loader image
Τα πόδια Του θα αλλάξουν τα πάντα!

Σάββατο, 29/04/2023

Απόσπασμα της Βίβλου:
Ζαχαρίας 14

1Ἰδού, ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου ἔρχεται καὶ τὸ λάφυρόν σου θέλει διαμερισθῆ ἐν τῷ μέσῳ σου.2Καὶ θέλω συνάξει πάντα τὰ ἔθνη κατὰ τῆς Ἱερουσαλήμ εἰς μάχην· καὶ θέλει ἁλωθῆ ἡ πόλις καὶ αἱ οἰκίαι θέλουσι λεηλατηθῆ καὶ αἱ γυναῖκες θέλουσι βιασθῆ, καὶ τὸ ἥμισυ τῆς πόλεως θέλει ἐξέλθει εἰς αἰχμαλωσίαν, τὸ δὲ ὑπόλοιπον τοῦ λαοῦ δὲν θέλει ἐξολοθρευθῆ ἐκ τῆς πόλεως.
3Καὶ ὁ Κύριος θέλει ἐξέλθει καὶ θέλει πολεμήσει κατὰ τῶν ἐθνῶν ἐκείνων, ὡς ὅτε ἐπολέμησεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς μάχης.4Καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ θέλουσι σταθῆ κατὰ τὴν ἡμέραν ἐκείνην ἐπὶ τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν, τοῦ ἀπέναντι τῆς Ἱερουσαλήμ ἐξ ἀνατολῶν· καὶ τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν θέλει σχισθῆ κατὰ τὸ μέσον αὑτοῦ πρὸς ἀνατολὰς καὶ πρὸς δυσμὰς καὶ θέλει γείνει κοιλὰς μεγάλη σφόδρα· καὶ τὸ ἥμισυ τοῦ ὄρους θέλει συρθῆ πρὸς βορρᾶν καὶ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ πρὸς νότον.5Καὶ θέλετε καταφύγει εἰς τὴν κοιλάδα τῶν ὀρέων μου· διότι ἡ κοιλὰς τῶν ὀρέων θέλει φθάνει ἕως εἰς Ἀσάλ· καὶ θέλετε φύγει, καθὼς ἐφύγετε ἀπ᾿ ἔμπροσθεν τοῦ σεισμοῦ ἐν ταῖς ἡμέραις Ὀζίου τοῦ βασιλέως τοῦ Ἰούδα· καὶ Κύριος ὁ Θεὸς μου θέλει ἐλθεῖ καὶ μετὰ σοῦ πάντες οἱ ἅγιοι.
6Καὶ ἐν ἐκείνη τῇ ἡμέρᾳ τὸ φῶς δὲν θέλει εἶσθαι λαμπρὸν οὐδὲ συνεσκοτασμένον·7ἀλλὰ θέλει εἶσθαι μία ἡμέρα, ἥτις εἶναι γνωστή εἰς τὸν Κύριον, οὔτε ἡμέρα οὔτε νύξ· καὶ πρὸς τὴν ἑσπέραν θέλει εἶσθαι φῶς.8Καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ὕδατα ζῶντα θέλουσιν ἐξέλθει ἐξ Ἱερουσαλήμ, τὸ ἥμισυ αὐτῶν πρὸς τὴν θάλασσαν τὴν ἀνατολικήν καὶ τὸ ἥμισυ αὐτῶν πρὸς τὴν θάλασσαν τὴν δυτικήν· ἐν θέρει καὶ ἐν χειμῶνι θέλει εἶσθαι οὕτω.
9Καὶ ὁ Κύριος θέλει εἶσθαι βασιλεὺς ἐφ᾿ ὅλην τὴν γῆν· ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ θέλει εἶσθαι Κύριος εἷς καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἕν.10Πᾶς ὁ τόπος θέλει μεταβληθῆ εἰς πεδιάδα, ἀπὸ Γαβαὰ ἕως Ῥιμμών, κατὰ νότον τῆς Ἱερουσαλήμ· καὶ αὕτη θέλει ὑψωθῆ καὶ κατοικηθῆ ἐν τῷ τόπῳ αὑτῆς, ἀπὸ τῆς πύλης τοῦ Βενιαμὶν ἕως τοῦ τόπου τῆς πρώτης πύλης, ἕως τῆς πύλης τῶν γωνιῶν καὶ τοῦ πύργου Ἀνανεήλ, μέχρι τῶν ληνῶν τοῦ βασιλέως.11Καὶ θέλουσι κατοικήσει ἐν αὐτῇ, καὶ δὲν θέλει εἶσθαι πλέον ἀφανισμός· καὶ ἡ Ἱερουσαλήμ θέλει κάθησθαι ἐν ἀσφαλείᾳ.
