loader image
Τα βιβλία

Παρασκευή, 24/05/2024

Προετοιμάσου

«Εις εμέ βλέψατε και σώθητε πάντα τα πέρατα της γης· διότι εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος» (Ησαΐας 45:22). Δόξασε τον Θεό για την καλοσύνη και αγάπη Του που καλεί τους ανθρώπους σ’ Αυτόν.

Απόσπασμα της Βίβλου:
Αποκάλυψη 20:7-15

7Καὶ ὅταν πληρωθῶσι τὰ χίλια ἔτη, θέλει λυθῆ ὁ Σατανᾶς ἐκ τῆς φυλακῆς αὑτοῦ,8καὶ θέλει ἐξέλθει, διὰ νὰ πλανήσῃ τὰ ἔθνη τὰ εἰς τὰς τέσσαρας γωνίας τῆς γῆς, τὸν Γὼγ καὶ τὸν Μαγώγ, διὰ νὰ συνάξῃ αὐτοὺς εἰς πόλεμον, τῶν ὁποίων ὁ ἀριθμὸς εἶναι ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης. 9Καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς γῆς καὶ περιεκύκλωσαν τὸ στρατόπεδον τῶν ἁγίων καὶ τὴν πόλιν τὴν ἠγαπημένην· καὶ κατέβη πῦρ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν αὐτούς·10καὶ ὁ διάβολος ὁ πλανῶν αὐτοὺς ἐρρίφθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ θείου, ὅπου εἶναι τὸ θηρίον καὶ ὁ ψευδοπροφήτης, καὶ θέλουσι βασανίζεσθαι ἡμέραν καὶ νύκτα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
11Καὶ εἶδον θρόνον λευκὸν μέγαν καὶ τὸν καθήμενον ἐπ᾿ αὐτοῦ, ἀπὸ προσώπου τοῦ ὁποίου ἔφυγεν ἡ γῆ καὶ ὁ οὐρανός, καὶ δὲν εὑρέθη τόπος δι᾿ αὐτά. 12Καὶ εἶδον τοὺς νεκρούς, μικροὺς καὶ μεγάλους, ἱσταμένους ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, καὶ τὰ βιβλία ἠνοίχθησαν· καὶ βιβλίον ἄλλο ἠνοίχθη, τὸ ὁποῖον εἶναι τῆς ζωῆς· καὶ ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν γεγραμμένων ἐν τοῖς βιβλίοις κατὰ τὰ ἔργα αὑτῶν.13Καὶ ἔδωκεν ἡ θάλασσα τοὺς ἐν αὐτῇ νεκρούς, καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ᾅδης ἔδωκαν τοὺς ἐν αὑτοῖς νεκρούς, καὶ ἐκρίθησαν ἕκαστος κατὰ τὰ ἔργα αὑτῶν.14Καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ᾅδης ἐρρίφθησαν εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός· οὗτος εἶναι ὁ δεύτερος θάνατος.15Καὶ ὅστις δὲν εὑρέθη γεγραμμένος ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς, ἐρρίφθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός.

Σκέψου

Ξανά η Αποκάλυψη μας δείχνει πώς η εναντίωση στον Θεό είναι παγκόσμια, υποκινούμενη από τον σατανά, αποφασισμένη να καταστρέψει τον λαό του Θεού (εδ. 8-9). Αλλά προτού απελπιστούμε, η αναφορά στον Γωγ (άρχοντα του Μαγώγ) είναι εκεί για να μας καθησυχάσει. Ο Ιεζεκιήλ προφήτευσε ότι η συμμαχία εθνών του Γωγ εναντίον του λαού του Θεού θα υπέφερε την κρίση με φωτιά και θειάφι (εδ. 9-10, Ιεζεκιήλ 38:4-6, 18-23).

Ξεχάστε οποιαδήποτε ιδέα κοσμικής μάχης μεταξύ ίσων δυνάμεων. Όταν πονάμε, να θυμόμαστε ότι η δύναμη του Θεού είναι ασυναγώνιστη. Ο σατανάς ρίχνεται σαν σκουπίδι στη φωτιά και κατακαίγεται (εδ. 10).

Σταμάτα στο εδ. 11 και σκέψου την παντοδυναμία του Θεού. Η αγιότητα και δόξα Του είναι τόσο «τρομακτικές», που η δημιουργία τρέπεται σε φυγή. Κι όμως, ο Θεός καλεί τους ανθρώπους, δίχως εξαίρεση, να στραφούν σ’ Αυτόν (εδ. 12-13)!

Κάποια μέρα ο κριτής μας θα αποφασίσει αν η ζωή μας αντανακλούσε την αγιότητα και δόξα Του. Το Ρωμαίους 3:23-25 συνοψίζει την ενοχή και την ελπίδα μας. Το βιβλίο της ζωής του αρνίου είναι η μόνη μας ελπίδα για ζωή στο νέο κεφάλαιο του Θεού (εδ. 15, 13:8). Το όνομά σου έχει καταγραφεί εκεί, αν έχεις εμπιστευτεί τον Θεό για το δώρο της λύτρωσης και δικαιοσύνης που κέρδισε ο Ιησούς.

Ανταποκρίσου
Σκέψου το εδ. Ησαΐας 45:22. Προσευχήσου για έθνη, φίλους, οικογένεια και συναδέλφους να εμπιστευτούν τον Ιησού.
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Α΄ Βασιλέων 16–17, Ψαλμοί 58–59

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.