loader image
Μη με αφήνεις έτσι!

Κυριακή, 17/03/2024

Προετοιμάσου

«Ο καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθοσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια. Κατά των τοιούτων δεν υπάρχει νόμος» (Γαλάτες 5:22-23).

Απόσπασμα της Βίβλου:
Ψαλμός 38

1[Ψαλμὸς τοῦ Δαβὶδ εἰς ἀνάμνησιν.] Κύριε, μή μὲ ἐλέγξῃς ἐν τῷ θυμῷ σου, μηδὲ ἐν τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς με.
2Διότι τὰ βέλη σου ἐνεπήχθησαν εἰς ἐμὲ καὶ ἡ χεὶρ σου καταπιέζει με.
3Δὲν ὑπάρχει ὑγεία ἐν τῇ σαρκὶ μου ἐξ αἰτίας τῆς ὀργῆς σου· δὲν εἶναι εἰρήνη εἰς τὰ ὀστᾶ μου ἐξ αἰτίας τῆς ἁμαρτίας μου.
4Διότι αἱ ἀνομίαι μου ὑπερέβησαν τὴν κεφαλήν μου· ὡς φορτίον βαρὺ ὑπερεβάρυναν ἐπ᾿ ἐμέ.
5Ἐβρώμησαν καὶ ἐσάπησαν αἱ πληγαὶ μου ἐξ αἰτίας τῆς ἀνοησίας μου.
6Ἐταλαιπωρήθην, ἐκυρτώθην εἰς ἄκρον· ὅλην τὴν ἡμέραν περιπατῶ σκυθρωπός.
7Διότι τὰ ἐντόσθιά μου γέμουσι φλογώσεως, καὶ δὲν ὑπάρχει ὑγεία ἐν τῇ σαρκὶ μου.
8Ἠσθένησα καὶ καθ᾿ ὑπερβολήν κατεκόπην· βρυχῶμαι ἀπὸ τῆς ἀδημονίας τῆς καρδίας μου.
9Κύριε, ἐνώπιόν σου εἶναι πᾶσα ἡ ἐπιθυμία μου, καὶ ὁ στεναγμὸς μου δὲν κρύπτεται ἀπὸ σοῦ.
10Ἡ καρδία μου ταράττεται, ἡ δύναμίς μου μὲ ἐγκαταλείπει· καὶ τὸ φῶς τῶν ὁφθαλμῶν μου, καὶ αὐτό δὲν εἶναι μετ᾿ ἐμοῦ.
11Οἱ φίλοι μου καὶ οἱ πλησίον μου στέκουσιν ἀπέναντι τῆς πληγῆς μου, καὶ οἱ πλησιέστεροί μου στέκουσιν ἀπὸ μακρόθεν.
12Καὶ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου στήνουσιν εἰς ἐμὲ παγίδας· καὶ οἱ ἐκζητοῦντες τὸ κακὸν μου λαλοῦσι πονηρά, καὶ μελετῶσι δόλους ὅλην τὴν ἡμέραν.
13Ἀλλ᾿ ἐγὼ ὡς κωφὸς δὲν ἤκουον καὶ ἤμην ὡς ἄφωνος, μή ἀνοίγων τὸ στόμα αὑτοῦ.
14Καὶ ἤμην ὡς ἄνθρωπος μή ἀκούων καὶ μή ἔχων ἀντιλογίαν ἐν τῷ στόματι αὑτοῦ.
15Διότι ἐπὶ σέ, Κύριε, ἤλπισα· σὺ θέλεις μοῦ εἰσακούσει, Κύριε ὁ Θεὸς μου.
16Ἐπειδή εἶπα, Ἄς μή χαρῶσιν ἐπ᾿ ἐμέ· ὅταν ὀλισθήσῃ ὁ ποῦς μου, αὐτοὶ μεγαλαυχοῦσι κατ᾿ ἐμοῦ.
17Διότι εἶμαι ἕτοιμος νὰ πέσω, καὶ ὁ πόνος μου εἶναι πάντοτε ἔμπροσθέν μου.
18Ἐπειδή ἐγὼ θέλω ἀναγγέλλει τὴν ἀνομίαν μου, θέλω λυπεῖσθαι διὰ τὴν ἁμαρτίαν μου.
19Ἀλλ᾿ οἱ ἐχθροὶ μου ζῶσιν, ὑπερισχύουσι· καὶ ἐπληθύνθησαν οἱ μισοῦντές με ἀδίκως.
20Καὶ οἱ ἀνταποδίδοντες κακὸν ἀντὶ καλοῦ εἶναι ἐναντίοι μου, ἐπειδή κυνηγῶ τὸ καλόν.
21Μή μὲ ἐγκαταλίπῃς, Κύριε· Θεὲ μου, μή ἀπομακρυνθῇς ἀπ᾿ ἐμοῦ.
22Τάχυνον εἰς βοήθειάν μου, Κύριε, ἡ σωτηρία μου.

Σκέψου

Ο Ιώβ θα μπορούσε να έχει γράψει αυτό τον Ψαλμό. Περιγράφει ακριβώς την κατάστασή του: όλα πάνε στραβά, νιώθει ότι ο Θεός τον τιμωρεί, έχει διαλυθεί και ο Θεός μοιάζει να μην είναι εκεί.

Μερικές φορές νομίζουμε ότι ο Θεός μάς αφήνει να παλεύουμε μόνοι μας. Η απουσία των ευλογιών και της παρουσίας του Θεού μάς αποθαρρύνει. Μήπως όμως οι δοκιμασίες θα αποδειχτούν ευλογίες που θα μας ενισχύσουν στην πίστη; Ο ίδιος ο Χριστός πέρασε παρόμοιες δοκιμασίες: Πολύ συχνά απομονωνόταν και αφιέρωνε χρόνο στην προσευχή για να ενισχυθεί, παρατηρούσε όμως ότι οι μαθητές Του ήταν ασταθείς στην πίστη και δεν ακολουθούσαν το παράδειγμά Του στην προσευχή (Λουκάς 6:12, Μάρκος 9:17-20). Ακόμα και ο Ιησούς αναρωτήθηκε γιατί, μετά από τρία χρόνια πιστής υπηρεσίας και διακονίας στη γη, ο Πατέρας Του Τον εγκατέλειψε στον Σταυρό (Ματθαίος 27:46).

Η φράση- κλειδί είναι: «φαίνεται ότι». Φαινόταν/φαίνεται ότι ίσως ο Θεός να μην ήταν/είναι εδώ. Η αλήθεια είναι ότι ο Θεός είναι πάντοτε κοντά μας, είναι πάντοτε εδώ και είναι έτοιμος να ανορθώσει τα παιδιά Του και να τα ξαναστήσει στα πόδια τους. Τι χρειαζόμαστε; Η επικοινωνία μαζί Του, με προσευχή και με εμπιστοσύνη στον Κύριο, αυτό είναι το μυστικό!

Ανταποκρίσου
Σκέψου τη θέση του Θεού στην καρδιά σου και τη θέση σου στην καρδιά Του. Η προσευχή ήταν ο σύνδεσμος του Ιησού με τον Πατέρα, είναι και για σένα.
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Δευτερονόμιο 4–5, Πράξεις 27

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.