loader image
Δύσκολη απόφαση

Δευτέρα, 01/04/2024

Εισαγωγή:

Ιερεμίας 1–11
Η αγάπη και ο πόνος του Θεού

Ο Ιερεμίας έζησε και δούλεψε σε μια από τις πιο ταραχώδεις εποχές της εβραϊκής ιστορίας. Κλήθηκε να γίνει προφήτης το 626 π.Χ. και οι προφητείες του καλύπτουν τη βασιλεία των τελευταίων πέντε βασιλιάδων του Ιούδα έως την πτώση της Ιερουσαλήμ το 587 π.Χ. Ο πρώτος βασιλιάς, ο Ιωσίας, ενώ έκανε μεταρρυθμίσεις βρήκε το βιβλίο του νόμου στον ναό (Β΄ Βασιλέων 22:1-13), όμως οι υπόλοιποι βασιλιάδες αγνόησαν τον Θεό. Στον ευρύτερο κόσμο, η Ασσυρία παράκμαζε, η Αίγυπτος και η Βαβυλώνα ήταν κυρίαρχες δυνάμεις και το βασίλειο του Ιούδα βρισκόταν κάπου στη μέση.
Το βόρειο βασίλειο, του Ισραήλ, κατακτήθηκε το 722 π.Χ. επειδή απομακρύνθηκε από τον Θεό, αλλά στο νότιο βασίλειο, του Ιούδα, δεν είχαν μάθει το μάθημά τους. Λάτρευαν τους ντόπιους θεούς και έλπιζαν ότι έτσι θα έχουν καλή σοδειά. Παντού υπήρχε καταπίεση, αδικία και άρνηση να ζήσουν σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. Το προειδοποιητικό μήνυμα του Ιερεμία είναι ότι αν δεν επιστρέψουν στον Θεό, θα έρθει η καταστροφή από έναν εισβολέα από τον βορρά.
Το μήνυμα του Ιερεμία δεν ήταν δημοφιλές. Ο κόσμος μας είναι πολύ διαφορετικός, αλλά και εμείς διεκδικούμε την ανεξαρτησία μας και απορρίπτουμε τον Θεό. Ο Θεός, όπως έκανε μέσω του Ιερεμία, συνεχίζει με τη χάρη Του να καλεί τους ανθρώπους να επιστρέψουν σε Αυτόν. Με τον Ιησού βλέπουμε αυτή τη χάρη πιο καθαρά. Όλοι μπορούν να λάβουν την αγάπη του Θεού και δεν εξαιρείται κανείς. Όμως, καλούμαστε να προειδοποιήσουμε τους ανθρώπους να μην αγνοήσουν τον Θεό, καλούμαστε να μοιραστούμε μαζί τους τα καλά νέα της αγάπης Του και να καλέσουμε όλους τους ανθρώπους να στραφούν στον Θεό.

Προετοιμάσου

Σου ζήτησαν ποτέ να κάνεις κάτι για το οποίο δεν ένιωθες κατάλληλος ή δεν ήθελες να κάνεις; Πώς ένιωσες;

