loader image
Επιθυμία για τον Θεό

Κυριακή, 14/04/2024

Προετοιμάσου

Αναγνώρισε την ανάγκη σου για τον Θεό και προσευχήσου να Τον συναντήσεις σήμερα.

Απόσπασμα της Βίβλου:
Ψαλμοί 42, 43

1[Εἰς τὸν πρῶτον μουσικόν, Μασχίλ, διὰ τοὺς υἱοὺς Κορέ.] Καθὼς ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος τοὺς ῥύακας τῶν ὑδάτων, οὕτως ἡ ψυχή μου σὲ ἐπιποθεῖ, Θεέ.
2Διψᾷ ἡ ψυχή μου τὸν Θεόν, τὸν Θεὸν τὸν ζῶντα· πότε θέλω ἐλθεῖ καὶ θέλω φανῆ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ;
3Τὰ δάκρυά μου ἔγειναν τροφή μου ἡμέραν καὶ νύκτα, ὅταν μοὶ λέγωσι καθ᾿ ἡμέραν, Ποῦ εἶναι ὁ Θεὸς σου;
4Ταῦτα ἐνεθυμήθην καὶ ἐξέχεα τὴν ψυχήν μου ἐντὸς μου, ὅτι διέβαινον μετὰ τοῦ πλήθους καὶ περιεπάτουν μετ᾿ αὐτοῦ ἕως τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ, ἐν φωνῇ χαρᾶς καὶ αἰνέσεως, μετὰ πλήθους ἑορτάζοντος.
5Διὰ τί εἶσαι περίλυπος, ψυχή μου; καὶ διὰ τί ταράττεσαι ἐντὸς μου; ἔλπισον ἐπὶ τὸν Θεόν· ἐπειδή ἔτι θέλω ὑμνεῖ αὐτόν· τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἶναι σωτηρία.
6Θεὲ μου, ἡ ψυχή μου εἶναι περίλυπος ἐντὸς μου· διὰ τοῦτο θέλω σὲ ἐνθυμεῖσθαι ἐκ γῆς Ἰορδάνου καὶ Ἐρμωνεὶμ ἐκ τοῦ ὄρους Μισάρ.
7Ἄβυσσος προσκαλεῖ ἄβυσσον εἰς τὸν ἦχον τῶν καταρρακτῶν σου· πάντα τὰ κύματά σου καὶ αἱ τρικυμίαι σου διῆλθον ἐπ᾿ ἐμέ.
8Ἐν τῇ ἡμέρᾳ θέλει προστάξει ὁ Κύριος τὸ ἔλεος αὑτοῦ· ἐν δὲ τῇ νυκτὶ θέλει εἶσθαι μετ᾿ ἐμοῦ ἡ ᾠδή αὐτοῦ, ἡ προσευχή μου πρὸς τὸν Θεὸν τῆς ζωῆς μου.
9Θέλω εἰπεῖ πρὸς τὸν Θεόν, τὴν πέτραν μου, Διὰ τί μὲ ἐλησμόνησας; διὰ τὶ περιπατῶ σκυθρωπὸς ἐκ τῆς καταθλίψεως τοῦ ἐχθροῦ;
10Οἱ ἐχθροὶ μου ὀνειδίζοντές με συντρίβουσι τὰ ὀστᾶ μου, λέγοντές μοι καθ᾿ ἡμέραν, Ποῦ εἶναι ὁ Θεὸς σου;
11Διὰ τί εἶσαι περίλυπος, ψυχή μου; καὶ διὰ τί ταράττεσαι ἐντὸς μου; ἔλπισον ἐπὶ τὸν Θεόν· ἐπειδή ἔτι θέλω ὑμνεῖ αὐτόν· αὐτὸς εἶναι ἡ σωτηρία τοῦ προσώπου μου καὶ ὁ Θεὸς μου.