12Καὶ αὕτη θέλει εἶσθαι ἡ πληγή, μὲ τὴν ὁποίαν ὁ Κύριος θέλει πληγώσει πάντας τοὺς λαοὺς τοὺς στρατεύσαντας κατὰ τῆς Ἱερουσαλήμ· ἡ σὰρξ αὐτῶν θέλει τήκεσθαι ἐνῷ ἵστανται ἐπὶ τοὺς πόδας αὑτῶν, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν θέλουσι διαλυθῆ ἐν ταῖς ὀπαῖς αὑτῶν, καὶ ἡ γλῶσσα αὐτῶν θέλει διαλυθῆ ἐν τῷ στόματι αὐτῶν.13Καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ταραχή τοῦ Κυρίου μεγάλη θέλει εἶσθαι μεταξὺ αὐτῶν, καὶ θέλουσι πιάνει ἕκαστος τὴν χεῖρα τοῦ πλησίον αὑτοῦ καὶ ἡ χεὶρ αὐτοῦ θέλει ἐγείρεσθαι κατὰ τῆς χειρὸς τοῦ πλησίον αὐτοῦ.14Καὶ ὁ Ἰούδας ἔτι θέλει πολεμήσει ἐν Ἱερουσαλήμ· καὶ ὁ πλοῦτος πάντων τῶν ἐθνῶν κύκλῳ θέλει συναχθῆ, χρυσίον καὶ ἀργύριον καὶ ἱμάτια, εἰς πλῆθος μέγα.15Καὶ ἡ πληγή τοῦ ἵππου, τοῦ ἡμιόνου, τῆς καμήλου καὶ τοῦ ὄνου καὶ πάντων τῶν κτηνῶν, τὰ ὁποῖα θέλουσιν εἶσθαι ἐν τοῖς στρατοπέδοις ἐκείνοις, τοιαύτη θέλει εἶσθαι ὡς ἡ πληγή αὕτη.
16Καὶ πᾶς ὅστις ὑπολειφθῆ ἐκ πάντων τῶν ἐθνῶν, τῶν ἐλθόντων κατὰ τῆς Ἱερουσαλήμ, θέλει ἀναβαίνει κατ᾿ ἔτος διὰ νὰ προσκυνῇ τὸν Βασιλέα· τὸν Κύριον τῶν δυνάμεων, καὶ νὰ ἑορτάζῃ τὴν ἑορτήν τῆς σκηνοπηγίας.17Καὶ ὅσοι ἐκ τῶν οἰκογενειῶν τῆς γῆς δὲν ἀναβῶσιν εἰς Ἱερουσαλήμ, διὰ νὰ προσκυνήσωσι τὸν Βασιλέα, τὸν Κύριον τῶν δυνάμεων, εἰς αὐτοὺς δὲν θέλει εἶσθαι βροχή.18Καὶ ἐὰν ἡ οἰκογένεια τῆς Αἰγύπτου δὲν ἀναβῇ καὶ δὲν ἔλθῃ, ἐπὶ τοὺς ὁποίους δὲν εἶναι βροχή, εἰς αὐτοὺς θέλει εἶσθαι ἡ πληγή, ἥν ὁ Κύριος θέλει πληγώσει τὰ ἔθνη τὰ μή ἀναβαίνοντα διὰ νὰ ἑορτάσωσι τὴν ἑορτήν τῆς σκηνοπηγίας.19Αὕτη θέλει εἶσθαι ἡ ποινή τῆς Αἰγύπτου καὶ ἡ ποινή πάντων τῶν ἐθνῶν τῶν μή θελόντων νὰ ἀναβῶσι διὰ νὰ ἑορτάσωσι τὴν ἑορτήν τῆς σκηνοπηγίας.
20Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ θέλει εἶσθαι ἐπὶ τοὺς κώδωνας τῶν ἵππων, ΑΓIΑΣΜΟΣ ΕIΣ ΤΟΝ ΚΥΡIΟΝ· καὶ οἱ λέβητες ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου θέλουσιν εἶσθαι ὡς αἱ φιάλαι ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου.21Καὶ πᾶς λέβης ἐν Ἱερουσαλήμ καὶ ἐν Ἰούδα θέλει εἶσθαι ἁγιασμὸς εἰς τὸν Κύριον τῶν δυνάμεων· καὶ πάντες οἱ θυσιάζοντες θέλουσιν ἐλθεῖ καὶ λάβει ἐξ αὐτῶν καὶ ἑψήσει ἐν αὐτοῖς· καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ δὲν θέλει εἶσθαι πλέον Χαναναῖος ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου τῶν δυνάμεων.

Προετοιμάσου

Θυμάσαι κάποιο γεγονός που άλλαξε τα πάντα στον κόσμο (ίσως η πανδημία); Πώς ήταν αυτή η ολοκληρωτική αλλαγή;

Σκέψου

Σε αυτό το τελευταίο κεφάλαιο, ο Ζαχαρίας ατενίζει την εποχή του τέλους, όταν η Ιερουσαλήμ θα πολιορκείται, αλλά ο Θεός θα έρθει να σώσει τον λαό Του. Οι σκηνές είναι τρομερές και προσφέρουν ένα ζοφερό σκηνικό για την πιο φωτεινή σκηνή. Τα πόδια του Κυρίου θα σταθούν και πάλι στο όρος των Ελαιών (εδ. 4)! Αυτός θα επιστρέψει για να σώσει τον λαό Του και θα εγκαθιδρύσει τη βασιλεία Του στην Ιερουσαλήμ! Ο ερχομός Του θα είναι τόσο φοβερός, που θα συνταράξει όλη τη χώρα και όλο τον κόσμο.

Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες για τα λόγια του Ζαχαρία, αλλά, όπως κι αν βλέπεις τις μελλοντικές εξελίξεις, άφησε την καρδιά σου να συγκινηθεί, καθώς περιμένεις την επιστροφή του Χριστού. Έρχεται ξανά και αυτό θα αλλάξει τα πάντα! Για τους εχθρούς του Θεού, θα είναι μια τρομακτική μέρα (βλ. 14:12-15). Αλλά όσοι επιζήσουν εκείνη την ημέρα, θα δοξάσουν τον Θεό του Ισραήλ (εδ. 16-21).

Η προφητεία του Ζαχαρία άρχισε με μια πρόσκληση προς τον λαό για αγιότητα (1:3). Τελειώνει με τη σίγουρη διακήρυξη ότι το τέλος της ιστορίας θα είναι η αγιότητα όχι μόνο στην Ιερουσαλήμ, αλλά από την Ιερουσαλήμ μέχρι τα πέρατα του κόσμου (εδ. 9).

Ανταποκρίσου
Καθώς μελετάμε το βιβλίο του Ζαχαρία, ας περιμένουμε με συγκίνηση τον Χριστό. Η επιστροφή Του θα αλλάξει τα πάντα!
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Α΄ Σαμουήλ 16–17, Ψαλμός 48

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.