Απόσπασμα της Βίβλου:
Ιερεμίας 1:1-19

1Οἱ λόγοι τοῦ Ἱερεμίου υἱοῦ τοῦ Χελκίου, ἐκ τῶν ἱερέων τῶν ἐν Ἀναθὼθ ἐν γῇ Βενιαμίν·2πρὸς τὸν ὁποῖον ἔγεινε λόγος Κυρίου ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ Ἰωσίου υἱοῦ τοῦ Ἀμὼν βασιλέως Ἰούδα, κατὰ τὸ δέκατον τρίτον ἔτος τῆς βασιλείας αὐτοῦ.3Ἔγεινε καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ Ἰωακείμ, υἱοῦ τοῦ Ἰωσίου βασιλέως Ἰούδα, μέχρι τοῦ τέλους τοῦ ἑνδεκάτου ἔτους τοῦ Σεδεκίου, υἱοῦ τοῦ Ἰωσίου βασιλέως Ἰούδα, μέχρι τῆς αἰχμαλωσίας τῆς Ἱερουσαλήμ, κατὰ τὸν πέμπτον μῆνα.
4Καὶ λόγος Κυρίου ἔγεινε πρὸς ἐμὲ λέγων,5Πρὶν σὲ μορφώσω ἐν τῇ κοιλίᾳ, σὲ ἐγνώρισα· καὶ πρὶν ἐξέλθῃς ἐκ τῆς μήτρας, σὲ ἡγίασα· προφήτην εἰς τὰ ἔθνη σὲ κατέστησα.
6Καὶ ἐγὼ εἶπα, Ὦ, Κύριε Θεέ, ἰδού, δὲν ἐξεύρω νὰ λαλήσω· διότι εἶμαι παιδίον.7Ὁ δὲ Κύριος εἶπε πρὸς ἐμέ, Μή λέγε, εἶμαι παιδίον· διότι θέλεις ὑπάγει πρὸς πάντας, πρὸς τοὺς ὁποίους θέλω σὲ ἐξαποστείλει· καὶ πάντα ὅσα σὲ προστάξω, θέλεις εἰπεῖ.8Μή φοβηθῇς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν· διότι ἐγὼ εἶμαι μετὰ σοῦ διὰ νὰ σὲ ἐλευθερόνω, λέγει Κύριος.
9Καὶ ἐξέτεινε Κύριος τὴν χεῖρα αὑτοῦ καὶ ἤγγισε τὸ στόμα μου· καὶ εἶπε Κύριος πρὸς ἐμέ, Ἰδού, ἔθεσα τοὺς λόγους μου ἐν τῷ στόματί σου.10Ἰδέ, σὲ κατέστησα σήμερον ἐπὶ τὰ ἔθνη καὶ ἐπὶ τὰς βασιλείας, διὰ νὰ ἐκριζόνῃς καὶ νὰ κατασκάπτῃς καὶ νὰ καταστρέφῃς καὶ νὰ κατεδαφίζῃς, νὰ ἀνοικοδομῇς καὶ νὰ καταφυτεύῃς.
11Λόγος Κυρίου ἔγεινεν ἔτι πρὸς ἐμὲ λέγων, Τί βλέπεις σύ, Ἱερεμία; Καὶ εἶπα, Βλέπω βακτηρίαν ἀμυγδαλίνην.12Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς ἐμέ, Καλῶς εἶδες· διότι ἐγὼ θέλω ταχύνει νὰ ἐκπληρώσω τὸν λόγον μου.
13Καὶ ἔγεινε λόγος Κυρίου πρὸς ἐμὲ ἐκ δευτέρου λέγων, Τί βλέπεις σύ; Καὶ εἶπα, Βλέπω λέβητα ἀναβράζοντα· καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἶναι πρὸς βορρᾶν.14Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς ἐμέ, Ἀπὸ βορρᾶ θέλει ἐκχυθῆ τὸ κακὸν ἐπὶ πάντας τοὺς κατοίκους τῆς γῆς.15Διότι ἰδού, ἐγὼ θέλω καλέσει πάσας τὰς οἰκογενείας τῶν βασιλείων τοῦ βορρᾶ, λέγει Κύριος· καὶ θέλουσιν ἐλθεῖ καὶ θέλουσι θέσει ἕκαστος τὸν θρόνον αὑτοῦ ἐν τῇ εἰσόδῳ τῶν πυλῶν τῆς Ἱερουσαλήμ καὶ ἐπὶ πάντα τὰ τείχη αὐτῆς κύκλῳ καὶ ἐπὶ πάσας τὰς πόλεις τοῦ Ἰούδα.16Καὶ θέλω προφέρει τὰς κρίσεις μου ἐναντίον αὐτῶν περὶ πάσης τῆς κακίας αὐτῶν· διότι μὲ ἐγκατέλιπον καὶ ἐθυμίασαν εἰς θεοὺς ἀλλοτρίους καὶ προσεκύνησαν τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὑτῶν.
17Σὺ λοιπὸν περίζωσον τὴν ὀσφὺν σου καὶ σηκώθητι καὶ εἰπὲ πρὸς αὐτοὺς πάντα ὅσα ἐγὼ σὲ προστάξω· μή φοβηθῇς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, μήποτε τάχα σὲ ἀφήσω νὰ πέσῃς εἰς ἀμηχανίαν ἔμπροσθεν αὐτῶν.18Διότι, ἰδού, ἐγὼ σὲ ἔθεσα σήμερον ὡς πόλιν ὀχυρὰν καὶ ὡς στήλην σιδηρὰν καὶ ὡς τείχη χάλκινα ἐναντίον πάσης τῆς γῆς, ἐναντίον τῶν βασιλέων τοῦ Ἰούδα, ἐναντίον τῶν ἀρχόντων αὐτοῦ, ἐναντίον τῶν ἱερέων αὐτοῦ καὶ ἐναντίον τοῦ λαοῦ τῆς γῆς·19καὶ θέλουσι σὲ πολεμήσει ἀλλὰ δὲν θέλουσιν ὑπερισχύσει ἐναντίον σου· διότι ἐγὼ εἶμαι μετὰ σοῦ διὰ νὰ σὲ ἐλευθερόνω, λέγει Κύριος.

