loader image
Ζεστό ή κρύο

Πέμπτη, 04/05/2023

Απόσπασμα της Βίβλου:
Ρωμαίους 9:30–10:13

30Τί λοιπὸν θέλομεν εἰπεῖ; Ὅτι τὰ ἔθνη τὰ μή ζητοῦντα δικαιοσύνην ἔφθασαν εἰς δικαιοσύνην, δικαιοσύνην δὲ τὴν ἐκ πίστεως,31ὁ δὲ Ἰσραήλ ζητῶν νόμον δικαιοσύνης, εἰς νόμον δικαιοσύνης δὲν ἔφθασε.32Διὰ τί; Ἐπειδή δὲν ἐζήτει αὐτήν ἐκ πίστεως, ἀλλ᾿ ὡς ἐκ τῶν ἔργων τοῦ νόμου· διότι προσέκοψαν εἰς τὸν λίθον τοῦ προσκόμματος, 33καθὼς εἶναι γεγραμμένον· Ἰδού, θέτω ἐν Σιὼν λίθον προσκόμματος καὶ πέτραν σκανδάλου, καὶ πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ᾿ αὐτὸν δὲν θέλει καταισχυνθῆ.

1Ἀδελφοί, ἡ ἐπιθυμία τῆς καρδίας μου καὶ ἡ δέησις ἡ πρὸς τὸν Θεὸν ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ εἶναι διὰ τὴν σωτηρίαν αὐτῶν·2διότι μαρτυρῶ περὶ αὐτῶν ὅτι ἔχουσι ζῆλον Θεοῦ, ἀλλ᾿ οὐχὶ κατ᾿ ἐπίγνωσιν.3Ἐπειδή μή γνωρίζοντες τὴν δικαιοσύνην τοῦ Θεοῦ, καὶ ζητοῦντες νὰ συστήσωσι τὴν ἰδίαν αὑτῶν δικαιοσύνην, δὲν ὑπετάχθησαν εἰς τὴν δικαιοσύνην τοῦ Θεοῦ.4Ἐπειδή τὸ τέλος τοῦ νόμου εἶναι ὁ Χριστὸς πρὸς δικαιοσύνην εἰς πάντα τὸν πιστεύοντα.
5Διότι ὁ Μωϋσῆς γράφει τὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ τοῦ νόμου, λέγων ὅτι ὁ ἄνθρωπος ὁ κάμνων ταῦτα θέλει ζήσει δι᾿ αὐτῶν·6ἡ ἐκ πίστεως ὅμως δικαιοσύνη λέγει οὕτω· Μή εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου, Τίς θέλει ἀναβῆ εἰς τὸν οὐρανόν; τουτέστι διὰ νὰ καταβιβάσῃ τὸν Χριστόν.7ἤ, Τίς θέλει καταβῆ εἰς τὴν ἄβυσσον; τουτέστι διὰ νὰ ἀναβιβάσῃ τὸν Χριστὸν ἐκ νεκρῶν.8Ἀλλὰ τί λέγει; Πλησίον σου εἶναι ὁ λόγος, ἐν τῷ στόματί σου καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ σου· τουτέστιν ὁ λόγος τῆς πίστεως, τὸν ὁποῖον κηρύττομεν.9Ὅτι ἐὰν ὁμολογήσῃς διὰ τοῦ στόματός σου τὸν Κύριον Ἰησοῦν, καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὁ Θεὸς ἀνέστησεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, θέλεις σωθῆ· 10διότι μὲ τὴν καρδίαν πιστεύει τις πρὸς δικαιοσύνην, καὶ μὲ τὸ στόμα γίνεται ὁμολογία πρὸς σωτηρίαν.11Διότι λέγει ἡ γραφή· Πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ᾿ αὐτὸν δὲν θέλει καταισχυνθῆ. 12Ἐπειδή δὲν εἶναι διαφορὰ Ἰουδαίου τε καὶ Ἕλληνος· διότι ὁ αὐτὸς Κύριος εἶναι πάντων, πλούσιος πρὸς πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους αὐτόν·13διότι Πᾶς ὅστις ἐπικαλεσθῇ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου θέλει σωθῆ.

Προετοιμάσου

«Πας όστις επικαλεσθή το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί» (εδ. 13). Απλό και δύσκολο. Προσευχήσου για κάποιον που δυσκολεύεται να το δεχτεί.

Σκέψου

Στα παιδιά αρέσει να παίζουν «κρυμμένο θησαυρό». Κρύβουμε γλυκά και τα ψάχνουν. Όταν κοντεύουν να τα βρουν λέμε «ζεστό, ζεστό», και όταν απομακρύνονται λέμε «κρύο, κρύο».Οι Ισραηλίτες ψάχνουν την αλήθεια του Θεού, αλλά σε λάθος μέρος. «Κρύο» λέει ο Παύλος. Στο μεταξύ, οι εθνικοί ανακαλύπτουν την αλήθεια. «Ζεστό …το βρήκατε!».

Αυτό μάς προβληματίζει και οδηγεί στην επόμενη ερώτηση. «Τι λοιπόν θέλομεν ειπεί;» (εδ. 30). Η απάντηση είναι ένα ακόμα σημαντικό κομμάτι του παζλ: η πίστη. Ο Θεός περιμένει και λαχταρά να έρθουν σε Αυτόν οι άνθρωποι και να λάβουν το δώρο της ζωής που προσφέρει. Και αυτό δεν είναι άλλο από τον Ιησού τον μονάκριβο Γιο Του. Ωστόσο, ένα δώρο γίνεται δεκτό χωρίς ανταμοιβή ή πληρωμή. Εκεί όμως είναι το πρόβλημα. Ο λαός του Θεού προσπαθούσε να κερδίσει το δώρο με τη δική του προσπάθεια, αλλά σκόνταφτε στον Χριστό (εδ. 32-33). Οι εθνικοί, που δεν είχαν τίποτα να προσφέρουν, έπεσαν στην αγκαλιά Του και ο Θεός τούς καλωσόρισε στο σπίτι Του. Άλλη μια φορά, αυτή η ειρωνεία πληγώνει τον Παύλο (10:1).

Το κλειδί είναι η πίστη. Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε, ούτε να δείχνουμε τα κατορθώματά μας. Αρκεί να στραφούμε στον Χριστό, που βλέπει και περιμένει. Έτσι, δεν θα υπάρχει ντροπή, παρά μόνο καρδιές ανοιχτές προς την αλήθεια Του και φωνές που ομολογούν την καλοσύνη Του (εδ. 10-11). Είναι αυτή η δική σου ιστορία;

Ανταποκρίσου
Προσευχήσου με αυτά τα λόγια: «Δεν έχω τίποτα στα χέρια μου, κρατιέμαι μονάχα από τον Σταυρό».
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Α΄ Σαμουήλ 27–28, Α΄ Κορινθίους 1

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.