loader image
Υπομονή και νίκη

Τρίτη, 14/05/2024

Προετοιμάσου

Σκέψου τον Ιησού αναστημένο από τον τάφο, με τα σημάδια της σταύρωσης. Σκέψου το κόστος της νίκης.

Απόσπασμα της Βίβλου:
Αποκάλυψη 15:1-8

1Καὶ εἶδον ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ μέγα καὶ θαυμαστόν, ἀγγέλους ἑπτά, οἵτινες εἶχον τὰς ἑπτὰ ἐσχάτας πληγάς, διότι ἐν αὐταῖς ἐτελέσθη ὁ θυμὸς τοῦ Θεοῦ.
2Καὶ εἶδον ὡς θάλασσαν ὑαλίνην μεμιγμένην μὲ πῦρ, καὶ ἐκείνους οἵτινες ἐνίκησαν κατὰ τοῦ θηρίου καὶ κατὰ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ καὶ κατὰ τοῦ χαράγματος αὐτοῦ καὶ κατὰ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἱσταμένους ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν ὑαλίνην, ἔχοντας κιθάρας τοῦ Θεοῦ.
3Καὶ ἔψαλλον τὴν ᾠδήν Μωϋσέως τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ᾠδήν τοῦ Ἀρνίου, λέγοντες· Μεγάλα καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου, Κύριε Θεὲ παντοκράτωρ· δίκαιαι καὶ ἀληθιναὶ αἱ ὁδοὶ σου, βασιλεῦ τῶν ἁγίων.4Τίς δὲν θέλει σὲ φοβηθῆ, Κύριε, καὶ δοξάσει τὸ ὄνομά σου; διότι εἶσαι μόνος ὅσιος, διότι πάντα τὰ ἔθνη θέλουσιν ἐλθεῖ καὶ προσκυνήσει ἐνώπιόν σου, διότι αἱ κρίσεις σου ἐφανερώθησαν.
5Καὶ μετὰ ταῦτα εἶδον καὶ ἰδού, ἠνοίχθη ὁ ναὸς τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἐν τῷ οὐρανῷ,6καὶ ἐξῆλθον ἐκ τοῦ ναοῦ οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι, ἔχοντες τὰς ἑπτὰ πληγάς, ἐνδεδυμένοι λινὰ καθαρὰ καὶ λαμπρὰ καὶ περιεζωσμένοι περὶ τὰ στήθη ζῶνας χρυσᾶς.7Καὶ ἕν ἐκ τῶν τεσσάρων ζώων ἔδωκεν εἰς τοὺς ἑπτὰ ἀγγέλους ἑπτὰ φιάλας χρυσᾶς, πλήρεις τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.8Καὶ ἐγεμίσθη ὁ ναὸς ἀπὸ καπνοῦ ἐκ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ καὶ ἐκ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ· καὶ οὐδεὶς ἠδύνατο νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὸν ναόν, ἑωσοῦ τελειώσωσιν αἱ ἑπτὰ πληγαὶ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων.

Σκέψου

Το όραμα του εορτασμού μιας ουράνιας νίκης τοποθετείται μεταξύ της ανακοίνωσης της τελικής κρίσης (εδ. 1) και της έκχυσης των επτά φιαλών της οργής του Θεού (15:5-16:21). Το όραμα του νικηφόρου λαού του Θεού που στέκεται δίπλα στη γυάλινη θάλασσα με άρπες και ύμνους δοξολογίας προς τον Θεό και τον αμνό μάς θυμίζει προηγούμενες εικόνες λατρείας στην Αποκάλυψη (4:6, 5:8-9).

Οι λατρευτές αντιπροσωπεύουν όσους «ενίκησαν κατά του θηρίου και κατά της εικόνος αυτού» (15:2). Οι ακόλουθοι του Χριστού έχουν νικήσει το θηρίο όχι με τα όπλα του θηρίου – εξουσία και βία – αλλά με το αίμα του εσφαγμένου αρνίου και της δικής τους ακριβοπληρωμένης μαρτυρίας, ακόμα και με τίμημα τον θάνατο (12:11). Έχουν μιμηθεί έτσι τον Χριστό (5:5).

Αυτή η τελική και μεγάλη λύτρωση είναι καλά νέα για όλο τον κόσμο και φέρνει ανθρώπους από κάθε φυλή και έθνος να δοξάσουν τον αληθινό βασιλιά. Μας θυμίζει εικόνες από την Παλαιά Διαθήκη όπου προσκυνητές των εθνών συνέρρεαν στην Ιερουσαλήμ (Ησαΐας 2:2-4, 60:1-9, Ζαχαρίας 8:22).

Ανταποκρίσου
Ο ύμνος των εδαφίων 3-4 συμπυκνώνει εδάφια από όλη την Π. Διαθήκη (π.χ. Ψαλμός 111:2-3, Δευτερονόμιο 32:4, Ιερεμίας 10:7). Χρησιμοποίησέ τα ως βάση προσευχής.
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Β΄ Σαμουήλ 19–20, Α΄ Κορινθίους 8

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.