2023

Προετοιμάσου

Τι συμβαίνει στο μυαλό και το σώμα σου; Ζήτα από τον Θεό τη δική Του ηρεμία.

Απόσπασμα της Βίβλου:
Α' Σαμουήλ 13:1-22

1Ὁ Σαοὺλ ἦτο βασιλεὺς ἑνὸς ἔτους· ἀφοῦ δὲ ἐβασίλευσε δύο ἔτη ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ,2ἐξέλεξεν ὁ Σαοὺλ εἰς ἑαυτὸν τρεῖς χιλιάδας ἐκ τοῦ Ἰσραήλ· καὶ ἦσαν μετὰ τοῦ Σαοὺλ δύο χιλιάδες ἐν Μιχμὰς καὶ ἐν τῷ ὄρει Βαιθήλ, καὶ χίλιοι ἦσαν μετὰ τοῦ Ἰωνάθαν ἐν Γαβαὰ τοῦ Βενιαμίν· τὸ δὲ ὑπόλοιπον τοῦ λαοῦ ἐξαπέστειλεν ἕκαστον εἰς τὴν σκηνήν αὐτοῦ.
3Καὶ ἐπάταξεν ὁ Ἰωνάθαν τὴν φρουρὰν τῶν Φιλισταίων τὴν ἐν τῷ βουνῷ· καὶ ἤκουσαν οἱ Φιλισταῖοι. Καὶ ἐσάλπισεν ὁ Σαοὺλ διὰ τῆς σάλπιγγος ἐν πάσῃ τῇ γῇ, λέγων, Ἄς ἀκούσωσιν οἱ Ἑβραῖοι.4Καὶ πᾶς ὁ Ἰσραήλ ἤκουσε νὰ λέγωσιν, Ἐπάταξεν ὁ Σαοὺλ τὴν φρουράν τῶν Φιλισταίων, καὶ μάλιστα ὁ Ἰσραήλ μισεῖται ὑπὸ τῶν Φιλισταίων. Καὶ συνήχθη ὁ λαὸς κατόπιν τοῦ Σαοὺλ ἐν Γαλγάλοις.
5Οἱ δὲ Φιλισταῖοι συνηθροίσθησαν διὰ νὰ πολεμήσωσι μετὰ τοῦ Ἰσραήλ, τριάκοντα χιλιάδες ἁμαξῶν καὶ ἕξ χιλιάδες ἱππέων καὶ λαὸς ὡς ἡ ἄμμος ἡ ἐπὶ τοῦ χείλους τῆς θαλάσσης κατὰ τὸ πλῆθος· καὶ ἀνέβησαν καὶ ἐστρατοπέδευσαν ἐν Μιχμάς, πρὸς ἀνατολὰς τῆς Βαὶθ-αὐέν.6Ὅτε οἱ ἄνδρες τοῦ Ἰσραήλ εἶδον ὅτι ἦσαν ἐν ἀμηχανίᾳ, διότι ὁ λαὸς ἐμικροψύχει, τότε ἐκρύπτετο ὁ λαὸς εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰ πυκνόφυτα καὶ εἰς τοὺς βράχους καὶ εἰς τὰ ὀχυρὰ μέρη καὶ εἰς τοὺς λάκκους.
7Καὶ τινες ἐκ τῶν Ἑβραίων διέβησαν τὸν Ἰορδάνην πρὸς τὴν γῆν Γὰδ καὶ Γαλαάδ. Ὁ δὲ Σαοὺλ αὐτὸς ἦτο ἀκόμη ἐν Γαλγάλοις· καὶ πᾶς ὁ λαὸς τρέμων κατόπιν αὐτοῦ.8Καὶ περιέμεινεν ἑπτὰ ἡμέρας, κατὰ τὸν διωρισμένον καιρὸν ὑπὸ τοῦ Σαμουήλ· ἀλλ᾿ ὁ Σαμουήλ δὲν ἤρχετο εἰς Γάλγαλα· καὶ ὁ λαὸς διεσκορπίζετο ἀπὸ πλησίον αὐτοῦ.9Καὶ εἶπεν ὁ Σαούλ, Φέρετε ἐδὼ πρὸς ἐμὲ τὸ ὁλοκαύτωμα, καὶ τὰς εἰρηνικὰς προσφοράς. Καὶ προσέφερε τὸ ὁλοκαύτωμα.10Καὶ ὡς ἐτελείωσε προσφέρων τὸ ὁλοκαύτωμα, ἰδού, ἦλθεν ὁ Σαμουήλ· καὶ ἐξῆλθεν ὁ Σαοὺλ εἰς συνάντησιν αὐτοῦ, διὰ νὰ χαιρετήσῃ αὐτόν.11Καὶ εἶπεν ὁ Σαμουήλ, Τί ἔκαμες; Καὶ ἀπεκρίθη ὁ Σαούλ, Ἐπειδή εἶδον ὅτι ὁ λαὸς διεσκορπίζετο ἀπ᾿ ἐμοῦ, καὶ σὺ δὲν ἦλθες τὴν διωρισμένην ἡμέραν, οἱ δὲ Φιλισταῖοι συνηθροίζοντο εἰς Μιχμάς,12διὰ τοῦτο εἶπα, Τώρα θέλουσι καταβῆ οἱ Φιλισταῖοι ἐναντίον μου εἰς Γάλγαλα, καὶ ἐγὼ δὲν ἔκαμα δέησιν πρὸς τὸν Κύριον· ἐτόλμησα λοιπόν, καὶ προσέφερα τὸ ὁλοκαύτωμα.13Καὶ εἶπεν ὁ Σαμουήλ πρὸς τὸν Σαούλ, Σύ ἔπραξας ἀφρόνως· δὲν ἐφύλαξας τὸ πρόσταγμα Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου, τὸ ὁποῖον προσέταξεν εἰς σέ· διότι τώρα ὁ Κύριος ἤθελε στερεώσει τὴν βασιλείαν σου ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ ἕως τοῦ αἰῶνος·14ἀλλὰ τώρα ἡ βασιλεία σου δὲν θέλει στηριχθῆ· ὁ Κύριος ἐζήτησεν εἰς ἑαυτὸν ἄνθρωπον κατὰ τὴν καρδίαν αὑτοῦ, καὶ διώρισεν ὁ Κύριος αὐτὸν νὰ ἦναι ἄρχων ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ, ἐπειδή δὲν ἐφύλαξας ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον προσέταξεν εἰς σὲ ὁ Κύριος.
15Καὶ ἐσηκώθη ὁ Σαμουήλ καὶ ἀνέβη ἀπὸ Γαλγάλων εἰς Γαβαὰ τοῦ Βενιαμίν. Ὁ δὲ Σαοὺλ ἠρίθμησε τὸν λαὸν τὸν εὑρεθέντα μετ᾿ αὐτοῦ, περίπου ἑξακοσίους ἄνδρας.
16Καὶ ὁ Σαοὺλ καὶ Ἰωνάθαν ὁ υἱὸς αὐτοῦ καὶ ὁ λαὸς ὁ εὑρεθεὶς μετ᾿ αὐτῶν, ἐκάθηντο ἐν Γαβαὰ τοῦ Βενιαμίν· οἱ δὲ Φιλισταῖοι ἦσαν ἐστρατοπεδευμένοι ἐν Μιχμάς.17Καὶ ἐξῆλθον λεηλάται ἐκ τοῦ στρατοπέδου τῶν Φιλισταίων εἰς τρία σώματα· τὸ ἕν σῶμα ἐστράφη εἰς τὴν ὁδὸν Ὀφρά, πρὸς τὴν γῆν Σωγὰλ·18καὶ τὸ ἄλλο σῶμα ἐστράφη εἰς τὴν ὁδὸν Βαὶθ-ρών· καὶ τὸ ἄλλο σῶμα ἐστράφη εἰς τὴν ὁδὸν τοῦ ὁρίου, τὸ ὁποῖον βλέπει πρὸς τὴν κοιλάδα Σεβωείμ, κατὰ τὴν ἔρημον.
19Καὶ σιδηρουργὸς δὲν εὑρίσκετο ἐν πάσῃ τῇ γῇ Ἰσραήλ· διότι οἱ Φιλισταῖοι εἶπον, Μήποτε οἱ Ἑβραῖοι κατασκευάσωσι ῥομφαίας ἤ λόγχας·20ἀλλὰ κατέβαινον πάντες οἱ Ἰσραηλῖται πρὸς τοὺς Φιλισταίους, διὰ νὰ ἀκονῶσιν ἕκαστος τὸ ὑνίον αὑτοῦ καὶ τὴν δικέλλαν αὑτοῦ καὶ τὴν ἀξίνην αὑτοῦ, καὶ τὴν σκαπάνην αὑτοῦ,21ὁσάκις ἤθελον ἀμβλυνθῆ αἱ σκαπάναι καὶ αἱ δικέλλαι καὶ τὰ τρίκρανα καὶ αἱ ἀξίναι αὐτῶν· καὶ διὰ νὰ ὀξύνωσι τὰ βούκεντρα αὑτῶν.22Διὰ τοῦτο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς μάχης, δὲν εὑρίσκετο οὔτε μάχαιρα οὔτε λόγχη εἰς τὴν χεῖρα τινὸς ἐκ τοῦ λαοῦ τοῦ ὄντος μετὰ τοῦ Σαοὺλ καὶ Ἰωνάθαν· εἰς τὸν Σαοὺλ ὅμως καὶ εἰς τὸν Ἰωνάθαν τὸν υἱὸν αὐτοῦ εὑρέθησαν.

