loader image
Τον περιγέλασαν και Τον σταύρωσαν

Πέμπτη, 02/05/2024

Προετοιμάσου

«Ιησού, Εσύ που ανέβηκες στον Σταυρό, έλκυσέ με σε Σένα. Αμήν.»

Απόσπασμα της Βίβλου:
Ματθαίος 27:27-44

27Τότε οἱ στρατιῶται τοῦ ἡγεμόνος, παραλαβόντες τὸν Ἰησοῦν εἰς τὸ πραιτώριον, συνήθροισαν ἐπ᾿ αὐτὸν ὅλον τὸ τάγμα τῶν στρατιωτῶν·28καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν ἐνέδυσαν αὐτὸν χλαμύδα κοκκίνην,29καὶ πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν, ἔθεσαν ἐπὶ τὴν κεφαλήν αὐτοῦ καὶ κάλαμον εἰς τὴν δεξιὰν αὐτοῦ, καὶ γονυπετήσαντες ἔμπροσθεν αὐτοῦ, ἐνέπαιζον αὐτόν, λέγοντες· Χαῖρε, ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων·30καὶ ἐμπτύσαντες εἰς αὐτὸν ἔλαβον τὸν κάλαμον καὶ ἔτυπτον εἰς τὴν κεφαλήν αὐτοῦ.31Καὶ ἀφοῦ ἐνέπαιξαν αὐτόν, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν χλαμύδα καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ ἔφεραν αὐτὸν διὰ νὰ σταυρώσωσιν.
32Ἐνῷ δὲ ἐξήρχοντο, εὗρον ἄνθρωπον Κυρηναῖον, ὀνομαζόμενον Σίμωνα· τοῦτον ἠγγάρευσαν διὰ νὰ σηκώσῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ.
33Καὶ ὅτε ἦλθον εἰς τόπον λεγόμενον Γολγοθᾶ, ὅστις λέγεται Κρανίου τόπος,34ἔδωκαν εἰς αὐτὸν νὰ πίῃ ὄξος μεμιγμένον μετὰ χολῆς· καὶ γευθεὶς δὲν ἤθελε νὰ πίῃ.35Ἀφοῦ δὲ ἐσταύρωσαν αὐτὸν διεμερίσθησαν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, βάλλοντες κλῆρον, διὰ νὰ πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ προφήτου, Διεμερίσθησαν τὰ ἱμάτιά μου εἰς ἑαυτοὺς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμὸν μου ἔβαλον κλῆρον.36Καὶ καθήμενοι ἐφύλαττον αὐτὸν ἐκεῖ.37Καὶ ἔθεσαν ἐπάνωθεν τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τὴν κατηγορίαν αὐτοῦ γεγραμμένην· Οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων.38Τότε ἐσταυρώθησαν μετ᾿ αὐτοῦ δύο λησταί, εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ ἀριστερῶν.39οἱ δὲ διαβαίνοντες ἐβλασφήμουν αὐτόν, κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν40καὶ λέγοντες· Ὁ χαλῶν τὸν ναὸν καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν οἰκοδομῶν, σῶσον σεαυτόν· ἄν ἦσαι Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, κατάβα ἀπὸ τοῦ σταυροῦ.41Ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες μετὰ τῶν γραμματέων καὶ πρεσβυτέρων, ἔλεγον.42Ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν δὲν δύναται νὰ σώσῃ· ἄν ἦναι βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ, ἄς καταβῇ τώρα ἀπὸ τοῦ σταυροῦ καὶ θέλομεν πιστεύσει εἰς αὐτόν·43πέποιθεν ἐπὶ τὸν Θεόν, ἄς σώσῃ τώρα αὐτόν, ἐὰν θέλῃ αὐτόν· ἐπειδή εἶπεν ὅτι Θεοῦ Υἱὸς εἶμαι.44Τὸ αὐτὸ δὲ καὶ οἱ λησταὶ οἱ συσταυρωθέντες μετ᾿ αὐτοῦ νείδιζον εἰς αὐτόν.

Σκέψου

Όλοι περιέπαιζαν τον Ιησού εκείνη τη μέρα. Αν έχεις υποστεί εκφοβισμό (ή το έχεις κάνει εσύ), ίσως αναγνωρίζεις την επιθυμία του θύτη να εξευτελίσει το θύμα, το οποίο δεν μπορεί να προστατέψει τον εαυτό του.
Οι πρώτοι που εξευτέλισαν τον Ιησού ήταν τα σεβαστά μέλη του Συνεδρίου το προηγούμενο βράδυ. Τον έφτυσαν κατά πρόσωπο, τον χτύπησαν και τον προκάλεσαν για να Τον κάνουν να αντιδράσει (26:67-68). Μετά ήταν η σειρά των εθνικών, των Ρωμαίων στρατιωτών του Πιλάτου. Φόρεσαν στον «βασιλιά» Ιησού ένα ψεύτικο στέμμα, μια απομίμηση βασιλικής χλαμύδας και ένα σκήπτρο με το οποίο τον χτυπούσαν. Τον έφτυσαν και τον προσκύνησαν χλευάζοντάς Τον (εδ. 28-30). Ο ίδιος ο Ρωμαίος διοικητής μάλλον διασκέδασε με τον τίτλο του βασιλιά για τον Ιησού (εδ. 37).

Και περαστικοί (εδ. 39-40) και οι αρχιερείς (εδ. 41-43) συμμετείχαν στον εξευτελισμό. Γνώριζαν άραγε ότι τα υποτιμητικά τους λόγια είχαν προειπωθεί στις Γραφές, όπως τόσα άλλα στοιχεία εκείνης της μέρας (πχ. Ψαλμός 22:7-8, 17-18); Το ίδιο και αυτοί που καταδικάστηκαν και σταυρώθηκαν δίπλα στον Ιησού, Τον κορόιδευαν (εδ. 44).

Κάποτε πέρασα τη Σαρακοστή και το Πάσχα στο εξωτερικό, χωρίς κανέναν μαζί μου. Αυτό που συνειδητοποίησα περισσότερο εκείνο τον χρόνο ήταν η βαναυσότητα των χλευασμών προς τον Ιησού, την οποία αντιμετώπισε μόνος.

Ανταποκρίσου
Όταν βλέπεις ανθρώπους να παρενοχλούνται ή να κακοποιούνται, παίρνεις το μέρος του θύματος ή των χλευαστών; Θυμήσου τον Ιησού.
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Α΄ Σαμουήλ 23–24, Μάρκος 16

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.