Σκέψου

Ο Θεός είχε μια αποστολή για τον Ιερεμία. «Τέλεια», σκεφτόμαστε. Όμως ο Ιερεμίας δεν αντέδρασε έτσι. Αυτό που του λέει ο Θεός δεν είναι καθόλου καθησυχαστικό. Ο Ιερεμίας πρέπει να μεταδώσει ένα σκληρό μήνυμα: θα υπάρξει ξεριζωμός και καταστροφή προτού να έρθει αποκατάσταση (εδ. 10). Τα λόγια θα είναι του Ιερεμία, αντικατοπτρίζοντας την προσωπικότητα και τις περιστάσεις του· κυρίως, όμως, θα είναι λόγια που του έχει δώσει ο Θεός.

Ο Θεός δίνει στον Ιερεμία δυο εικόνες. Μια αμυγδαλιά, που σημαίνει ότι ο Θεός βλέπει (στα εβραϊκά η λέξη «κοιτάζω-βλέπω» ακούγεται όπως η λέξη «αμύγδαλο»). Ο Θεός ελέγχει και μιλάει επί της κατάστασης. Η δεύτερη εικόνα, μια χύτρα που βράζει, μιλάει για έναν εχθρό που έρχεται από το βορά, απ’ όπου προέρχονταν συνήθως οι εχθροί του Ισραήλ. Η δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι αυτό το κάνει ο Θεός (εδ. 15), ένα συχνό μοτίβο στον Ιερεμία.

Καλούμαστε να ζήσουμε και να κηρύξουμε ως λαός του Θεού σε έναν κόσμο που έχει γυρίσει την πλάτη του στον Θεό. Η κατάσταση και οι προκλήσεις μας είναι παρόμοιες, αλλά όχι ίδιες. Οι άνθρωποι δεν άκουγαν τότε και δεν ακούνε ούτε τώρα. Όπως ο Ιερεμίας, θα αντιμετωπίσουμε αντίσταση και απάθεια. Μπορούμε όμως να είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός θα τελειώσει αυτό που έχει ξεκινήσει.

Ανταποκρίσου
Τι προκλήσεις αντιμετωπίζεις στον εχθρικό κόσμο όπου ζεις; Θυμήσου πως ο Θεός βλέπει. Απόθεσε τις προκλήσεις σου σε Αυτόν.
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Ιησούς του Ναυή 1–3, Ψαλμός 37

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.