Σκέψου

Οι ρωγμές της ιστορίας ανοίγουν διάπλατα. Η ολιγόχρονη βασιλεία του Σαούλ έφτανε στο τέλος της. Θα ήταν βασιλιάς για εφτά μέρες ακόμα (εδ. 8). Ίσως τον λυπόμαστε λίγο.

Δεν επέλεξε αυτό το αξίωμα. Έψαχνε τα χαμένα γαϊδουράκια του, δεν αναζητούσε κάποια θέση. Όμως, ενεργούν ανώτερες δυνάμεις και ο Σαούλ βρέθηκε ανάμεσα στην απαίτηση του λαού για βασιλιά και στην οργή του Θεού που εκφράστηκε μέσω του Σαμουήλ. Δεν υπήρχε περιθώριο για λάθος, αλλά ο Σαούλ, όντας άνθρωπος, έκανε λάθος.

Αν και είχε εντολή από τον Σαμουήλ να περιμένει στα Γάλγαλα για εφτά μέρες (10:8), ο Σαούλ ενεργεί μονομερώς και εκτελεί, αν και δεν ήταν ιερέας, τα απαραίτητα ιερατικά καθήκοντα αφού περάσουν οι εφτά μέρες. Αυτό είναι το λάθος του. Δεν είναι ιερέας, άρα δεν έχει την εξουσία να προσφέρει θυσίες. Ακόμα χειρότερα, δεν υπάκουσε στον Σαμουήλ, γιατί δεν περίμενε να ολοκληρωθούν οι εφτά ημέρες. Η επίπληξη του Σαμουήλ είναι σκληρή (εδ. 13-14). Όλα τελείωσαν πριν καν ξεκινήσουν. Ο Θεός ήδη έχει βρει άλλο βασιλιά, «κάποιον κατά την καρδίαν Του».

Ανταποκρίσου
Κατακρίνεις εύκολα την αποτυχία των άλλων; Ζήτα ο Θεός να συγχωρήσει την αυτοδικαίωσή σου και προσευχήσου για όσους θα πάρουν σημαντικές αποφάσεις σήμερα.
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Ησαΐας 23–24, Τίτο 3

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.