loader image
Μεγάλες προσδοκίες

Παρασκευή, 10/03/2023

Προετοιμάσου

Η μητέρα μου έλεγε: «η υπομονή είναι αρετή, που πολύ δύσκολα τη βρίσκεις στον Μπεν (εμένα)». Εσύ δείχνεις υπομονή;

Απόσπασμα της Βίβλου:
Ρωμαίους 8:18-30

18Ἐπειδή φρονῶ ὅτι τὰ παθήματα τοῦ παρόντος καιροῦ δὲν εἶναι ἄξια νὰ συγκριθῶσι μὲ τὴν δόξαν τὴν μέλλουσαν νὰ ἀποκαλυφθῇ εἰς ἡμᾶς. 19Διότι ἡ μεγάλη προσδοκία τῆς κτίσεως προσμένει τὴν φανέρωσιν τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ.20Ἐπειδή ἡ κτίσις ὑπετάχθη εἰς τὴν ματαιότητα, οὐχὶ ἐκουσίως, ἀλλὰ διὰ τὸν ὑποτάξαντα αὐτήν,21ἐπ᾿ ἐλπίδι ὅτι καὶ αὐτή ἡ κτίσις θέλει ἐλευθερωθῆ ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς καὶ μεταβῆ εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ.22Ἐπειδή ἐξεύρομεν ὅτι πᾶσα ἡ κτίσις συστενάζει καὶ συναγωνιᾷ ἕως τοῦ νῦν·23καὶ οὐχὶ μόνον αὐτή, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ οἵτινες ἔχομεν τὴν ἀπαρχήν τοῦ Πνεύματος, καὶ ἡμεῖς αὐτοὶ στενάζομεν ἐν ἑαυτοῖς περιμένοντες τὴν υἱοθεσίαν, τὴν ἀπολύτρωσιν τοῦ σώματος ἡμῶν.24Διότι μὲ τὴν ἐλπίδα ἐσώθημεν· ἐλπὶς δὲ ἥτις βλέπεται δὲν εἶναι ἐλπίς· διότι ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον βλέπει τις, διὰ τί καὶ ἐλπίζει;25Ἐὰν δὲ ἐλπίζωμεν ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον δὲν βλέπομεν, διὰ τῆς ὑπομονῆς περιμένομεν αὐτό.
26Ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ Πνεῦμα συμβοηθεῖ εἰς τὰς ἀσθενείας ἡμῶν· ἐπειδή τὸ τί νὰ προσευχηθῶμεν ὡς πρέπει δὲν ἐξεύρομεν, ἀλλ᾿ αὐτὸ τὸ Πνεῦμα ἱκετεύει ὑπὲρ ἡμῶν διὰ στεναγμῶν ἀλαλήτων· 27ὁ δὲ ἐρευνῶν τὰς καρδίας ἐξεύρει τί εἶναι τὸ φρόνημα τοῦ Πνεύματος, ὅτι κατὰ Θεὸν ἱκετεύει ὑπὲρ τῶν ἁγίων.28Ἐξεύρομεν δὲ ὅτι πάντα συνεργοῦσι πρὸς τὸ ἀγαθὸν εἰς τοὺς ἀγαπῶντας τὸν Θεόν, εἰς τοὺς κεκλημένους κατὰ τὸν προορισμὸν αὐτοῦ· 29διότι ὅσους προεγνώρισε, τούτους καὶ προώρισε συμμόρφους τῆς εἰκόνος τοῦ Υἱοῦ αὑτοῦ, διὰ νὰ ἦναι αὐτὸς πρωτότοκος μεταξὺ πολλῶν ἀδελφῶν· 30ὅσους δὲ προώρισε, τούτους καὶ ἐκάλεσε, καὶ ὅσους ἐκάλεσε, τούτους καὶ ἐδικαίωσε, καὶ ὅσους ἐδικαίωσε, τούτους καὶ ἐδόξασε.

Σκέψου

Στο σημερινό ανάγνωσμα υπάρχει πολύς στεναγμός: από τη δημιουργία (εδ. 22), τα παιδιά του Θεού (εδ. 23), το Άγιο Πνεύμα (εδ. 26). Αλλά ο Παύλος δεν μιλά για ανθρώπους που γκρινιάζουν όταν καλούνται να δείξουν υπομονή. Μιλάει για μια λαχτάρα μαζί με τη σιγουριά και την ελπίδα.

Η δημιουργία λαχταράει να «ελευθερωθεί» από τον κύκλο της φθοράς (εδ. 21). Αυτό είναι πολύ φανερό στις μέρες μας, που η περιβαλλοντική κρίση είναι τόσο μεγάλη. Πώς προσεύχεσαι για τη δημιουργία; Προσεύχεσαι για τη λύτρωση που επιθυμεί η δημιουργία, όπως λέει ο Παύλος;

Τα παιδιά του Θεού λαχταρούν την υιοθεσία (εδ. 23), αλλά τι λέει το εδάφιο 15; Δεν έχουμε ήδη υιοθετηθεί; Ναι, αλλά όχι ολοκληρωτικά. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο πρώτος καρπός αυτής της υπόσχεσης, πρόγευση και εγγύηση της ολοκλήρωσης της υπόσχεσης που έπεται.

Το Άγιο Πνεύμα λαχταράει να γίνει το θέλημα του Θεού μέσα μας (εδ. 26-27). Ακόμα κι αν δεν προσεύχεσαι εσύ γι’ αυτό, το Άγιο Πνεύμα μεσιτεύει για σένα. Αυτή είναι μια πολύτιμη αλήθεια, που συχνά την ξεχνάμε. Αύριο θα μάθουμε περισσότερα για το θέλημα του Θεού για μας (αλλά μπορείς να δεις την απάντηση στο εδάφιο 29!).

Ανταποκρίσου
Να περιμένουμε με ενθουσιασμό (εδ. 23) και υπομονή (εδ. 25), ίσως με έναν στεναγμό λαχτάρας, όχι γκρίνιας!
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Αριθμοί 26–27, Πράξεις 22

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.