loader image
Μη φοβάσαι

Δευτέρα, 11/09/2023

Προετοιμάσου

Η ζωή είναι γεμάτη επιλογές, καλές ή δύσκολες. Σκέψου κυρίως αυτές που μετανιώνεις και ζήτα από τον Θεό ειρήνη και έλεος.

Απόσπασμα της Βίβλου:
Α' Σαμουήλ 12:16-25

16Τώρα λοιπὸν παραστάθητε καὶ ἴδετε τὸ μέγα τοῦτο πρᾶγμα, τὸ ὁποῖον ὁ Κύριος θέλει κάμει ἔμπροσθεν τῶν ὀφθαλμῶν σας·17δὲν εἶναι θερισμὸς τῶν σίτων σήμερον; θέλω ἐπικαλεσθῆ τὸν Κύριον, καὶ θέλει πέμψει βροντὰς καὶ βροχήν· διὰ νὰ γνωρίσητε καὶ νὰ ἴδητε ὅτι τὸ κακὸν σας εἶναι μέγα, τὸ ὁποῖον ἐπράξατε ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, ζητήσαντες εἰς ἑαυτοὺς βασιλέα.
18Τότε ἐπεκαλέσθη ὁ Σαμουήλ τὸν Κύριον· καὶ ἔπεμψεν ὁ Κύριος βροντὰς καὶ βροχήν τὴν ἡμέραν ἐκείνην· καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἐφοβήθη σφόδρα τὸν Κύριον καὶ τὸν Σαμουήλ.19Καὶ εἶπε πᾶς ὁ λαὸς πρὸς τὸν Σαμουήλ, Δεήθητι ὑπὲρ τῶν δούλων σου πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν σου, διὰ νὰ μή ἀποθάνωμεν· διότι ἐπροσθέσαμεν εἰς πάσας τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν τὸ κακόν, νὰ ζητήσωμεν εἰς ἑαυτοὺς βασιλέα.
20Καὶ εἶπεν ὁ Σαμουήλ πρὸς τὸν λαόν, Μή φοβεῖσθε· σεῖς ἐπράξατε ὅλον τοῦτο τὸ κακόν· πλήν μή παραδρομήσητε ἀπὸ ὄπισθεν τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ λατρεύετε τὸν Κύριον ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σας·21καὶ μή παραδρομήσητε· διότι τότε ἠθέλετε ὑπάγει κατόπιν τῶν ματαίων, τὰ ὁποῖα δὲν δύνανται νὰ φελήσωσιν οὐδὲ νὰ ἐλευθερώσωσιν, ἐπειδή εἶναι μάταια·22διότι δὲν θέλει ἐγκαταλείψει ὁ Κύριος τὸν λαὸν αὑτοῦ, διὰ τὸ ὄνομα αὑτοῦ τὸ μέγα, ἐπειδή ηὐδόκησεν ὁ Κύριος νὰ σᾶς κάμῃ λαὸν αὑτοῦ·23εἰς ἐμὲ δὲ μή γένοιτο νὰ ἁμαρτήσω εἰς τὸν Κύριον, ὥστε νὰ παύσω ἀπὸ τοῦ νὰ δέωμαι ὑπὲρ ὑμῶν· ἀλλὰ θέλω σᾶς διδάσκει τὴν ὁδὸν τὴν ἀγαθήν καὶ εὐθεῖαν·24μόνον φοβεῖσθε τὸν Κύριον καὶ λατρεύετε αὐτὸν ἐν ἀληθείᾳ ἐξ ὅλης καρδίας σας· διότι εἴδετε πόσα μεγαλεῖα ἔκαμεν ὑπὲρ ὑμῶν·25ἀλλ᾿ ἐὰν ἐξακολουθῆτε νὰ πράττητε τὸ κακόν, καὶ σεῖς καὶ ὁ βασιλεὺς ὑμῶν θέλετε ἀπολεσθῆ.

Σκέψου

Ο αποχαιρετιστήριος λόγος του Σαμουήλ κλιμακώνεται μπροστά στην απόφαση του λαού να ζητήσει βασιλιά (εδ. 19). Λέει ότι αυτή η απόφασή τους είναι κακή. Στο κεφάλαιο οχτώ διαβάζουμε τη δυσαρέσκειά του και τον θρήνο του στην προσευχή. Ο Θεός απαντά σε αυτή την αίτηση για βασιλιά και τη χαρακτηρίζει ως απόρριψη όχι του Σαμουήλ, αλλά του Κυρίου. Έχουν αντικαταστήσει τη βασιλεία του Θεού με την ανθρώπινη εξουσία.

Σε αυτό το ανάγνωσμα βλέπουμε τη συμπόνια και τον θυμό του Σαμουήλ. Ναι, πήραν λάθος απόφαση, αλλά ο Θεός είναι μαζί τους, όχι εναντίον τους. Αν όμως επιμένουν να είναι μακριά από τον Κύριο, θα αφανιστούν. Δυσοίωνα λόγια και οι πιθανότητες είναι μεγάλες για τους ακροατές και για τον βασιλιά Σαούλ. Αλλά δεν είναι πολύ αργά.

Η κατάσταση μπορεί τελικά να ισορροπήσει και οι δύο πλευρές να προχωρήσουν μαζί με ευλογία. Αυτό το ανάγνωσμα μας λέει ότι οι κακές αποφάσεις μας δεν είναι ανεπανόρθωτες. Υπάρχει πάντα η συγχώρηση και η νέα αρχή με τον Θεό και η πρόσκληση να ζήσουμε μια νέα ζωή με τη δύναμη και την καθοδήγησή Του.

Ανταποκρίσου
«Σου δίνω τον εαυτό μου. Προσεύχομαι για συγχώρηση, καθαρισμό και δύναμη να ζήσω νέα ζωή μαζί Σου».
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Ησαΐας 21–22, Τίτο 2

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.