loader image
Δοξάστε Τον

Κυριακή, 21/05/2023

Προετοιμάσου

«Δεν είναι ουδείς ως ο Κύριος ο Θεός ημών» (Έξοδος 8:10). Δόξασέ Τον!

Απόσπασμα της Βίβλου:
Ψαλμός 147

1Αἰνεῖτε τὸν Κύριον· διότι εἶναι καλὸν νὰ ψάλλωμεν εἰς τὸν Θεὸν ἡμῶν· διότι εἶναι τερπνόν, ἡ αἴνεσις πρέπουσα.
2Ὁ Κύριος οἰκοδομεῖ τὴν Ἱερουσαλήμ· θέλει συνάξει τοὺς διεσπαρμένους τοῦ Ἰσραήλ.
3Ἰατρεύει τοὺς συντετριμμένους τὴν καρδίαν καὶ δένει τὰς πληγὰς αὐτῶν.
4Ἀριθμεῖ τὰ πλήθη τῶν ἄστρων· καλεῖ τὰ πάντα ὀνομαστί.
5Μέγας ὁ Κύριος ἡμῶν καὶ μεγάλη ἡ δύναμις αὐτοῦ· ἡ σύνεσις αὐτοῦ ἀμέτρητος.
6Ὁ Κύριος ὑψόνει τοὺς πράους, τοὺς δὲ ἀσεβεῖς ταπεινόνει ἕως ἐδάφους.
7Ψάλατε εἰς τὸν Κύριον εὐχαριστοῦντες· ψαλμῳδεῖτε εἰς τὸν Θεὸν ἡμῶν ἐν κιθάρᾳ·
8τὸν σκεπάζοντα τὸν οὐρανὸν μὲ νεφέλας· τὸν ἑτοιμάζοντα βροχήν διὰ τὴν γῆν· τὸν ἀναδιδόντα χόρτον ἐπὶ τῶν ὀρέων·
9τὸν διδόντα εἰς τὰ κτήνη τὴν τροφήν αὐτῶν καὶ εἰς τοὺς νεοσσοὺς τῶν κοράκων, οἵτινες κράζουσι πρὸς αὐτόν.
10Δὲν χαίρει εἰς τὴν δύναμιν τοῦ ἵππου· δὲν ἠδύνεται εἰς τοὺς πόδας τοῦ ἀνδρός.
11Ὁ Κύριος ἠδύνεται εἰς τοὺς φοβουμένους αὐτόν, εἰς τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ.
12Ἐπαίνει, Ἱερουσαλήμ, τὸν Κύριον· αἴνει τὸν Θεὸν σου, Σιών.
13Διότι ἐνεδυνάμωσε τοὺς μοχλοὺς τῶν πυλῶν σου· ηὐλόγησε τοὺς υἱοὺς σου ἐν μέσῳ σου.
14Βάλλει εἰρήνην εἰς τὰ ὅριά σου· σὲ χορταίνει μὲ τὸ πάχος τοῦ σίτου.
15Ἀποστέλλει τὸ πρόσταγμα αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, ὁ λόγος αὐτοῦ τρέχει ταχύτατα.
16Δίδει χιόνα ὡς μαλλίον· διασπείρει τὴν πάχνην ὡς στάκτην.
17Ῥίπτει τὸν κρύσταλλον αὑτοῦ ὡς κομμάτια· ἔμπροσθεν τοῦ ψύχους αὐτοῦ τίς δύναται νὰ σταθῆ;
18Ἀποστέλλει τὸν λόγον αὑτοῦ καὶ διαλύει αὐτά· φυσᾶ τὸν ἄνεμον αὑτοῦ, καὶ τὰ ὕδατα ῥέουσιν.
19Ἀναγγέλλει τὸν λόγον αὑτοῦ πρὸς τὸν Ἰακώβ, τὰ διατάγματα αὑτοῦ καὶ τὰς κρίσεις αὑτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ.
20Δὲν ἔκαμεν οὕτως εἰς οὐδὲν ἔθνος· οὐδὲ ἐγνώρισαν τὰς κρίσεις αὐτοῦ. Ἀλληλούϊα.

Σκέψου

Δοξάζεις τον Θεό στη ζωή σου; Μήπως η δοξολογία σου έχει σκαμπανεβάσματα ανάλογα με τη διάθεση, την κατάσταση, την πίεση και τις προτεραιότητές σου; Μπορεί κανείς να μετρήσει περίπου 33 λόγους και οδηγίες σε αυτό τον Ψαλμό για να δοξάσουμε τον Κύριο. Ας αποδεχθούμε αυτή την πρόκληση. Ας σταματήσουμε και ας προσπαθήσουμε να απαριθμήσουμε 33 λόγους να δοξάσουμε τον Θεό.

Ο ψαλμωδός θέλει να επικεντρωθεί σε αυτά που ο Θεός έχει κάνει για τον λαό Του (εδ. 2, 3, 6, 13-14, 19-20), το μεγαλείο Του (εδ. 5) και πώς φέρεται στη δημιουργία Του (εδ. 10,11). Έχουμε την αίσθηση ότι όλα αυτά τα στοιχεία δεν ήρθαν ξαφνικά στο μυαλό του ψαλμωδού, αλλά κάθισε να αφουγκραστεί ακίνητος, συγκεντρωμένος στον Θεό, με προσευχή και υπομονή, χωρίς βαρύγδουπες εκφράσεις θαυμασμού. Άλλο ένα στοιχείο δοξολογίας στον Ψαλμό είναι ο φόβος Θεού (εδ. 11): τιμή, σεβασμός και λατρεία.

Είναι δύσκολο να Τον δοξολογήσεις σιωπηλά, αλλά όχι αδύνατο. Ποια συνήθεια ή πρακτική θα μπορούσες να υιοθετήσεις για να δοξολογήσεις τον Θεό; Ίσως να πλουτίσεις το λεξιλόγιό σου για να Τον δοξολογείς φωναχτά. Γιατί να μην εξασκηθείς σ’ αυτό μόνος σου όταν προσεύχεσαι – μόνο εσύ και ο Θεός – αλλά και μαζί με άλλους πιστούς;

Ανταποκρίσου
Άφησε αυτή την αλήθεια να σε ενθαρρύνει στη δοξολογία: ο Θεός ευχαριστιέται με σένα, καθώς ελπίζεις στην ακλόνητη αγάπη Του (εδ. 11).
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Α΄ Βασιλέων 10–11, Α΄ Κορινθίους 13

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.