loader image
Πίσω στο μέλλον

Σάββατο, 06/04/2024

Προετοιμάσου

Θυμήσου την πρώτη φορά που ένιωσες ότι συναντάς τον Ιησού και λάβε ενθάρρυνση και αναζωογόνηση.

Απόσπασμα της Βίβλου:
Ιερεμίας 6:16-30

16Οὕτω λέγει Κύριος· Στῆτε ἐπὶ τὰς ὁδοὺς καὶ ἰδέτε καὶ ἐρωτήσατε περὶ τῶν αἰωνίων τρίβων, ποῦ εἶναι ἡ ἀγαθή ὁδός, καὶ περιπατεῖτε ἐν αὐτῇ, καὶ θέλετε εὑρεῖ ἀνάπαυσιν εἰς τὰς ψυχὰς σας. Ἀλλ᾿ αὐτοὶ εἶπον, δὲν θέλομεν περιπατήσει ἐν αὐτῇ.17Καὶ κατέστησα σκοποὺς ἐφ᾿ ὑμᾶς, λέγων, Ἀκούσατε τὸν ἦχον τῆς σάλπιγγος. Ἀλλ᾿ εἶπον, δὲν θέλομεν ἀκούσει.
18Διὰ τοῦτο ἀκούσατε, ἔθνη, καὶ σύ, συναγωγή, γνώρισον τί εἶναι μεταξὺ αὐτῶν.19Ἄκουε, γῆ· ἰδού, ἐγὼ θέλω φέρει κακὸν ἐπὶ τὸν λαὸν τοῦτον, τὸν καρπὸν τῶν διαλογισμῶν αὐτῶν, διότι δὲν ἐπρόσεξαν εἰς τοὺς λόγους μου καὶ εἰς τὸν νόμον μου, ἀλλ᾿ ἀπέρριψαν αὐτόν.20Τί πρὸς ἐμὲ ὁ φερόμενος λίβανος ἀπὸ Σεβὰ καὶ τὸ ἀπὸ γῆς μακρᾶς εὐῶδες κιννάμωμον; τὰ ὁλοκαυτώματά σας δὲν εἶναι δεκτὰ οὐδὲ αἱ θυσίαι σας εὐάρεστοι εἰς ἐμέ.21Διὰ τοῦτο οὕτω λέγει Κύριος· Ἰδού, ἐγὼ θέλω βάλει προσκόμματα ἔμπροσθεν τοῦ λαοῦ τούτου καὶ οἱ πατέρες καὶ οἱ υἱοὶ ὁμοῦ θέλουσι προσκόψει ἐπ᾿ αὐτά, ὁ γείτων καὶ ὁ φίλος αὐτοῦ θέλουσιν ἀπολεσθῆ.
22Οὕτω λέγει ὁ Κύριος· Ἰδού, λαὸς ἔρχεται ἀπὸ τῆς γῆς τοῦ βορρᾶ, καὶ ἔθνος μέγα θέλει ἐγερθῆ ἀπὸ τῶν ἄκρων τῆς γῆς.23Τόξον καὶ λόγχην θέλουσι κρατεῖ· εἶναι σκληροὶ καὶ ἀνίλεοι· φωνή αὐτῶν ἐκεῖ ὡς θάλασσα, καὶ ἐπιβαίνουσιν ἐπὶ ἵππους, παρατεταγμένοι ὡς ἄνδρες εἰς πόλεμον ἐναντίον σου, θυγάτηρ τῆς Σιών.
24Ἠκούσαμεν τὴν φήμην αὐτῶν· αἱ χεῖρες ἡμῶν παρελύθησαν· στενοχωρία κατέλαβεν ἡμᾶς, δῖνες ὡς τικτούσης.25Μή ἐξέλθητε εἰς τὸν ἀγρὸν καὶ ἐν ὁδῷ μή περιπατεῖτε· διότι ἡ ῥομφαία τοῦ ἐχθροῦ εἶναι τρόμος πανταχόθεν.
26Θυγάτηρ τοῦ λαοῦ μου, περιζώσθητι σάκκον καὶ κυλίσθητι εἰς στάκτην· πένθος μονογενοῦς κάμε εἰς σεαυτήν· θρήνησον πικρῶς· διότι ὁ ἐξολοθρευτής θέλει ἐλθεῖ ἐξαίφνης ἐφ᾿ ἡμᾶς.
27Σὲ ἔθεσα σκοπιάν, φρούριον μεταξὺ τοῦ λαοῦ μου, διὰ νὰ γνωρίσῃς καὶ νὰ ἐξερευνήσῃς τὴν ὁδὸν αὐτῶν.28Πάντες εἶναι ὅλως ἀπειθεῖς, περιπατοῦσι κακολογοῦντες· εἶναι χαλκὸς καὶ σίδηρος· πάντες εἶναι διεφθαρμένοι.
29Τὸ φυσητήριον ἐκαύθη· ὁ μόλυβδος κατηναλώθη ὑπὸ τοῦ πυρός· ὁ χωνευτής διαλύει εἰς μάτην· διότι οἱ κακοὶ δὲν ἐχωρίσθησαν.30Ἀργύριον ἀποδεδοκιμασμένον θέλουσιν ὀνομάσει αὐτούς, διότι ὁ Κύριος ἀπεδοκίμασεν αὐτούς.

Σκέψου

Οι θεωρίες συνωμοσίας αφθονούν. Ο λαός του Ιούδα είχε τις δικές του εκδοχές – κυρίως ότι θα είναι εντάξει, ανεξάρτητα από τις πράξεις τους και ότι ο Θεός είναι αδύναμος και αναποτελεσματικός. Διάβασε στο εδ. 14 τα ψέματα που ξεστόμιζαν οι ψευδοπροφήτες.

Το αντίδοτο στη συνωμοσιολογία είναι να πάμε πίσω στην αρχή (εδ. 16). Παρόλο που ελάχιστοι δέχονται ότι τα παλιά χρόνια ήταν καλύτερα -μάλλον δεν ήταν-, υπάρχει εκεί αρχαία σοφία που αξίζει να ερευνήσουμε, σοφία που θα φέρει ανάπαυση και απελευθέρωση από την κρίση. Ποια είναι αυτή η αρχαία σοφία (εδ. 19); Είναι ο νόμος του Θεού. Τρεις φορές συνιστάται στον λαό να ακούσει (εδ. 17,19) και η ακοή αποτελεί το θεμέλιο της διαθήκης μεταξύ του Θεού και του λαού Του, τότε και τώρα – ο Θεός μίλησε στο Σινά και εξακολουθεί να μιλά. «Ακούσατε» μάλλον δεν είναι η καλύτερη μετάφραση· καλύτερο είναι το «πρόσεξε το εξής». Ενθαρρυνόμαστε να είμαστε ενεργοί ακροατές, κάτι που περιλαμβάνει και αληθινή υπακοή – το να ακολουθούμε το γνωστό, περπατημένο μονοπάτι (εδ. 20) δεν φτάνει. Μπορεί να μην είναι δημοφιλής ιδέα, αλλά η Καινή Διαθήκη δίνει ξανά και ξανά έμφαση στην ανάγκη για υπακοή (π.χ. Ιωάννης 14:15).

Ανταποκρίσου
Ποια αρχαία μονοπάτια πρέπει να επισκεφτείς ξανά σήμερα; Σκέψου ξανά το θεμέλιο της πίστης σου και βρες ανάπαυση.
Η Βίβλος σε έναν χρόνο:

Ιησούς του Ναυή 12–15, Ρωμαίους 13

Τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας:

Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα Βιβλικά Αναγνώσματα στο email σας, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα.