loader image
Τα σύνορα της πόλης

Παρασκευή, 17/05/2024

Εισαγωγή:

Αποκάλυψη 17–22
Ιστορία δύο πόλεων

Στην Αποκάλυψη, ο Ιησούς μάς δίνει μια εικόνα για το πώς είναι στ’ αλήθεια τα πράγματα, η πνευματική αλήθεια πίσω από τον φυσικό κόσμο. Και αποκαλύπτει τα μελλοντικά σχέδια του Θεού. Ξέρει πόσο γήινη και περιορισμένη είναι η κατανόησή μας. Γνωρίζει ότι χρειαζόμαστε το δώρο της ουράνιας ενόρασης, ώστε να μην Τον εγκαταλείπουμε στις δοκιμασίες.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η Αποκάλυψη είναι εύκολο βιβλίο! Ο πολύπλοκος συνδυασμός των ειδών του – επιστολή, προφητεία και αποκάλυψη – απαιτεί διαφορετικές μεθόδους ερμηνείας. Η αποκαλυπτική γραφή είναι δύσκολη για εμάς, γιατί δεν την έχουμε συνηθίσει. Οι αναγνώστες του πρώτου αιώνα, ωστόσο, ήταν εξοικειωμένοι με την αποκωδικοποίηση της ζωντανής και περίπλοκης εικόνας, της ποίησης και του συμβολισμού των αποκαλυπτικών κειμένων. Μεμονωμένες λέξεις, εικόνες και αριθμοί ήταν γεμάτοι νόημα που προέρχεται από τα γραπτά της Παλιάς Διαθήκης και από τα εβραϊκά αποκαλυπτικά γραπτά της εποχής, καθώς και από αναφορές στη σύγχρονη ζωή. Δυστυχώς, δεν υπάρχει χώρος για να αποδοθεί η πρέπουσα σημασία στον πλούσιο συμβολισμό της αποκαλυπτικής γραφής σε κάθε απόσπασμα που θα μελετήσουμε.

Στα παρακάτω αναγνώσματα, ο Ιησούς αποκαλύπτει δύο αντίθετες πόλεις. Μέσα από περίπλοκες αποκαλυπτικές μεταφορές και συμβολισμούς, μας παρουσιάζονται η πνευματική πραγματικότητα που κρύβεται πίσω από κάθε πόλη. Υπάρχουν προειδοποιήσεις… και προσκλήσεις. Η μια πόλη προορίζεται για ολοκληρωτική καταστροφή, η άλλη προορίζεται για αιώνια δόξα. Δεν μπορεί κανείς να είναι πολίτης και των δύο!

Προετοιμάσου

Προσευχήσου: «Άνοιξον τους οφθαλμούς μου και θα βλέπω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου… Η φανέρωσις των λόγων σου φωτίζει· συνετίζει τους απλούς» (Ψαλμός 119: 18, 130). Αμήν.

Απόσπασμα της Βίβλου:
Αποκάλυψη 17:1-18

1Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας, καὶ ἐλάλησε μετ᾿ ἐμοῦ, λέγων μοι· Ἐλθέ, θέλω σοὶ δείξει τὴν κρίσιν τῆς πόρνης τῆς μεγάλης τῆς καθημένης ἐπὶ τῶν ὑδάτων τῶν πολλῶν,2μετὰ τῆς ὁποίας ἐπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ ἐμεθύσθησαν οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν ἐκ τοῦ οἴνου τῆς πορνείας αὐτῆς.
3Καὶ μὲ ἔφερεν ἐν πνεύματι εἰς ἔρημον. Καὶ εἶδον γυναῖκα καθημένην ἐπὶ θηρίον κόκκινον, γέμον ὀνομάτων βλασφημίας, ἔχον κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα.4Καὶ ἡ γυνή ἦτο ἐνδεδυμένη πορφύραν καὶ κόκκινον καὶ κεχρυσωμένη μὲ χρυσὸν καὶ λίθους τιμίους καὶ μαργαρίτας, ἔχουσα ἐν τῇ χειρὶ αὑτῆς χρυσοῦν ποτήριον γέμον βδελυγμάτων καὶ ἀκαθαρσίας τῆς πορνείας αὑτῆς,5καὶ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῆς ἦτο ὄνομα γεγραμμένον· Μυστήριον, Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, ἡ μήτηρ τῶν πορνῶν καὶ τῶν βδελυγμάτων τῆς γῆς.
6Καὶ εἶδον τὴν γυναῖκα μεθύουσαν ἐκ τοῦ αἵματος τῶν ἁγίων καὶ ἐκ τοῦ αἵματος τῶν μαρτύρων τοῦ Ἰησοῦ. Καὶ ἰδών αὐτήν, ἐθαύμασα θαυμασμὸν μέγαν.7Καὶ μοὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος. Διὰ τί ἐθαύμασας; ἐγὼ θέλω σοὶ εἰπεῖ τὸ μυστήριον τῆς γυναικὸς καὶ τοῦ θηρίου τοῦ βαστάζοντος αὐτήν, τὸ ὁποῖον ἔχει τὰς ἑπτὰ κεφαλὰς καὶ τὰ δέκα κέρατα.8Τὸ θηρίον, τὸ ὁποῖον εἶδες, ἦτο καὶ δὲν εἶναι, καὶ μέλλει νὰ ἀναβῇ ἐκ τῆς ἀβύσσου καὶ νὰ ὑπάγῃ εἰς ἀπώλειαν· καὶ θέλουσι θαυμάσει οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, τῶν ὁποίων τὰ ὀνόματα δὲν εἶναι γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, βλέποντες τὸ θηρίον, τὸ ὁποῖον ἦτο καὶ δὲν εἶναι, ἄν καὶ ἦναι. 9Ἐδὼ εἶναι ὁ νοῦς ὁ ἔχων σοφίαν. Αἱ ἑπτὰ κεφαλαὶ εἶναι ἑπτὰ ὄρη, ὅπου ἡ γυνή κάθηται ἐπ᾿ αὐτῶν·10καὶ εἶναι ἑπτὰ βασιλεῖς· οἱ πέντε ἔπεσαν, καὶ ὁ εἷς εἶναι, ὁ ἄλλος δὲν ἦλθεν ἔτι, καὶ ὅταν ἔλθῃ, ὀλίγον πρέπει νὰ μείνῃ.11Καὶ τὸ θηρίον, τὸ ὁποῖον ἦτο καὶ δὲν εἶναι, εἶναι καὶ αὐτὸς ὁ ὄγδοος, καὶ εἶναι ἐκ τῶν ἑπτά, καὶ ὑπάγει εἰς ἀπώλειαν.12Καὶ τὰ δέκα κέρατα, τὰ ὁποῖα εἶδες, εἶναι δέκα βασιλεῖς, οἵτινες βασιλείαν δὲν ἔλαβον ἔτι, ἀλλὰ μίαν ὥραν λαμβάνουσιν ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς μετὰ τοῦ θηρίου.13Οὗτοι ἔχουσι μίαν γνώμην καὶ θέλουσι παραδώσει εἰς τὸ θηρίον τὴν δύναμιν καὶ τὴν ἐξουσίαν ἑαυτῶν.14Οὗτοι θέλουσι πολεμήσει μὲ τὸ Ἀρνίον, καὶ τὸ Ἀρνίον θέλει νικήσει αὐτούς, διότι εἶναι Κύριος τῶν κυρίων καὶ Βασιλεὺς τῶν βασιλέων, καὶ ὅσοι εἶναι μετ᾿ αὐτοῦ εἶναι κλητοὶ καὶ ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί.
15Καὶ μοὶ λέγει· Τὰ ὕδατα, τὰ ὁποῖα εἶδες, ὅπου ἡ πόρνη κάθηται, εἶναι λαοὶ καὶ ὄχλοι καὶ ἔθνη καὶ γλῶσσαι.16Καὶ τὰ δέκα κέρατα, τὰ ὁποῖα εἶδες ἐπὶ τὸ θηρίον, οὗτοι θέλουσι μισήσει τὴν πόρνην καὶ θέλουσι κάμει αὐτήν ἠρημωμένην καὶ γυμνήν, καὶ τὰς σάρκας αὐτῆς θέλουσι φάγει, καὶ αὐτήν θέλουσι κατακαύσει ἐν πυρί.17Διότι ὁ Θεὸς ἔδωκεν εἰς τὰς καρδίας αὐτῶν νὰ κάμωσι τὴν γνώμην αὐτοῦ, καὶ νὰ γείνωσι τῆς αὐτῆς γνώμης καὶ νὰ δώσωσι τὴν βασιλείαν αὑτῶν εἰς τὸ θηρίον, ἑωσοῦ ἐκτελεσθῶσιν οἱ λόγοι τοῦ Θεοῦ. 18Καὶ ἡ γυνή, τὴν ὁποίαν εἶδες, εἶναι ἡ πόλις ἡ μεγάλη, ἡ ἔχουσα βασιλείαν ἐπὶ τῶν βασιλέων.

Σκέψου

Στην Αποκάλυψη, άγγελοι αποκαλύπτουν την αλήθεια για δυο πόλεις: τη Βαβυλώνα (κεφ. 17-18) και την πόλη του Θεού (κεφ. 21-22). Και οι δυο παρουσιάζονται προσωποποιημένες σαν γυναίκες, αλλά είναι εντελώς διαφορετικές.

Το 586 π.Χ. οι Βαβυλώνιοι κατέστρεψαν τον ναό του Θεού, ισοπέδωσαν την Ιερουσαλήμ και εξόρισαν τον λαό του Θεού. Από τότε, η Βαβυλώνα έγινε το σύμβολο της αντίστασης του ανθρώπου στην παρουσία του Θεού, την εξουσία Του και τον λαό Του.

Εδώ η «Βαβυλώνα» συμβολίζει τη Ρώμη, χτισμένη σε εφτά λόφους (εδ. 9) και ντυμένη με αυτοκρατορικά χρώματα (εδ. 4). Η πόλη υποστηρίζεται από το θηρίο της αβύσσου (εδ. 3, 7-8). Καταλαβαίνουμε έτσι ότι τα θεμέλιά της είναι το κακό, το χάος και η μαχητική αντίσταση στον Θεό (βλ. Αποκάλυψη 13:1-9). Γι’ αυτό ο λαός του Θεού έχει υποφέρει (εδ. 6) και εξακολουθεί να πονά. Όταν έθνη και θεσμοί δίνουν προτεραιότητα σε πλούτο, εξουσία και απόλαυση αντί για τον Θεό, στέκονται ενάντια στον Θεό. Παρά το εξωτερικό περίβλημα, η πνευματική πραγματικότητα είναι σάπια και καταστροφική (εδ. 4). Ευχαριστούμε τον Θεό που περιορίζει τη δύναμη όσων Του αντιστέκονται (για «μια ώρα», εδ. 12), φέρνει δικαιοσύνη (εδ. 11, 16-17· βλ. και Λουκάς 21:9-10) και θα θριαμβεύσει (εδ. 14).

Ανταποκρίσου
Προσευχήσου τα εδ. Α΄ Πέτρου 5:10-11 για όσους υποφέρουν εξαιτίας της αντίστασης στον Θεό εκεί όπου ζουν και εργάζονται.
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Α΄ Βασιλέων 1–2, Ψαλμός 55

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.