1Κρῖνόν με, Θεέ, καὶ δίκασον τὴν δίκην μου κατὰ ἔθνους ἀνοσίου· ἀπὸ ἀνθρώπου ἀπάτης καὶ ἀνομίας ἐλευθέρωσόν με·
2Διότι σὺ εἶσαι ὁ Θεὸς τῆς δυνάμεώς μου· διὰ τὶ μὲ ἀπέβαλες; διὰ τί περιπατῶ σκυθρωπὸς ἐκ τῆς καταθλίψεως τοῦ ἐχθροῦ;
3Ἐξαπόστειλον τὸ φῶς σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου· αὐτὰ ἄς μὲ ὁδηγῶσιν· ἄς μὲ φέρωσιν εἰς τὸ ὄρος τῆς ἁγιότητός σου καὶ εἰς τὰ σκηνώματά σου.
4Τότε θέλω εἰσέλθει εἰς τὸ θυσιαστήριον τοῦ Θεοῦ, εἰς τὸν Θεόν, τὴν εὐφροσύνην τῆς ἀγαλλιάσεώς μου· καὶ θέλω σὲ δοξολογεῖ ἐν κιθάρᾳ, ὦ Θεέ, ὁ Θεὸς μου.
5Διὰ τί εἶσαι περίλυπος, ψυχή μου; καὶ διὰ τὶ ταράττεσαι ἐντὸς μου; ἔλπισον ἐπὶ τὸν Θεόν· ἐπειδή ἔτι θέλω ὑμνεῖ αὐτόν· αὐτὸς εἶναι ἡ σωτηρία τοῦ προσώπου μου καὶ ὁ Θεὸς μου.

Σκέψου

Τι αντίθεση με αυτό που διαβάζαμε στον Ιερεμία. Ο λαός του Ιούδα αγνοούσε τον Θεό· εδώ όμως είναι κάποιος που επιθυμεί να Τον συναντήσει (εδ. 2). Οι περιστάσεις γύρω από τον Ψαλμό δεν είναι ξεκάθαρες. Ο ψαλμωδός δεν μπορεί να πάει στην Ιερουσαλήμ και να συμμετάσχει στη λατρεία στον ναό, αλλά δεν γνωρίζουμε γιατί. Οι ανεκπλήρωτες επιθυμίες του τον έχουν αφήσει σε μια σκοτεινή κατάσταση (42:5, 9, 11· 43:2, 5). Ο χλευασμός των άλλων χειροτερεύει τον πόνο (εδ. 10). Κι εμείς κατά τη διάρκεια της πανδημίας νιώθαμε την ίδια επιθυμία και λαχτάρα να λατρεύσουμε τον Θεό μαζί με άλλους. Όμως, παρόλο που το κυρίως θέμα εδώ είναι η συλλογική λατρεία, ο Ψαλμός μιλά επίσης για την προσωπική επιθυμία βαθύτερης κατανόησης της παρουσίας του Θεού.

Σε οποιαδήποτε περίσταση, αν νιώθουμε ότι ο Θεός είναι απομακρυσμένος, μπορούμε να ενθαρρυνθούμε από αυτό τον Ψαλμό. Ναι, μπορεί να είναι δύσκολα και σκοτεινά και μπορεί να νιώθουμε μοναξιά. Μπορεί να νιώθουμε ακόμη ότι ο Θεός μάς έχει εγκαταλείψει. Όμως μπορούμε, μαζί με τον ψαλμωδό, να κρατηθούμε από τη γνώση ότι θα έρθει η στιγμή που θα μπορούμε να λατρεύσουμε ξανά – αυτό επαναλαμβάνεται στους Ψαλμούς (42:5, 11· 43:5). Σε σκοτεινές στιγμές αυτό μπορεί να μην είναι εύκολο. Ίσως μάλιστα να είναι αδύνατο, γι’ αυτό και η συναναστροφή με άλλους χριστιανούς είναι τόσο σημαντική.

Ανταποκρίσου
Προσευχήσου η λατρεία στην εκκλησία σου σήμερα να σας φέρει τη χαρά στην παρουσία του Θεού.
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Κριτές 9–10, Μάρκος 3

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.